Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 99-107

Article title

Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP

Content

Title variants

EN
Evaluation of the level of safety culture and some selected OHS aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kultury bezpieczeństwa pracy oraz cele i korzyści z jej podnoszenia w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych w 51 przedsiębiorstwach dotyczących kultury bezpieczeństwa, a także wybranych wyników ekonomicznych oraz subiektywnej oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw dokonanej przez kadrę kierowniczą. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 1400 pracowników określono poziom kultury bezpieczeństwa pracy w poszczególnych zakładach. Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa pracy została wyznaczona jako średnia z ocen sześciu równych pod względem wagi aspektów kultury bezpieczeństwa. Porównano przedsiębiorstwa o różnym poziomie kultury w odniesieniu do wybranych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak: wdrożenie sformalizowanego, certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, nakłady na prewencję oraz wskaźnik oceny ekonomicznej. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa mające wyższy poziom kultury bezpieczeństwa należą częściej do grup zakładów z wdrożonym sformalizowanym systemem zarządzania BHP, o wyższym wskaźniku nakładów na prewencję na jednego zatrudnionego, a także o wyższym poziomie wskaźnika oceny ekonomicznej w stosunku do przedsiębiorstw mających niską kulturę bezpieczeństwa. Wykazano również, iż w przedsiębiorstwach płacących podwyższoną składkę na społeczne ubezpieczenie wypadkowe występuje niższy poziom kultury bezpieczeństwa pracy.
EN
The paper briefly describes some major aspects of work safety culture along with attainable objectives and benefits arising from its it improvement in the enterprise. Next, the article presents the output of questionnaire—based research carried out in 51 companies and concerning safety culture, as well as some selected economic performance indicators and subjective assessments of the economic situation of enterprises made by the managers. Given by over 1,400 employees, the survey feedback provided the basis for defining the level of safety culture in a given enterprise. The assessment of the level of work safety culture is the result of the average score of assessments covering 6 safety culture aspects to which the same weight was assigned in the study. The companies with different levels of safety culture were compared in terms of some aspects of health and safety culture, such as the implementation of a formal, certified system of the Occupational Health and Safety (OHS) management, increased accident insurance premiums, spending on prevention and the indicator of economic performance. The research output discussed in this paper indicates that companies with a higher level of safety culture are more often included in the group of enterprises having a formal system of the OHS management in place, as well as a higher level of spending on prevention per one employee along with a higher rate of economic performance as compared to those with low levels of safety culture. The level of work safety culture has also been proven to be lower in the companies paying higher social accident insurance premiums.

Year

Issue

Pages

99-107

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
author
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

References

 • Cooper, M.D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36, 111–136.
 • Crossman, D.C. (2008). The impact of safety culture on worker motivation and the economic bottom line [online, dostęp: 2017-05-30]. PhD Dissertation. Capella University. Dostępny w Internecie: http://phdtree.org/pdf/25420755-the-impact-of-safety-culture-on-worker-motivation-and-the-economic-bottom-line/.
 • ILO. (2015). Join in building a culture of prevention on OSH [online, dostęp: 2017-05-30]. International Labour Organization World Day for Safety and Health at Work. Dostępny w Internecie: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/poster/wcms_363002.pdf.
 • INSAG. (1991). Safety culture: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [online, dostęp: 2017-05-30]. Vienna: International Atomic Energy Agency. Dostępny w Internecie: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub882_web.pdf.
 • Milczarek, M. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie – nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 17–20.
 • Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Praca doktorska. Warszawa: CIOP – Centralny Instytut Ochrony Pracy.
 • Morrow, S.L., Koves, G.K., Barnes, V.E. (2014). Exploring the relationship between safety culture and safety performance in U.S. nuclear power operations. Safety Science, 69, 37–47.
 • Ordysiński, Sz. (2011). Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 12, 32–35.
 • Pawłowska, Z. (2007). Ocena skuteczności działań w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2, 8–10.
 • Rzepecki, J. (2004). Mechanizm różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 11, 29–31.
 • Rzepecki, J. (2014). Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 5, 16–19.
 • Rzepecki, J., Galwas-Grzeszkiewicz, M. (2016). Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 24–26.
 • Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 9, 1–4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b768aeda-48d1-41fa-b4c8-d9b3ac5c323a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.