Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

OSZCZĘDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

Content

Title variants

EN
POLISH HOUSEHOLDS’ SAVINGS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę oszczędności sektora gospodarstw domowych w Polsce. Z przeprowadzonej analizy wynika, że – mimo znaczącego wzrostu wartości aktywów finansowych – zdolność akumulacji kapitału wewnętrznego w Polsce, postrzegana w kontekście oszczędności generowanych przez sektor gospodarstw domowych, jest generalnie niska. Wykazuje ona negatywną tendencję wyznaczoną przez malejącą relację oszczędności gospodarstw domowych do PKB, regresję w stopie oszczędzania mierzonej wartością oszczędności do wartości dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych, a także przez odsetek Polaków deklarujących posiadanie jakichkolwiek oszczędności. Ponadto, mimo znaczącego wzrostu skumulowanych oszczędności, radykalnych zmian nie zaobserwowano w portfolio aktywów finansowych gospodarstw domowych, w którym nadal wyraźnie dominują najmniej ryzykowne aktywa w postaci lokat bankowych i gotówki. Uzasadnia to postrzeganie zmian w portfolio finansowym gospodarstw domowych w Polsce przede wszystkim w kontekście procesów o charakterze ewolucyjnym, przybliżającym w tym aspekcie sektor gospodarstw domowych w Polsce do sektora gospodarstw domowych rozwiniętych krajów UE.
EN
The article presents the issue of Polish households’ savings. The analysis show that the level of households’ savings, measured as a relation to GDP, as a relation to household’s disposable income and as a percentage of households declaring to have savings, is generally low and it draws negative trend. Moreover, in the households’ saving portfolio safe assets dominates such as bank deposits and cash while more risky assets are not popular among Polish households.

Year

Issue

Physical description

Dates

online
2013

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Gross household saving rate. Statistics database. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp:06.2012].
 • Gross savings (% of GDP). The World Bank, World Development Indicators, World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. http://data.worldbank.org [dostęp: 06.2012].
 • Leetmaa P., Rennie H., Thiry B., 2009. Household saving rate higher in the EU than in the USA
 • despite lower income. Household income, saving and investment, 1995-2007. Eurostat, Statistics in Focus, 29.
 • Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 a. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III
 • kwartale 2011 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 • Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 b. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV
 • kwartale 2011 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 • Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 c. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych
 • w I kwartale 2012 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 • Nowak A.Z., Ryć K., 2002. Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie 2.
 • OECD Factbook. 2011. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook [dostęp: 06.2012].
 • Olszewska G., 2010. Stopy oszczędności wewnętrznych a wzrost gospodarczy w krajach Europy
 • Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Acta Univ. Lodziensis 238.
 • Orłowski W.M., 2003. Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006,
 • 2010, 2013-15. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. http://www.zporr.gov.pl [dostęp: 06.2012].
 • Ostrowska K., 2012. Mamy problem z oszczędzaniem. http://www.ekonomia24.pl [dostęp: 06.
 • 2012].
 • Oszczędzanie Polaków w latach 1995-2012. Sondaże Ipsos. www.ipsos.pl [dostęp: 06.2012].
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania. 2011. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy,
 • TNS Pentor.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2003. Studia i analizy statystyczne. GUS, Warszawa. www.stat.gov.pl [dostęp: 06.2012].
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2006-2009. Studia i analizy statystyczne. GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl [dostęp: 06.2012].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r. 2008. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl[dostęp: 06.2012].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. 2009. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl[dostęp: 06.2012].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. 2010. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl[dostęp: 06.2012].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. 2011. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl[dostęp: 06.2012].
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. 2012. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl[dostęp: 06.2012].
 • Rytelewska G., Szablewski A., 1993. Oszczędności w gospodarce rynkowej. Bank i Kredyt 4.
 • Rocznik giełdowy. Dane za rok 2001. 2002. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.
 • Rocznik giełdowy. Dane za rok 2008. 2008. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b7da3cd7-8adc-442a-a826-a456f96cce7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.