Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 2 | 110-127

Article title

Kościół w Libanie

Authors

Content

Title variants

EN
The Church in Lebanon

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor wysuwa tezę, że Liban jest krajem odgrywającym kluczową rolę w kwestii ekumenizmu kościołów wschodnich. Najpierw opisuje chrześcijan w Libanie, tzn. wspólnoty wpisane w historię tej ziemi od pojawienia się wiary chrześcijańskiej – są nimi: Maronici, Melchici, Jakobici, Asyryjski Kościół Wschodu, Chaldejski Kościół Katolicki, Ormiański Kościół Katolicki. Zaproszenie do komunii ekumenicznej jest dla nich nowym, eklezjalnym wyzwaniem. Następnie autor przeprowadza analizę działań podejmowanych przez patriarchów z Bliskiego Wschodu na rzecz pokoju jedności, czego szczególnym wyrazem są następujące dokumenty: Nowa Nadzieja dla Libanu, Orientale Lumen, Orientalium Dignitas, Orientales omnes Ecclesias, Orientalium Ecclesiarum, Unitatis redintegratio, Ecclesia in Asia, Orientalium. Kolejny rozdział artykułu poświęcony jest synodom dotyczącym Bliskiego Wschodu. W tej dziedzinie wielkie zasługi należy przypisać Janowi Pawłowi II, który poczynił pierwsze kroki na rzecz ekumenizmu wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu oraz dla pokoju w Libanie. Ukoronowaniem tych wysiłków stał się najpierw Specjalny Synod Biskupów poświęcony Libanowi (1995) – o wybitnym wydźwięku ekumenicznym, a następnie, zwołany przez Benedykta XVI, Specjalny Synod Biskupów poświęcony Bliskiemu Wschodowi (2010).
EN
The author puts forward a thesis that Lebanon is a country that plays a key role in the issue of ecumenism of the Eastern Churches. He first describes the Christians in Lebanon, i.e. the communities inscribed in the history of this land from the times the Christian faith emerged – these are: the Maronites, Melkite, Jacobites, the Assyrian Church of the East, the Chaldean Catholic Church, and the Armenian Catholic Church. The invitation to the ecumenical Communion is a new ecclesial challenge for them. Next, the author analyses the actions taken by the Patriarchs of the Middle East to ensure the unity peace, expressed particularly by the following documents: A New Hope for Lebanon, Orientale Lumen, Orientalium Dignitas, Orientales omnes Ecclesias, Orientalium Ecclesiarum, Unitatis redintegratio, Ecclesia in Asia, Orientalium. The subsequent article’s chapter is devoted to the synods dedicated to the Middle East. In this area, great merit should be attributed to John Paul II, who made the first steps towards ecumenical Christian communities in the Middle East and towards the peace in Lebanon. The first Special Synod of Bishops for Lebanon (1995), for outstanding ecumenical overtones, and then, the convened by Pope Benedict XVI Special Synod of Bishops for the Middle East (2010) – were the capstone of these efforts.

Journal

Year

Issue

2

Pages

110-127

Physical description

Dates

published
2014-12-01

Contributors

author

References

 • J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, tłum. R. Kędzierski, Wrocław 2011.
 • W. Skuratowicz, Liban, Warszawa 1969.
 • P. Siniscalco, Starożytne Kościoły Wschodnie, tłum. P. Katarzyna, Kraków 2013.
 • R. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, D. Mionskowska, Bydgoszcz 1998.
 • R. Dąbrowski, Osobliwości w Kościołach Wschodnich, Lublin 1960.
 • M. Balard, Łaciński Wschód, XI-XV wiek, tłum. W. Ceran, Kraków 2010.
 • E. Przekop, Wschodnie patriarchaty starożytne, Warszawa 1984.
 • K. Kościelniak, Grecy i Arabowie – historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004.
 • M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego 1, czasy nowożytne 1758-1914, Warszawa 1991.
 • B. Kumor, Historia Kościoła, t. VII, Lublin 1991.
 • L. Górka, Z historii Unitatis redintegratio, [w:] A. Czaja i in. (red.), Kościół i dialog, Lublin 2005.
 • P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008.
 • A. Atiya, Historia Kościołów Wschodnich, tłum. S. Jakobielski, Warszawa 1978.
 • Jan Paweł II, adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla Libanu (Bejrut, 11.05.1997), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. II, Kraków 2006.
 • Jan Paweł II, List apostolski Orientale lumen (Watykan, 2.05.1995), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. III, Kraków 2007.
 • Leon XIII, List apostolski Orientalium dignitas (Watykan, 30.11.1894), tłum. ang., www.papalencyclicals.net/ Leo13/ l13orient.htm
 • Pius XII, Encyklika Orientale Omnes Ecclesias (Watykan, 23.12.1945), www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_ enc_23121945_orientales-omnes-ecclesias_en.html
 • Pius XII, Orientale Omnes Ecclesias, [w:] Magisterium Kościoła Katolickiego, Warszawa 2002.
 • Sobór Watykański II, Dekret o Katolickich Kościołach Wschodnich – Orientalium Ecclesiarum (Watykan, 21.11.1964), [w:] M. Przybył (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, nowe tłum., Poznań 2002.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Asia (New Delhi, 6.11.1999), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. II, Kraków 2006.
 • J. Stroba, Zadania wyznaczone przez Sobór Watykański II, Poznań 1988.
 • H. Rahner, Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. M. Radożycka, Warszawa 1986.
 • D. Rudnicka-Kassem, Wojna nie jest rozwiązaniem: dialog międzyreligijny Jana Pawła II jako program pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapisz (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański, Toruń 2011.
 • Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do zwierzchników chrześcijańskich Kościołów w Libanie, ,,L’Osservatore Romano’’, wyd. pol., nr 5, maj 1990.
 • J. Bujak, Jedność na nowo odkrywana, dialog katolicko-prawosławny w latach 1958-2000, Poznań 2001.
 • Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu, ,,L’Osservatore Romano’’, wyd.pol., nr 2, luty 1995.
 • Przemówienie Papieża do delegacji Asyryjskiego Kościoła Wschodu, L’Osservatore Romano’’, nr 2, luty 1995.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint (Watykan, 25.05.1995), [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006.
 • A. Humphreys i in., Bliski Wschód: Syria, Jordania i Liban, tłum. A. Belczyk, A. Jankowiak, Bielsko-Biała 2001.
 • Benedykt XVI, Adhortacja Ecclesia in Medio Oriente (Bejrut, 14.09.2012), www. vatican.va/holy_father/benedictxvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_ exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente_pl.html
 • W. Gryzło, Rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Poświęcone Bliskiemu Wschodowi, ,,L’Osservatore Romano’’, wyd. pol., nr 11, listopad 2010.
 • Benedykta XVI, Homilia podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Synodu, ,,L’Osservatore Romano’’, wyd. pol., nr 11, listopad 2010,
 • D. Rudnicka-Kassem, Wojna nie jest rozwiązaniem: dialog międzyreligijny Jana Pawła II jako program pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie, [w:] Cz. Łapicz, M. Lewicka (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. I, Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, Toruń 2011.
 • Przemówienie Benedykta XVI do członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i Starożytnymi Kościołami Wschodu z dnia 28.01.2011, ,,L’Osservatore Romano’’, wyd. pol., nr 3, marzec 2011.
 • Jan Paweł II, Przemówienie z dnia 12.12.1993 do wykładowców i studentów papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich, „L’Osservatore Romano’’, wyd. pol., nr 2, luty 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b69034cd-02f8-441f-98a5-7dd6b078ea87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.