Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(7) |

Article title

Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie

Content

Title variants

EN
The Actions of the Women Citizens’ Work Association Aimed at Helping the Family

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939) był w okresie międzywojennym jedną z największych i najbardziej wpływowych sanacyjnych organizacji kobiecych w Polsce. W okresie swojego największego rozwoju liczył blisko 50 tysięcy członkiń. Prowadził działalność poprzez swoje Oddziały na terenie całego kraju. Ideowo-politycznie związany był z obozem sanacyjnym, tym samym głównym celem Związku było pogłębienie idei państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego. W wymiarze politycznym ZPOK dążył do wprowadzenia w życie zasad prawdziwej demokracji przez szerzenie i pogłębianie idei państwowości polskiej oraz zapewnienie kobietom bezpośredniego wpływu na państwowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne życie Polski.W wymiarze społecznym, zakładał i rozwijał szeroką działalność przez organizowanie i prowadzenie różnych instytucji opieki społecznej, instytucji edukacyjnych, wytwórni spółdzielczych, które miały m.in. wspomóc i wzmocnić rodzinę a poprzez nią – odrodzone Państwo. Do najważniejszych zadań ZPOK należało niesienie pomocy rodzinie; szczególnie matkom i dzieciom z rodzin bezrobotnych, ubogich, dotkniętych chorobami, alkoholizmem. Pomoc ta przybierało różnorodne formy. Związek zakładał i prowadził m.in. domy matki i dziecka, stacje opieki nad matką i dzieckiem, żłobki, dziecińce, przedszkola i ogródki jordanowskie, świetlice, kolonie i półkolonie, akcje doży260 Mirosław PIWOWARCZYK wiania dzieci rodziców bezrobotnych, poradnie – prawne, medyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Zabierał także głos w istotnych dla rodziny sprawach, zarówno wychowawczych, prawnych, ekonomicznych, jak i moralno-etycznych. Szeroka działalność Związku przyczyniła się do wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym, państwowym, moralnym i do poprawy bytu wielu rodzin w okresie międzywojennym.
EN
The Women Citizens’ Work Association (Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – ZPOK) (1928–1939) was one of the most influential women’s organisations related to the Sanation movement in the Interwar Period in Poland. At the time of its greatest development it included nearly 50,000 members. Its work was carried out by Agencies located all over the country. The Association had ideological and political ties to the Sanation movement, which is why its main aim was the development of the political state-forming thought of Józef Piłsudski. In the political aspect it would attempt to implement the rules of real democracy by disseminating and developing the idea of Polish statehood and by making it possible for women to have direct influence on political, social, economic, and cultural life of Poland. In the social aspect, the Association would establish and develop a number of social services agencies, educational institutions, and cooperative manufactories, which were intended to, among others, support and empower the family, thus strengthening the new state. The main aim of the ZPOK was to help the family, especially mothers and children from the families of the unemployed, the poor, the ill, and alcoholics. The help would take on many forms. The Association established and ran i.a. Houses of Mother and Child, mother and child care centres, nurseries, kindergartens and Jordan gardens, day rooms, summer camps and day camps. It provided food for children of unemployed parents and organised legal, medical, psychological, and pedagogical advice centres. The Association would address issues crucial to the family, including upbringing, legal, economic, moral, and ethical problems. The broad scope of the Association’s work allowed for the strengthening of the family’s position in social, political, and moral life and for the improvement of the quality of life of numerous families in the Interwar Period.

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
978-83-61955-11-5
ISSN
2082-9019

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b7da1b35-759a-4b4a-84bf-ca5462e73678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.