Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55 | 1(109) | 97-123

Article title

Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych

Title variants

EN
Analyzing the Metadata Quality in Polish Digital Libraries

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań nad oceną jakości metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych oraz możliwości wykorzystania tych danych do masowego przetwarzania zawartości cyfrowych repozytoriów oraz wyodrębnienia współczesnych prac naukowych. KONCEPCJA/METODY: Badania zostały przeprowadzone hybrydowo – poprzez automatyczną analizę metodami inżynierii lingwistycznej oraz analizę ekspercką. WYNIKI I WNIOSKI: W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano szereg nieścisłości i nieprawidłowości występujących w metadanych dla dokumentów w polskich bibliotekach cyfrowych. Wskazano również propozycje poprawy tego stanu. ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE: Wnioski płynące z badań mogą przyczynić się do znaczącej poprawy jakości metadanych i umożliwienia wykorzystania metadanych jako wartościowego materiału badawczego. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Według najlepszej wiedzy autorów badania tego typu, zarówno w zakresie tematyki jaki i skali, nie były dotychczas prowadzone w Polsce.
EN
PURPOSE/THESIS: The authors discussed the research on the quality of metadata in Polish digital libraries and the evaluation of the possibility to use metadata in automatic processing of digital repositories to detect current scientific documents. APPROACH/METHODS: The research was conducted in a hybrid way: automatic NLP analysis and expert analysis. RESULTS AND CONCLUSIONS: The result of the research in question is the identification of the set of failures and misstatements in the metadata of digital objects available in Polish digital libraries. PRACTICAL IMPLICATIONS: The improvements to the current metadata state were proposed. The results and conclusions of this research may contribute to the improvement of the quality of metadata and open the possibility of using metadata as valuable research data. ORIGINALITY/VALUE: To the authors’ best knowledge, there is not any similar research in Poland as for the scope and scale.

Year

Volume

55

Issue

Pages

97-123

Physical description

Dates

received
2016-06-09
revised
2017-01-19
accepted
2017-03-10

Contributors

author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 9/13, 50–137 Wrocław
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 1, 87–100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka, UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87–100 Toruń

