PL EN


2017 | 12 |
Article title

25 lat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce — kamienie milowe i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest jednym z podstawowych badań prowadzonych przez GUS. Umożliwia bieżącą ocenę wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę grup ludności ze względu na ich status na rynku pracy. W 2017 r. minęło ćwierć wieku od pierwszej edycji BAEL, które od samego początku jest realizowane zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami i modyfikowane z uwzględnieniem potrzeb użytkowników danych. Początki BAEL w Polsce są ściśle związane z okresem transformacji systemowej i zapotrzebowaniem na badanie pozwalające na uzupełnienie luki informacyjnej dotyczącej możliwości charakterystyki nowych zjawisk na rynku pracy. Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE) dane z tego badania stały się podstawą do opracowywania kluczowych wskaźników wykorzystywanych w różnych strategiach, zarówno w ujęciu unijnym jak i krajowym. Celem artykułu — poza wątkiem jubileuszowym — jest przypomnienie kamieni milowych i najważniejszych zmian w metodyce BAEL, co jest niezwykle istotne dla użytkowników danych. W końcowej części artykułu opisano też prace prowadzone w tej dziedzinie na forum UE.
EN
The Labour Force Survey (LFS) is one of the basic survey conducted by the CSO. It enables current evaluation of the use of labour resources and at the same time it allows for a wider characterisation of population groups due to their status on the labour market. In 2017, a quarter of a century has passed from the time of the first edition of the LFS, which, since the very beginning, has been implemented in accordance with international recommendations and modified regarding the needs of data users. The beginnings of LFS in Poland are closely related to the period of systemic transformation and the demand for research allowing to fill the information gap concerning the possibilities of characterisation of new phenomena on the labour market. Following the accession of Poland to the European Union (EU), data from the survey became the basis for compilation of key indicators used as the essential ones in various strategies, both at the EU and national level. The aim of the article, apart from the jubilee theme, is to recall the milestones and the most important changes in the LFS methodology, which is extremely important for data users. Moreover, work conducted in this field within the EU is described in the final part of the article.
Contributors
 • GUS
References
 • De la Fuente, M. (2011). New measures of labour market attachment. Statistics in Focus, 57.
 • EU LFS Explanatory notes: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology#LFS_explanatory_note.
 • Eurostat. (2009). Task force on the quality of the Labour Force Survey. Final report: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-09-020.
 • Frenkel, I. (1993). Aktywność ekonomiczna i bezrobocie ludności wiejskiej w Polsce. Warszawa: GUS.
 • Góra, M., Socha, M., Sztanderska, U. (1995). Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990—1994. Kierunki zmian i rola polityk rynku pracy, Program Reformy Polityki Społecznej. Warszawa: MPiPS, GUS.
 • GUS. (1992—2017). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski — publikacje kwartalne wydane w latach 1992—2017, z wyjątkiem II i III kwartału 1999 r. Warszawa: GUS.
 • Publikacje zbiorcze z wynikami BAEL oraz badań modułowych BAEL od 2006 r. dostępne są na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/.
 • GUS. (1992). Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce: raport z pierwszego w Polsce badania aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonego w maju 1992 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (1994a). Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych. Warszawa: GUS.
 • GUS. (1994b). Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludności związanej z rolnictwem indywidualnym. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2003). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992—2002. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2005a, 2011b,c lipiec i październik, 2015a). Praca nierejestrowana w Polsce. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2005b). Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2006, 2012). Praca a obowiązki rodzinne. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2007, 2013). Przejście z pracy na emeryturę. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2008). Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2010). Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2011a). Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL). Materiał na konferencję prasową GUS w dniu 22 grudnia 2011 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2011d). Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL. Materiał na konferencję prasową GUS w dniu 22 grudnia 2011 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2012). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2013). Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym — 2011. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2014a). Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2015b). Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków. Warszawa: GUS.
 • GUS (2016a). Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia. Notatka informacyjna
 • GUS z 27.01.2016 r. na podstawie wyników badania modułowego „Nietypowe formy zatrudnienia i praca nierejestrowana — IV kwartał 2014 r.”. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2016b). Badanie organizacji rozkładu czasu pracy w Polsce w 2015 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2017). Osoby młode na rynku pracy w 2016 r. Warszawa: GUS.
 • Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. (1992). Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment. An ILO manual on concepts and methods. Genewa: International Labour Office. Pobrane z: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/lfs.pdf.
 • ILO. (1982). Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment. Adopted by the 13th International Conference of Labour Statisticians. Genewa.
