PL EN


2015 | 2 (355) | 33-44
Article title

Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing Communication with Young Consumers in the Food Market
RU
Маркетинговая коммуникация с молодыми потребителями на рынке продуктов питания
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Skuteczne konkurowanie na rynku żywności wymaga od przedsiębiorstwa właściwego stosowania instrumentów marketingowych, wśród których istotną rolę odgrywa komunikacja marketingowa. Jest to forma komunikacji społecznej, która powinna być rozważana przez pryzmat procesu budowania relacji producentów i dystrybutorów żywności z konsumentami. Celem opracowania jest identyfikacja form komunikacji marketingowej najbardziej preferowanych przez młodych konsumentów na rynku żywności. Ich znajomość może być wykorzystana przez producentów żywności w projektowaniu marketingowej strategii komunikacji. Prezentowane rozważania mają nie tylko implikacje praktyczne, ale również społeczne ‒ współczesne środki komunikacji zmieniły bowiem sposób komunikacji międzyludzkiej, która obecnie wśród młodych konsumentów przesunęła się ze świata realnego do wirtualnego. W postępowaniu badawczym autorka wykorzystała analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród 341 konsumentów w wieku 18-29 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi konsumenci za najskuteczniejszą formę promocji produktów żywnościowych uznali dobrą lokalizację w miejscu sprzedaży. Bardzo istotnym kanałem komunikacji z konsumentami stał się również Internet, który może zostać wykorzystany zarówno w komunikacji nieformalnej, jak i formalnej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Efficient competing in the food market requires from an enterprise the proper application of marketing instruments among which an important role is played by marketing communication. This is a form of social communication which should be considered through the prism of building relationships between producers and distributors of food with consumers. An aim of the study is to identify forms of marketing communication, mostly preferred by young consumers in the market for food. Awareness thereof may be used by food producers in designing their marketing strategy of communication. The presented considerations have not only practical implications but also social ones as the contemporary communication means have changed the way of interpersonal communication which at present has moved among young consumers from the real world to the virtual one. In her research approach the author used the literature review and findings of her own surveys carried out among 341 consumers aged 18-29. The carried out surveys show that young consumers considered as the most effective form of food products promotion a good location at the POS. The Internet has also become a very important channel of communication with consumers, which may be used both in informal and formal communication. The article is of the research nature.
RU
Эффективное конкурирование на рынке продуктов питания требует от предприятия правильного применения маркетинговых инструментов, в числе которых существенную роль играет маркетинговая коммуникация. Это форма общественной коммуникации, которую следует рассматривать сквозь призму процесса формирования отношений производителей и дистрибьюторов продуктов питания с потребителями. Цель разработки – выявить формы маркетин- говой коммуникации, наиболее предпочитаемые молодыми потребителями на рынке продуктов питания. Знание их может использоваться производителями продуктов питания в проектировании маркетинговой стратегии коммуника- ции. Представляемые рассуждения содержат в себе не только практические импликации, но и социальные, ибо современные средства общения изменили способ коммуникации между людьми, которая в настоящее время среди молодых потребителей передвинулась из реального мира в мир виртуальный. В своем обследовании автор использовала анализ литературы и результаты собственных опросов среди 341 потребителя в возрасте 18-29 лет. Проведенные обследования показывают, что молодые потребители самой результативной формой продвижения продуктов питания признали хорошее их размещение в месте продажи. Весьма существенным каналом общения с потребителями стал также интернет, который может использоваться как в неформальной, так и формальной коммуникации. Статья имеет исследователь- ский характер.
Year
Issue
Pages
33-44
Physical description
Contributors
author
References
 • Anders K. (2014), Jak kupuje Igrek, „Marketing w Praktyce”, nr 3.
 • Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Tańska M. (2013), Neofobia a zachowania konsumentów na rynku nowej żywności (w:) Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, „Handel Wewnętrzny”, styczeń.
 • Barska A. (2014), Źródła informacji i opinii o innowacyjnym produkcie żywnościowym w świetle badań ankietowych, (w:) Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges, Politechnika Opolska, Opole.
 • Barska A. (2013), Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Czech, Polski i Słowacji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4.
 • Goban-Klas T. (1999), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.
 • Górska-Warsewicz H., Krajewski K., Świątkowska M. (2008), Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 510, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 25.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria różnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Mruk H. (red.) (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Waśkowski Z. (2010), Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szans, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Rosen E. (2003), Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań.
 • Śnihur J. (2005), Reklama i promocja firmy w Internecie, (w:) Kiełtyka L. (red.), Multimedia w biznesie i edukacji, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 • Tkaczyk J. (2009), Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta, (w:) Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Difin, Warszawa.
 • Wiktor J. W., (2001), Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, „Świat Marketingu”, listopad.
 • Wiktor J. W. (2013), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojcik K. (2009), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Burgiel A. (2014), Zarządzanie przepływem komunikacji nieformalnej jako metoda kształtowania wizerunku firmy usługowej, http://mup.pomocprawna.info/mup_document,35.html [dostęp: 22.03.2014].
 • Crawford I.M. (1997), Agricultural and Food Marketing Management, http://www.fao.org/DOCREP/004/W3240E/W3240E00.HTM [dostęp: 22.03.2014].
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir040&plugin=1 [dostęp: 22.03.2014].
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf [dostęp: 22.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b776da31-eb2a-42fc-8388-143d6ac646c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.