PL EN


2012 | 10 | 107-124
Article title

Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza

Content
Title variants
EN
Non-economic factors of Mazovia competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania na temat wpływu pozaekonomicznych czynników rozwoju Mazowsza na konkurencyjność regionu. Rola tych czynników poddawana jest analizie w kontekście identyfikacji przewag konkurencyjnych od strony inwestora oraz od strony władz lokalnych. Opis wyników przeprowadzonych badań koncentruje się wokół „miękkich” czynników lokalizacyjnych, takich jak: „stołeczność” regionu, jakość środowiska przyrodniczego, kapitał społeczny i kapitał ludzki, symbole kultury i historii, postawa władz lokalnych. „Stołeczność” jest najważniejszym czynnikiem pozaekonomicznym, wpływającym dotychczas na konkurencyjność regionu, dlatego przyszły rozwój społeczno-gospodarczy Warszawy jest ważnym trendem rozwojowym całego regionu. Pozytywne aspekty, związane z lokalizacją stolicy w regionie, podkreślają zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. W opinii władz lokalnych Mazowsza atrakcyjność przyrodnicza oraz postawa władz samorządowych to kluczowe pozaekonomiczne czynniki rozwojowe. Niestety, czynniki te są bardzo słabo wartościowane przez przedsiębiorców z regionu. Województwo mazowieckie nie dysponuje aktualnie rozpoznawalnymi symbolami, opartymi o zasoby kulturowe i historyczne, które są wykorzystywane dla podnoszenia konkurencyjności. Przedsiębiorcy z regionu zwykle nie umieszczają wśród ważnych czynników rozwojowych tych związanych z kapitałem społecznym, wyjątek stanowi tu tylko wyraźnie doceniana przez nich otwarta postawa mieszkańców. Przyszłość Mazowsza w dużym stopniu zależna będzie od sposobu i zakresu prowadzenia polityki regionalnej. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście dostępność usług kultury i rozrywki, jakość środowiska przyrodniczego, budowa wizerunku regionu oraz podnoszenie jakości edukacji, które okazały się najbardziej istotnymi w toku prezentowanego badania, a jednocześnie odpowiadają międzynarodowym trendom rozwoju. Artykuł wskazuje też wyniki badań, odnoszące się do znaczenia kapitału społecznego dla firm innowacyjnych, które stanowią potwierdzenie tez wynikających z rozważań teoretycznych, prowadzonych przez znanych badaczy europejskich.
EN
The article presents results of the research undertaken as a part of a broader project on competitiveness of Mazovia region. The article focuses on examining the influence of non-economic development factors on the regional competitiveness. The role of these factors is analyzed in the context of identification of competitive advantages. The analysis includes two major perspectives: from the investor’s side and from local government’s side. Presentation of the research results concentrates on the following locational “soft” factors: capital status of the region, environmental quality, social capital and human capital, local government’s attitude, historical and cultural symbols. Capital status of the region has been the most important non-economic factor affecting competition of the Mazovia region so far. As a consequence, future socio-economic development of Warsaw seems to be very important among development trends of the Mazovia region. Both Mazovian companies and local governments indicate the positive aspects connecting with location of capital of Poland in the region. Local governments claims that the most important non-economic development factors are the quality of environment and the attitude of local government. Unfortunately these factors are almost not significant for firms from the region. Mazovia does not have actually historical or cultural symbols which are broadly recognizable and aimed at improving regional competitiveness. Businessmen from the region usually are not indicate social capital among the most important development factors. Pointing to positive and open local community’ attitude as important factor, however, is an exception. The future of Mazovia region will depend on the way and dimension of regional politics. In this context the most influential factors seems to be: accessibility to cultural and entertainment services, environmental quality, building clear image of the region and raising the quality of education. According to the results of conducted research these are key-factors for the development of Mazovia region. What is more these factors are corresponding to international development trends. The article indicates also the research findings related to the social capital importance for innovative firms. These findings constitute the affirmation of arguments raised by European famous researchers.
Year
Issue
10
Pages
107-124
Physical description
Dates
published
2012-08
Contributors
References
 • Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego (na podstawie wyborów samorządowych w 2006 r.), 2006, Mazowsze. Analizy i Studia nr 8/2006, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, ESPON Październik 2006, wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Bartik, T., 1994, What Should the Federal Government Be Doing About Urban Economic Development, Staff Working Paper 94-25, Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo.
 • Bok, D., 2010, Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being, Prienceton University Press.
 • Cichy, K., 2008, Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Clark, T. N., 2003, The City as an Entertainment Machine, Elsevier, London.
 • Czyż, T., 2009, Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, UAM, Poznań.
 • Dziemianowicz, W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ferguson, A., 1819, An Essay on the History of Civil Society, A. Finley, North-East Corner of Chestnut and Fourth Streets, Philadelphia (the eighth edition).
 • Florida, R., 2009, Who’s Your City? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life, Basic Books, New York.
 • Francois, P., 2002, Social Capital and Economic Development, Routledge, London.
 • Fukuyama, F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 • Gierczycka, J., 2007, Znaczenie konkurencyjności dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i integracji europejskiej; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa.
 • Grabow, B., Henckel, D., Hollbach Gronig B., 1995, Weiche Standordfaktoren, Schriften de Deutsch Institut fur Urbanistik, Stuttgart-Berlin-Koln.
 • Hambleton, R., 2001, The New City Management, (w:) R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.) Globalism and Local Democracy, Palgrave, London.
 • Herbst, M., 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki, B., 2001, Warszawa a mazowiecka identyfikacja, [w:] Z. Ptasiewicz (red.), Mazowsze. Tożsamość i wizerunek regionu, Region-Polityka-Promocja nr 4, Ciechanów.
 • Kalinowski, T. (red.), 2006, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006, IBnGR, Gdańsk.
 • Kaźmierczak, T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rym-sza, (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 41-64.
 • Kociszewski, A., 2007, Rola stowarzyszeń w kształtowaniu mazowieckiej tożsamości regionalnej, Studia Mazowieckie I/VII/Nr 1, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk.
 • Kostera, M., 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kuciński, K., (red.), 2010, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Lindsay, S., 2003, Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, [w:] L. Harrison, S. Huntington [red.], Kultura ma znaczenie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Malawski, M., Wieczorek, A., Sosnowska, H., 2011, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Narayan, D., Cassidy, M.F., 2001, A dimensional approach to measuring social capital: development and validation of a social capital inventory, “Current Sociology”, vol. 49(2).
 • Porter, M. E., 2003, The economic performance of regions, “Regional Studies”, t. 37, s. 549–578.
 • Poteete, A. R., Janssen, M.E., Ostrom, E., 2010, Working together. Collective action, the commons, and multiple methods in practice, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Putnam, R.D., 1995, Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków.
 • Ross, D., Friedman, R. E., 1990, The emerging third wave: New economic development strategies in the ‘90s, “The Entrepreneurial Economy Review”, t. 9, Nr 1 (Autumn), s. 3-10.
 • Swianiewicz, P., 2010, Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, „Samorząd Terytorialny”, Nr 4, s. 5-16.
 • Swianiewicz, P., Łukomska, J., 2004, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?, „Samorząd Terytorialny”, Nr 6, s. 14-32.
 • Sztompka, P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Walzer, N., P’ng, P.C., 1995, Incentives and economic development: an empirical analysis, (w:) N. Walzer (red.) Local economic development. Incentives and international trends, Boulder, Colorado, Westview Press, s. 127-144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6988282-d7f6-4a64-a213-de993f8448fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.