PL EN


2014 | 1 | 7-18
Article title

Prawidłowe ujęcie i prezentacja zmian zasad (polityki) rachunkowości kluczowym warunkiem zapewnienia wiarygodności sprawozdania finansowego

Title variants
EN
The Right Approach and Presentation of Changes Into Accounting Policy as a Key Condition for Assuring Credibility of Financial Statements
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The primary source of economic information in the modern world are financial statements of entities. Based on the data contained in these reports, investors, creditors, government agencies, employees, managers of companies and other users of the information contained therein shall take financial decisions. For optimal decisions to be taken, the contents of financial statements must present a true picture of the financial assets of the company and the information contained therein should be useful for the user, understandable, reliable and comparable. A key condition to ensure these characteristics to the information contained in the financial statements, is to make it as properly developed and applied in the practice of accounting policy. Any change in accounting policy should be made in accordance with the applicable provisions of the Polish accounting law.
PL
Podstawowym źródłem informacji gospodarczej we współczesnym świecie są sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych. W oparciu o dane zawarte w tych sprawozdaniach inwestorzy, wierzyciele, agendy rządowe, pracownicy, menedżerowie firm oraz inni użytkownicy informacji w nich zawartych podejmują decyzje finansowe. Aby podjęte decyzje były optymalne, treści zawarte w sprawozdaniach finansowych muszą przedstawiać prawdziwy obraz sytuacji finansowo-majątkowej firmy, a dane w nich zawarte powinny być dla ich użytkownika przydatne, zrozumiałe, wiarygodne i porównywalne. Kluczowym warunkiem zapewnienia tych cech informacjom zawartym w sprawozdaniu finansowym jest sporządzenie go zgodnie z prawidłowo opracowaną i zastosowaną w praktyce polityką rachunkowości. Jakiekolwiek zmiany polityki rachunkowości powinny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa bilansowego.
Year
Issue
1
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2014-02-10
References
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, Tłum. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  • Ustawa z dnia 18.03.2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 393.
  • Uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24.04.2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz., 34.
  • Gos W., Hońko S., Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych indeksem WIG 20 [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 60 (116), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  • Gos W., S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Jaruga A., Przewidywane zmiany w Ramach Konceptualnych Sprawozdawczości Finansowej [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, pod red. I. Sobańskiej, A. Szychty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  • Kierunku ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, pod red. B. Micherdy, Difin, 2012.
  • Pfaff J., Obowiązki biegłego rewidenta w przypadku wykrycia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego spowodowanej oszustwem [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6dbdae7-6409-446b-8d1a-2d68dc26d466
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.