PL EN


2012 (R. XI) | 1(43) | 53 - 70
Article title

Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole

Authors
Title variants
EN
Factors affecting socialisation of children from multi-child families at school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza realizacji funkcji socjalizacyjnej w szkole pozwala na rozpoznanie warunków panujących w tym środowisku. Na potrzebę niniejszego opracowania w prezentacji triady socjalizacyjnej (dziecko, rodzina i szkoła, socjalizacja) odniesiono się do ogółu sytuacji i czynników socjalizacji wewnątrzszkolnej oraz panujących w bezpośrednim otoczeniu rodziny wielodzietnej.
EN
The analysis process of socializations in school, factors and in families with multiple children contributes to identification of the living conditions in these environmental. For the need of this article the socializations function was referred to the general situation and condition within the school, as well as to its surrounding conditions when discussing school care role of the multi-child family.
Issue
Pages
53 - 70
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
author
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Baniak J. (1985), Rodzina środowiskiem rozwoju cech emocjonalno-społecznych, „Problemy Rodziny”, nr 4.Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju, Wyd. Scholar, Warszawa.Dotka M., Klimat społeczny szkoły jako czynnik wpływający na specyfikę szkoły, [w:] Psychoedukacja, www.cmppp.edu.pl/ node/1986.Dudzikowa M. (2001), Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Wyd. Impuls, Kraków.Erich P. (2007), Klimat szkoły, klimat klasy, Wyd. Żak, Warszawa.Eder F. (1996), Schul – und Klassenklima. Ausprägung, Determinanten und Wirkungen des Klimas an höheren Schulen, Innsbruck–Wien.Fisher R. (1999), Uczymy, jak się uczyć, Wyd. WSiP, Warszawa.Gęsicki J. (1990), Sytuacja ucznia w szkole. Jaka jest? Jaka może być?, Wyd. IBE, Warszawa.Janowski A. (1995), Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa.Kawecki I. (1996), Etnografia i szkoła, Wyd. Impuls, Kraków.Kulesza M. (2007a), Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badan empirycznych, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, t. 24, Wyd. TNFS, Łomianki, www.seminare.pl/24/Kulesza2007.pdf.Kulesza M. (2007b), Klimat szkoły – różne ujęcia, „Remedium”, nr 4.Kulesza M. (2007c), Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badan empirycznych, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, t. 24.Kulesza M. (2007d), Klimat szkoły – różne ujęcia, „Remedium”, kwiecień.Kwieciński Z. (2002), Wykluczanie: badania dynamiczne i porównawcze nad selek¬cjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa, Toruń.Lis S. (1992), Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Wyd. PWN, Warszawa.Łobocki M. (1974), Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki ¬grupowej, Warszawa.Ostrowska K. (2008), Znaczenie środowiska szkolnego w procesie socjalizacji, resocjalizacji i profilaktyce, [w:] Psychologia resocjalizacyjna, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.Ostrihańska Z. (1997), Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, Wyd. KUL, ¬Lublin.Pielka H. (1991), Metodologia badań nad procesami socjalizacji i wychowania ¬dzieckaw rodzinie, „Roczniki Socjalizacji Rodziny”, nr 3.Pilch T., Theiss W., Piekarski J., Urbaniak-Zajac D. (red.) (2010), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wyd. UŁ, Łódź.Polak K. (2007), Kultura szkoły, od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wyd. UJ, Kraków.Prężyna W. (1989), Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania się osobowości społecznej, [w:] A. Biela, Z. Uchnast, W. Witkowski (red.), Wykłady z ¬psychologii w KUL, Wyd. RW KUL, Lublin.Śliwerski B. (2001), Program wychowawczy szkoły, Wyd. WSiP, Warszawa.Tyszkowa M., Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki, [w:] M. Tyszkowa, B. Żurakowski (red.), Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, Wyd. PWN, Warszawa–Poznań.Waloszek D. (2001), Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich. Dokument czasu przemian, Wyd. ODN, Zielona Góra.Woynarowska-Sołdan M. (2007a), Klimat społeczny szkoły – koncepcje i czynniki warunkujące, „Remedium”, nr 4.Woynarowska-Sołdan M. (2007b), Metody badania klimatu społecznego w szkołach, „Remedium”, listopad.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b66f6d4b-eaee-4adf-ae54-12154e82d948
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.