PL EN


2017 | 17 | 44 | 1071-1085
Article title

Challenges for Urban Sustainable Mobility – Gdynia Maritime University Case Study

Content
Title variants
PL
Wyzwania zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Akademii Morskiej w Gdyni
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The sustainable development of the cities represents one of the major challenges for the future of the planet in the 21st century, relatively to the contribution and adaptation to climate change, natural resources consumption, energetic transition, population mobility, welfare and security, pollution, the global economic growth. Tri-City, as many of contemporary agglomerations, faces lots of challenges connected with human negative impact on the environment, health and the city space. The mobility of people is one of them. The quality of transport in Gdansk, Gdynia and Sopot is getting worse because of the excessive use of cars, non-integrated public transport system, insufficient use of ecological transport, as well as uncontrolled urban sprawl. The objective of the paper is to present sustainable mobility planning challenges in the agglomerations at the example of seaport city Gdynia. To check the necessity of creating a new mobility pattern for important traffic generators, a research study has been carried out. The pilot survey research has been made among the staff and students of one of the biggest institutions in the city - Gdynia Maritime University. The research tool was based on an anonymous questionnaire containing a set of questions such as: the use of mode of transport, transit and parking problems, as well as the awareness of sustainable mobility. The survey results indicate that there is an unsustainable model of travelling among the academic community and transport’s behavior should be changed in order to implement the sustainable mobility concept in practice.
PL
Zrównoważony rozwój miast, podobnie jak zmiany klimatyczne, zużycie zasobów natural-nych, przemiany energetyczne, migracje ludności, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne, za-nieczyszczenie środowiska, globalny wzrost gospodarczy, stanowi jedno z głównych wyzwań dla przyszłości naszej planety w 21 wieku. Trójmiasto, jak wiele innych współczesnych aglo-meracji, mierzy się z wieloma wyzwaniami odnoszącymi się do negatywnego wpływu czło-wieka na środowisko, zdrowie i przestrzeń miejską. Mobilność ludzi jest jednym z nich. Jakość podróżowania w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pogarsza się w wyniku nadmiernego użytkowania samochodów, braku integracji systemu transportu publicznego, nieefektywnego wykorzysta-nia ekologicznych środków transportu, jak również niekontrolowanego rozrastania się miast. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyzwań związanych z planowaniem zrówno-ważonej mobilności w aglomeracjach na przykładzie Gdyni. Aby sprawdzić, czy konieczne jest stworzenie nowego wzorca przemieszczania się dla osób podróżujących do dużych gene-ratorów ruchu, zostało wykonane badanie, przeprowadzone wśród studentów i pracowników jednej z największych instytucji w mieście – Akademii Morskiej w Gdyni. Narzędziem wyko-rzystanym podczas badania był anonimowy kwestionariusz ankietowy zawierający szereg py-tań, takich jak: wykorzystanie środka transportu, problemy przewozowe i parkingowe, jak również świadomość respondentów odnośnie zrównoważonej mobilności. Wyniki badania wskazują na niezrównoważony model podróżowania wśród pracowników i studentów. Aby móc realizować koncepcję zrównoważonej mobilności w praktyce, zachowania transportowe respondentów powinny ulec zmianie.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1071-1085
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
 • Gdynia Maritime University, Poland
 • Gdynia Maritime University, Poland
redactor
References
 • Allen, J.; Browne, M. (2016). Sustainability strategies for city logistics. Available at: http://ebooks.narotama.ac.id. Accessed 13 January 2016.
 • Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy 15(2).
 • Bekele, H. (2005). Department of Infrastructure Section of Building and Real Estate Economics Kungliga Tekniska Hogskolan. Urbanization and Urban Spraw: 9.
 • City of Copenhagen, The Technical and Environmental Administration (2016). 8 New Intelligent Traffic Solu-tions. City in Use. Traffic and Urban Life Department. Available at: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1205_zA7aIS8D1d.pdf. Accessed 19 January 2016
 • Commission of the European Communities. Communication from the Commission. (2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels, 15.5.2001.COM(2001)264 final.
 • European Environment Agency (2015). Air quality in Europe. EEA Report No 5/2015. Copenhagen: European Environment Agency.
 • European Environment Agency (2008). Sources of air pollution. Copenhagen: European Environment Agency.
 • European Environment Agency (2016). Transitions towards a more sustainable mobility system. EEA Report No 34/2016. Copenhagen: European Environment Agency.
 • Bohler-Baedeker S.. (2014). Sustainable Urban Mobility Plans – a concept to create liveable cities. Rupprecht Consult. Available at: http://www.epomm.eu/endurance/downloads/1st_EU_Conference_on_SUMP/Susanne%20Boehler-Baedeker%20-%20SUMP%20-%20a%20concept%20to%20create%20liveable%20cities.pdf. Ac-cessed 23 February 2017.
 • European Commission (2011). White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area –Towards a com-petitive and resource efficient transport system. Brussels: COM(2011) 144final. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF. Accessed 19 February 2017.
 • European Platform on Mobility Management (2013).
 • Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. European Union: Rupprecht Consult.
 • Lopez-Ruiz, H. G.; Christidis, P.; Demirel, H.; Kompil, M. (2013). Quantifying the Effects of Sustainable Urban
 • Mobility Plans. Report EUR 26123. Joint Research Center.
 • McLaren, D.; Agyeman, J. (2015). Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. USA: Mas-sachusetts Institute of Technology.
 • Metropolitan Area Gdańsk Gdynia Sopot (2016). System of metropolitan bike. Available at: http://www.metropoliagdansk.pl/strategia-transportu-i-mobilnosci/system-roweru-metropolitalnego-srm/. Accessed 27 January 2016.
 • NICHES team (2016). Guide to Innovative Urban Transport Strategies. European Union: Rupprecht Consult. Available at: http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/15_Guide_to_innovative_ ur-ban_transport_strategies.pdf. Accessed 3 February 2016.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca (2016). City of Gdańsk. Statistical Office in Gdańsk. Available at: www.gdansk.pl . Accessed 9 January 2017.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca (2016). City of Gdynia. Statistical Office in Gdańsk. Available at: www.gdansk.pl. Accessed 9 January 2017.
 • Statistical Office in Gdańsk (2016). City of Sopot. Statistical Office in Gdańsk. Available at: www.gdansk.pl. Accessed 9 January 2017.
 • Wołek M. (2016). Gdynia’s Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) and its development. Gdynia: European Union, Civitas Dyn@mo.
 • Via Vistula (2016). Gdańskie Badania Ruchu 2016 (Gdańsk traffic research 2016). Kraków: Via Vistula.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6bac786-7cfb-4f56-abc4-00a23db284e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.