PL EN


2012 | 13 | 1 | 69-81
Article title

Współczynnik koncentracji k jako miara zróżnicowania dochodów i inwestycji gmin

Authors
Content
Title variants
EN
K-concentration coefficient as a measure of local communes’ incomes and investments dispersion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego to celowe wydatkowanie kapitału, skierowane na powiększenie korzyści materialnych i niematerialnych wspólnoty samorządowej. Wszystkie efektywne wydatki, jakie ponosi gmina na wytworzenie lub odtworzenie składników majątku gminy, uważa się za środki pozytywnie wpływające na rozwój gminy i sytuację jej mieszkańców. W artykule starano się ocenić poziom nierównomierności, czyli koncentracji wydatków na inwestycje ponoszonych przez 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Dokonano tego obliczając współczynnik koncentracji zaproponowany przez Karola Kukułę i bazując na danych pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetu zebranych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
EN
Investments of local communes are intentional expenditures of capital aimed at increase in tangible and intangible benefits of the commune. All effective expenditures born by the commune on construction and reconstruction of its wealth are treated as funds positively influencing its development and well-being of citizens. The paper was intended to assess the level of dispersion, i.e. concentration of expenditures on investments born by 19 cities acting as counties in Silesian voivodship. The fundamental measure used in research was concentration coefficient proposed by Karol Kukuła and the basis for calculations was data presented in budget usage collected by Regionalna Izba Obrachunkowa in Katowice.
Keywords
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
69-81
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
 • Badanie przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski (1992), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chybalski F. (2005) Miary charakteryzujące zmiany na rynku OFE, Wiadomości Statystyczne, nr 12.
 • Czempas J. (2000) Koncentracja dochodów w gminach woj. śląskiego. Wiadomości Statystyczne, nr 10.
 • Czempas J. (2007) Środki unijne w budżetach samorządów województwa śląskiego w latach 2004-2006, w: Gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Wybrane problemy (red. S. Dolata). Wyd. Akademii Polonijnej w Częstochowie, Częstochowa 2007.
 • Czempas J. (2010) Środki unijne w budżetach gmin. Skala zróżnicowania, w: Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, 4. Forum Naukowe UE Katowice, Katowice.
 • Czempas J. (2010a) Środki unijne w wydatkach miast województwa śląskiego. Zróżnicowanie niewykonania planu, w: Finanse publiczne: Uwarunkowania i współczesne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego (red. nauk. M. Urbaniec), Akademia Polonijna, Częstochowa.
 • Czempas J. (2009) Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w powiatach ziemskich woj. śląskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 2.
 • Czempas J., Kern M. (2008) Środki zagraniczne w budżetach miast na prawach powiatu woj. śląskiego (2004-2007), Finanse Komunalne, nr 10.
 • Czempas J. (2009a) Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. nauk. Leszek Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Czempas J., Palica Z. (2007) Koncentracja aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych Wiadomości Statystyczne, nr 5.
 • Czempas J., Tworek P. (2010) Public Projects and their Major Sources of Financing in Poland after the Accession into the European Union: The Case of the Silesian Voivodship w: Proceedings of the Challenges for the Analysis of the Economy, Busines and Social Progres, Szeged, november 2009, ed. by Peter Kovcs, Katalin Szep, Tamas Katona, Szeged.
 • Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, red. M.S. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki (2004), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A. (1996) Przemiany demograficzno-osadnicze obwodu brzeskiego w okresie powojennym. Wiadomości Statystyczne, nr 9.
 • Góralski A. (1976) Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa.
 • Janicki L. (2011) Rewitalizacja, czyli jak zagrożenia można skutecznie zamienić w atuty, „Rzeczpospolita” z 28 kwietnia.
 • Kostrowicki J. (1969) Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody. Przegląd Geograficzny z. 4.
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 89, Kraków.
 • Kukuła K. (1996) Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Michilewicz K. (brw) Współczynnik nierównomierności Zengi rozkładu dochodów – wybrane zagadnienia, Śląski Przegląd Statystyczny , nr 7 (13).
 • Radziukiewicz M. (2006) Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, Wiadomości Statystyczne nr 10.
 • Rusnak Z. (2002) Próba oceny i porównania dobrobytu gospodarstw domowych pracowników oraz gospodarstw emerytów i rencistów w Polsce. Śląski Przegląd Statystyczny, nr 1 (7).
 • Sączewska-Piotrowska A. (2005) Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, Wiadomości Statystyczne nr 6.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. (1981) Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa.
 • Strahl D. (1995) Transformacja strukturalna w Polsce w świetle parametrów krajów Unii Europejskiej. [W]: Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Opolu.
 • Szyrmer J. (1976) Stopień specjalizacji rolnictwa. [W]: „Przegląd Geograficzny”, z. 4.
 • Trojanek M. (1999) Instrumenty stymulowania inwestycji prywatnych na przykładzie gmin wielkopolskich, w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, Katowice.
 • Wyżnikiewicz B. (1987) Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa. Zeliaś A. (1991) Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A., red. (1991) Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6284033-09c4-4177-98b0-c486e19de19f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.