Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 122-131

Article title

Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumentów

Authors

Content

Title variants

EN
Impact of Social Media on Consumer Behaviour
RU
Влияние социальных медиа на поведение потребителей

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przedstawienie wpływu mediów społecznościowych na zachowania konsumentów. Podstawową techniką badawczą była ankieta skierowana do osób regularnie korzystających z Internetu i mediów społecznościowych. Korzystanie z portali społecznościowych deklaruje 98% badanych. Zdecydowana większość (74%) szuka w mediach społecznościowych informacji na temat produktów. Dla prawie co drugiej osoby ważne są opinie znajomych, a ponad jedna czwarta pyta wprost znajomych o rekomendacje. Co trzecia osoba twierdzi, że dzięki mediom społecznościowym jest w stanie szybciej podejmować decyzje zakupowe. 16% ankietowanych aktywnie poleca produkty innym. Na podstawie tych informacji można wnioskować, iż media społecznościowe są istotnym medium opiniotwórczym. Wyniki badań mogą posłużyć kadrze menadżerskiej zajmującej się promocją, interaktywną obsługą klienta, osobom pracującym lub związanym z szeroko pojętą komunikacją, marketingiem, PR lub reklamą. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the study is to present the impact of social media on consumer behaviour. The basic research technique was a poll addressed to individuals regularly using the Internet and social media. The use of social portals is declared by 98% of respondents. The vast majority (74%) seeks in social media for information on products. For almost every second person, important are opinions of acquaintances, while more than a quarter asks directly acquaintances for recommendations. Every third person alleges that owing to social media they are able to quickly make their purchasing decisions. 16% of the respondents actively recommend products to others. Based on this information, one may conclude that social media are an important opinion-forming medium. Research findings may serve for the managerial staff dealing with promotion, interactive customer attendance, individuals working or associated with communications in a broad sense, marketing, PR or advertising. The article is of the research nature.
RU
потребителей. Основным методом изучения была анкета, направленная лицам, регулярно пользующимся интернетом и социальными медиа. Пользование социальными порталами заявляет 98% опрошенных. Подавляющее большинство (74%) ищет в социальных медиа информацию о продуктах. Для почти каждого второго лица важны мнения знакомых, а свыше четверти прямо запрашивает у знакомых рекомендации. Каждый третий заявляет, что благодаря социальным медиа он в состоянии быстрее принимать решения о покупке. 16% опрошенных активно рекомендует продукты другим. На основе этой информации можно сделать вывод, что социальные медиа – существенное средство формирования мнений. Результаты обследований могут послужить менеджерам, занимающимся поощрением, интерактивным обслуживанием клиента, лицам, занятым или связанным с коммуникацией в широком смысле, маркетингом, престижной деятельностью фирмы или рекламой. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

122-131

Physical description

Contributors

author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • Bartosik-Purgat M. (2011), Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Engel J.F., Blackwell R.D., Mirand P.W. (1993), Consumer Behavior, The Dryden Press, Chicago.
  • Hansen F. (1972), Consumer Choise Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York.
  • Kieżel E. (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
  • Sztucki T. (1998), Encyklopedia Marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  • Werenowska A., Jaska E. (2013), Nowoczesne narzędzia public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, (w:) Stasiuk-Krajewska K., Chmielewski Z., Tworzydło D., Public relations – nie tylko Facebook, Wydawnictwo Newsline.pl, Rzeszów.
  • Zastrożna M.(2012), Zakupy 2.0., czyli Zero Moment of Truth w praktyce, http://www.seoportal.pl/zakupy-2-0-czyli-zero-moment-of-truth-w-praktyce [dostęp: 01.12.2013].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b71dd5a9-a3ba-4a38-be45-fd6703a6a643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.