PL EN


2012 | 1 | 1 | 97-11
Article title

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda)

Content
Title variants
EN
Violations of collective consumer interests: commitment decisions (practical remarks and de lege ferenda proposals)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono szczególne cechy decyzji zobowiązujących, wydawanych przez Prezesa UOKiK Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podkreślono pozytywne skutki takich decyzji dla przedsiębiorców oraz w sferze społecznej, przede wszystkim z uwagi na szybkość i dynamikę postępowania. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę dokonania zmian bądź uzupełnień w przepisach proceduralnych, względnie w tzw. soft law wprowadzanym przez regulatora. Artykuł zawiera wnioski de lege ferenda, dotyczące m.in. określenia kryteriów wydawania decyzji zobowiązujących, zrównania statusu decyzji stwierdzających zaniechanie naruszeń z decyzjami zobowiązującymi w zakresie penalizacji przedsiębiorców, a także możliwości zmiany sposobu lub terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją zobowiązującą.
EN
The article presents the characteristic features of commitment decisions issued by the Polish competition authority in matters of practices violating collective consumer interests. The article stresses the positive effects of such decisions for undertakings as well as for the social sphere overall primarily because of the promptness and dynamics of their proceedings. Emphasized at the same time is the need to make some amendments, or additions, to existing procedural provisions or at least, to the Polish competition authority’s “soft laws”. The article contains several conclusions de lege ferenda concerning: the need to defi ne the criteria under which commitment decisions can be issued; the need to equalize, in terms of penalization, the status of decisions declaring that a violation has ceased with that of commitment decisions and fi nally; the need to introduce a procedure that makes it possible to change the manner, or deadline, in which commitments must be performed imposed in commitment decisions.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
97-11
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
References
  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2009
  • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Warszawa 2011
  • Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne, Komentarz, Warszawa 2009
  • Gill A., Swora M., Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Nr 3/2005
  • Jurkowska-Gomułka A., Glosa do uchwały SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 52/08, LEX/el., EPS 2010/5
  • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008
  • Mrzygłód K., Decyzja zobowiązująca w prawie konkurencji UE, cz. I i II, Europejski Przegląd Sądowy, luty i marzec 2010
  • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2010
  • Szydło M., Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, Mon. Prawn. 2004/17/791
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b7538cce-a17e-4270-a831-caa3b273ebaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.