PL EN


2018 | 53 | 49-60
Article title

Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii

Content
Title variants
EN
Business networking on high-tech markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka kategorii powiązań sieciowych przedsiębiorstw w kontekście funkcjonowania rynków zaawansowanych technologii. Branże związane z tego rodzaju technologiami należą współcześnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się w gospodarce światowej. Dynamika zmian i efekty prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynkach zaawansowanych technologii wpływają na polepszanie wyników działalności gospodarczej w pozostałych branżach gospodarki. Wśród cech przedsiębiorstw zaawansowanych technologii wymienia się wykorzystanie kompleksowej technologii produkcji, intensywne działania w obszarze badań i rozwoju, wysoki poziom innowacyjności, a także szybką dyfuzję innowacji technologicznych. Ponadto wymienić trzeba wysokie kwalifikacje pracowników, konieczność ponoszenia dużych nakładów finansowych oraz związany z tym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw nowoczesnych technologii charakteryzują się dużą intensywnością współpracy naukowo-technologicznej, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W związku z powyższym rośnie znaczenie kooperacji i powiązań sieciowych, które z jednej strony są szansą rozwojową na rynkach szybko zmieniających się zaawansowanych technologii, ale z drugiej mogą być źródłem zagrożeń i ryzyka dla bezproblemowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
Nowadays, high-tech technologies are one of the most dynamically developing types of business in the worldwide economy. The dynamics of occurring changes, as well as effects of research and development undertakings taking place in high-tech business ventures exert a positive influence upon performance taking place in other branches of economy. Enterprises utilizing sophisticated technologies are characterized by complex production technologies, massive investments in research and development, high level of innovativeness, rapid diffusion of technological novelties, high qualifications of employed workers, as well as the necessity to incur significant expenditures with concomitant increase in the investment risk. The functioning of businesses utilizing new technologies are characterized by a considerable intensity of science and technological cooperation taking place within national economies and global markets. Hence, one may observe an increase in the significance of cooperation and networking, which is, on the one hand, an opportunity and competitive advantage on high-tech markets and, on the other hand, a source of threats and risks to the functioning of a given enterprise.
Year
Volume
53
Pages
49-60
Physical description
Contributors
 • Zakład Zarządzania i Organizacji, Szkoła Zarządzania Uniwersytet Śląski
References
 • Achrol R.S., Kotler Ph., 1999, Marketing in the Network Economy, „Journal of Marketing”, Vol. 63, Special Issue, http://dx.doi.org/10.2307/1252108.
 • Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Drabik I., 2006, Przemiany w strategiach korporacji transnarodowych w warunkach rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych [w:] Zmiany zachowań podmiotów rynkowych, cz. II: Zmiany zachowań klientów instytucjonalnych oraz organizacji non-profit, red. A. Limański, I. Drabik, WSZMiJO, Katowice.
 • Drabik I., 2007, Directions of changes in the strategies of internationalization and globalization of companies in the conditions of technological progress, [w:] Contemporary problems in enterprise management, red. J. Lewandowski, M. Bielecki, Technical University of Lodz, Department Of Production Management, Lodz.
 • Drabik I., 2009, Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa – podejście sieciowe [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach – Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katowice.
 • Drabik I., 2011, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych przedsiębiorstw na transfer technologii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 23.
 • Drabik I., 2015, Powiązania sieciowe a rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, XLII, nr 3 (2015). Nauki Humanistyczno- Społeczne, z. 425, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Fonfara K. (red.), 2009, Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 • Knoke D., 2001, Changing Organizations: Business Networks in the New Political Economy, Boulder, CO, Westview Press.
 • Limański A., Drabik I., 2009, Kierunki zmian w otoczeniu technologicznym i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw [w:] Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu. Aspekty psychospołeczne i ekonomiczne, red. L. Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor, WSPiM w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Chrzanów.
 • Limański A., Drabik I., 2009, Transfer technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, red. C. Hales, M. Sarama, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Limański A., Drabik I., 2010, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa.
 • Małys Ł., 2013, Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowakowski M.K. (red.), 2005, Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, SGH, Warszawa.
 • Oczkowska R., 2013, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. Motywy – Strategie – Tendencje, Difin, Warszawa.
 • Parkhe A., Wasserman S., Ralston D.A., 2006, New Frontiers in Network Theory Development, „Academy of Management Review”, Vol. 31, http://dx.doi.org/10.5465/ AMR.2006.21318917.
 • Provan K.G., Fish A., Sydow J., 2007, Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of the Empirical Literature on Whole Networks, „Journal of Management”, Vol. 33, http://dx.doi.org/10.1177/0149206307302554.
 • Ratajczak-Mrozek M., 2010, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Rymarczyk J., 2012, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Salancik G.R., 1995, Wanted: A Good Network Theory of Organisation, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 40, http://dx.doi.org/10.2307/2393642.
 • Stonehouse G. i in., 2001, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa.
 • Światowiec J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Światowiec-Szczepańska J., 2012, Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Thompson G.F., 2003, Between Hierarchies and Markets: The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford University Press, Oxford, http://dx.doi.org/10.1093/ acprof:oso/9780198775270.001.0001.
 • Wilkinson I, 2008, Business Relating Business: Managing Organisational Relations and Networks, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, Northampton, http://dx.doi. org/10.4337/9781848441538.
 • Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b63aa8fc-49cf-499a-bd65-8abb90dff3f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.