PL EN


2017 | 44 | 10(523) | 13–19
Article title

DEFICYT FINANSÓW EMERYTALNYCH W POLSCE I JEGO PODŁOŻE

Selected contents from this journal
Title variants
DEFICIT OF PENSION FINANCES IN POLAND AND ITS BACKGROUND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social insurances, including old-age insurances, are an instrument of state policy. The intergenerational redistribution of income demonstrates its action, and the main principle of their functioning is based on social solidarity, not on the economic calculation. The pension fund deficit is a natural consequence of the imbalance of pension incomes and pension expenditures and is automatically covered by the state budget. Retirement pension finances in Poland are characterized by permanent financial imbalances. The main purpose of this study is to analyze the size of the pension fund deficit in the years 1999–2016 and the most important factors influencing it. An additional goal is the attempt to identify the impact of the recent reduction in retirement age on the size of this deficit in next years. The main research method consist of literature studies (domestic and foreign) as well as analysis of statistical data. It was concluded that the current and projected deficit volume, despite a steady upward trend, should not pose a threat to budget stability and economic growth. The ratio of the pension fund deficit to the Gross Domestic Product remains at the stable and acceptable level.
PL
Ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne są instrumentem polityki państwa. Ich efektem jest międzypokoleniowa redystrybucja dochodów, a główna zasada ich funkcjonowania opiera się na solidarności społecznej, a nie na rachunku ekonomicznym. Deficyt funduszu emerytalnego jest naturalną konsekwencją niezbilansowania dochodów i wydatków emerytalnych i jest automatycznie pokrywany z budżetu państwa. Finanse emerytalne w Polsce charakteryzują się permanentną nierównowagą finansową. Głównym celem artykułu jest analiza rozmiarów deficytu funduszu ubezpieczeń emerytalnych w latach 1999–2016 oraz najważniejszych czynników go kształtujących. Celem dodatkowym jest określenie wpływu ostatniego obniżenia wieku emerytalnego na rozmiary tego deficytu w kolejnych latach. Główna metoda badawcza to studia literatury krajowej i zagranicznej oraz analiza danych statystycznych. W konkluzji końcowej stwierdzono, że obecna i prognozowana wielkość deficytu, mimo stałej tendencji wzrostowej, nie powinna stanowić zagrożenia dla stabilności budżetu i wzrostu gospodarczego. Stosunek deficytu funduszu emerytalnego do Produktu Krajowego Brutto pozostaje na stabilnym i akceptowalnym poziomie.
Year
Volume
44
Issue
Pages
13–19
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Ancyparowicz G. (2014), Przyczyny narastania deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 802.
 • Australian Centre For Financial Studies & Mercer (2015), Melbourne Mercer Global Pension Index – Can Pension Systems Koop Delivering, Melbourne.
 • Bednarczyk T. (2016), Rodzaje ubezpieczeń, w: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa.
 • Eurostat (2015), People in the EU: who are we and how do we live?, Luksemburg.
 • Góra M. (2014), Cele reformy emerytalnej i rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ich realizacji w XXI wieku, w: K. Frieske, E. Przychodaj (red.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, ZUS, Warszawa.
 • Holzmann R., Guven U. (2009), Adequacy of retirement income after pension reforms in central, eastern, and southern Europe – eight countries studies, The World Bank, Waszyngton.
 • Łańcucki J. (1993), Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa.
 • Pacud R. (2015), Różnicowanie wysokości składki ze względu na charakter i częstotliwość występowania ryzyka socjalnego, w: K. Ślebzak (red.), Składki na ubezpieczenia społeczne, ZUS, Warszawa-Poznań.
 • Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej z lat 1999–2016 (online), Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp 9.06.2017].
 • Wantoch-Rekowski J. (2015), Składki na ubezpieczenia społeczne w systemie finansowania ubezpieczeń społecznych i w systemie finansów publicznych – wybrane zagadnienia prawnofinansowe, w: K. Ślebzak (red.), Składki na ubezpieczenia społeczne, ZUS, Warszawa-Poznań.
 • Weaver K. (2015), Policy feedback and pension policy change, w: C. Torp (ed.), Challenges of aging – pensions, retirement and generational justice, Palgrave MacMillan, Nowy Jork.
 • Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2017–2020 (2017), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Wiktorow A. (2013), Czy możliwe są oszczędności w systemie emerytalnym i rentowym, w: Równowaga ekonomiczna systemów emerytalnych, ZUS, Warszawa.
 • Zalewska H. (2012), Finansowanie emerytur z systemu repartycyjnego w świetle prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emerytalny, PSUS, Kazimierz Dolny.
 • ZUS (2016), Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszawa.
 • ZUS (2017a), Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz planu budżetu państwa w części 73 ZUS za lata 1999–2016, http://bip.zus.pl [dostęp 15.05.2017].
 • ZUS (2017b), Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018–2022, Warszawa.
 • Żukowski M. (2014), Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń społecznych, w: K. Frieske, E. Przychodaj (red.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, ZUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6142886-9c17-4a6a-93c2-bfbd754361c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.