References

 • ANSI/NISO Z39.85–2012 The Dublin Core Metadata Element Set [online] NISO, Baltimore 2013 [05.08.2017], http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10256/Z39–85-2012_dublin_core.pdf
 • Baca, M., ed. (2016). Introduction to Metadata. 3rd ed. [online] Los Angeles: Getty Publications, 2016. [05.08.2017] http://www.getty.edu/publications/intrometadata
 • Bednarek-Michalska, B. (2014). Prawo autorskie i jego ograniczenia dla polskich bibliotek cyfrowych. W: A. Puławski (red.) Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci : materiały z konferencji, Stargard Szczeciński, 5 września 2014 r. Stargard Szczeciński, 5. September 2014, 51–73.
 • CLARIN PL (2016). Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC. [online]. CLARIN PL [05.08.2017], http://clarin-pl.eu/DCMI Metadata Terms, [online], 2012 [05.08.2017] http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
 • DCMI (2000). DCMI Type Vocabulary [online], [05.08.2017] http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-type-vocabulary/
 • Derfert-Wolf, L. Jak posługiwać się biblioteką cyfrową? W: H. Hollender (red). Cyfrowy świat dokumentu– wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa. Warszawa, CPI 2011, 188–237.
 • Digitalizacja.pl [online] [05.08.2017] http://www.digitalizacja.pl/
 • Domagalska, A. (2006). Problemy jakości metaopisów w bibliotekach cyfrowych – II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych [online] [05.08.2017], http://www.cs.put.poznan.pl/kkntpd/tpd_pliki/publikacja/pub/55.pdf
 • FBC (2016a). Moduł analityczny FBC. [online]. Federacja Bibliotek Cyfrowych, [05.08.2017], http://fbc.pionier.net.pl/pro/wp-content/plugins/baza-fbc/pivot/
 • FBC (2016b). Otwarte dane FBC – API. [online]. Federacja Bibliotek Cyfrowych, [05.08.2017], http://fbc.pionier.net.pl/pro/wspolpraca/api/
 • Głowacka, E. (2011). Jakość bibliotek cyfrowych – aspekty i kryteria oceny. e-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [online], 2011, 2 (39), [05.08.2017], http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/828
 • Kazan, A., Skubała, E. (2008). Polskie biblioteki cyfrowe na platformie dLibra – zasób w kontekście tworzenia nowoczesnych kolekcji źródeł informacji dla nauk technicznych, W: H. Ganińska, (red.) Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Poznań 2008, 21–33. Interpretacja schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego [online] Wrocław 2006 [05.08.2017] http://www.bu.uni.wroc.pl/sites/default/files/images/doc/bc/eporadnik_redaktora_bcuwr.pdf
 • ISO (b.d.). ISO 8601. Date and Time Formats. [online]. W3C. [05.08.2017] https://www.w3.org/TR/NOTE--datetime
 • KPBC (2016). Opis kolekcji: Materiały dydaktyczne. [online]. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [05.08.2017], http://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=1
 • NIMiOZ (2012). Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych (Kołpanowicz M., red.) [online]. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [05.08.2017] http://nimoz.pl/upload/digitalizacja/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf
 • MKiDN (2016). Digitalizacja. Działalność Centrów Kompetencji. [online]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [05.08.2017], http://www.digit.mkidn.gov.pl/pages/zasoby/centra--kompetencji.php
 • Nahotko, M. (2010). Automatyczne tworzenie metadanych. Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy 2/2, 13–31 [online] [05.08.2017], http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy/Bibliotheca_Nostra_slaski_kwartalnik_naukowy-r2010-t2-n2-s13–31.pdf
 • Nahotko, M. (2000). Metadane W: EBIBB 6/2000(14) [online] [05.08.2017], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/nahotko.html
 • Osińska, V.; Malak, P. (2016a). Dynamiczne sieci społeczne. W: A. Kwiatkowska, M. Sysło. (red.) Informatyka w edukacji. Toruń: UMK, 2016.
 • Osińska, V.; Malak, P. (2016b). Maps and Mapping in Scientometrics. W: M. Góralska, A. Wendel (red.). Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, Wrocław 2016, 59–73.
 • Osińska, V.; Malak, P.; Bednarek-Michalska, B. (2016). Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualizacji – projekt realizowany na UMK W: R. Bomba, A. Radomski, E. Solska (red.) Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku. Lublin.
 • e-naukowiec.eu. 8–18, [online] [05.08.2017], http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2016/05/Humanistyka_cyfrowa.pdf
 • Płoszajski, G., red. (2008). Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego [online]. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [05.08.2017] http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf
 • PN (1992). PN-92-N-01227 — Bibliotekarstwo i bibliografia. Typologia dokumentów. Terminologia. Warszawa PKN.
 • PN-ISO (2012). PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja – – Zestaw elementów metadanych Dublin Core. Warszawa PKN.
 • Potęga, J. (2009). Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych W: Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26–27 listopada 2009 [online]. Biblioteka Narodowa [05.08.2017], http://www.bn.org.pl/download/document/1260454699.ppt
 • Werla, M. (2010). Wykorzystanie metadanych z polskich bibliotek cyfrowych [online]. W: C. Mazurek, M. Stroiński, J. Węglarz (red.). Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 20–21 października 2010 roku przez: Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań 2011, 125–129 [05.08.2017] http://lib.psnc.pl/Content/376/BC-22-Werla.pdf
 • Woodward, E. (2014). Metadata for image collection. Inverse proportions: the quantity vs. quality conundrum [online] American Libraries Magazine – July 21, 2014 [05.08.2017] www.americanlibrariesmagazine.org/article/metadata-image-collections

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b6df0150-e4b3-47c2-8775-57ef631abdc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.