 • ILO. (2011). Manual on the measurement of volunteer work. Genewa: International Labour Office. Pobrane z: http://www.ilo.org/global/publications/books/ WCMS_167639/lang--en/index.htm.
 • ILO. (2013). Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization. Adopted by the 19th International Conference of Labour Statisticians. Genewa.
 • Kałaska, M., Witkowski, J. (1997). Rynek pracy w Polsce w 1996 roku: kontynuacja korzystnych tendencji. Warszawa: GUS.
 • Kałaska, M., Witkowski, J., Kostrubiec, S. (1996). Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku. Warszawa: GUS.
 • Kostrubiec, S. (red.). (1999). Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku. Warszawa: GUS.
 • Kostrubiec, S. (2001). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 roku. Warszawa: GUS.
 • Kostrubiec, S., Kowalska, A. (1997). Efektywność polityk rynku pracy. Warszawa: GUS.
 • Kotowska, I. E. (1992). Zmiana sytuacji kobiet na rynku pracy. Warszawa: GUS.
 • Kotowska, I. E., Strzelecki, Z. (1993). Bezrobocie z punktu widzenia gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 • Kotowska, I. E., Sztanderska, U., Wóycicka, I. (red.). (2007). Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kowalska, A. (red.) (1995). Losy zawodowe absolwentów w latach 1989—1994. Warszawa: GUS.
 • Kowalska, A. (1996). Aktywność ekonomiczna kobiet i ich pozycja na rynku pracy. Warszawa: GUS.
 • Kowalska, A. (red.) (1998). Losy zawodowe absolwentów w latach 1994—1997. Warszawa: GUS.
 • Kryńska, E. (1993). Bezrobocie a segmentacja rynku pracy. Warszawa: GUS.
 • Marciniak, G. (2005). Typical and atypical forms of work organisation and working time arrangement. Polish Population Review, 6.
 • Mlonek, K. (1992). Aktywność ekonomiczna młodzieży. Warszawa: GUS.
 • Mlonek, K. (1995). Aktywność zawodowa i bezrobocie młodzieży w Polsce w latach 1992—1994 (luty 1995). Warszawa: GUS.
 • Piekut-Brodzka, D. (1993). Aktywność zawodowa inwalidów prawnych. Warszawa: GUS.
 • Sobczak, H., Jakubowska, J., Miler A. (1993). Makroregionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce. Warszawa: GUS.
 • Strawiński, P. (2013). Uzupełniające miary statusu osób na rynku pracy. Wiadomości Statystyczne, 58(3), 37—52. Warszawa: GUS.
 • Szarkowski, A., Witkowski, J. (1994). The Polish Labour Force Survey. Statistics in Transition, 1(4). Warszawa: GUS.
 • Witkowski, J. (1994). Podstawowe cechy bezrobocia w Polsce w okresie transformacji. Warszawa: GUS.
 • Witkowski, J. (1995). Rynek pracy w Polsce w 1994 roku. Nowe tendencje, stare zagrożenia. Warszawa: GUS.
 • Witkowski, J. (2017). Badanie aktywności ekonomicznej ludności jako podstawa modernizacji statystyki pracy. Wiadomości Statystyczne, 62(12). Warszawa: GUS, 7—22.
 • Zgierska, A. (2005). Unregistered employment in Poland in 2004. Polish Population Review, 6. Warszawa: GUS.
 • Zgierska, A. (2014a). Polish experiences in monitoring of labour underutilization, unregistered employment, unpaid work, volunteer work: Better Data to Better Monitor the Status of Women in Informal Employment, Unpaid Work and Work in Rural Areas and Agriculture. ILO Data 2X Roundtable discussion to review actions underway and next steps (Session 2). Genewa. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_314043.pdf.
 • Zgierska, A. (2014b). Nowe międzynarodowe zalecenia dotyczące statystyki pracy.
 • Zgierska, A. (2016). From output to input/output harmonisation in the EU-LFS, referat wygłoszony podczas konferencji poświęconej jakości w statystyce European Conference on Quality in Official Statistics (Q2016). Madryt. http://www.ine.es/q2016/docs/q2016Final00195.pdf.
 • Zwara, W. i in. (red.). (2015). Rozszerzenie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności — wybrane wskaźniki „Europa 2020” oraz wskaźnik NEET na poziomie województw (NTS 2); podstawowe agregacje z zakresu rynku pracy na podregiony (NTS 3), miasta wojewódzkie, grupy podregionów. Jachranka: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-europa-2020/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b7646d3e-0b9c-412f-a0b8-adb5b6f0f16f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.