PL EN


Journal
2016 | 3 (53) | 72-86
Article title

Badanie motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych

Content
Title variants
EN
Studying motives for the academic mobility of students – decision trees approach
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The mobility of students is becoming an essential element of the education on the level of higher education, facilitating acquiring work. Universal opinion of the academic world is connected with it by the fact of the consistent growth of interest of students in this form of education. It is a universal view also in Russia. The purpose of the research, led in Poland and Russia, using the questionnaire, is an attempt to verify the rightness of such a view and to get to know determinants of educational mobility, revealing common features and differences in motivations and attitudes of students. The usefulness of knowledge acquired this way can be a base of creating the recommendation for universities being involved in international educational programmes. The material for the analysis comes from examinations which began at the end of April 2015. A nonparametric method of classification trees was used in it.
Journal
Year
Issue
Pages
72-86
Physical description
Contributors
References
 • Baron B., 1993, The politics of academic mobility in Western Europe, Higher Education Policy, vol. 6, no. 3.
 • Breiman L., Friedman J., Olsen R., Stone C., 1984, Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont, CA.
 • Chmielecka E., 2007, Proces boloński: scenariusze rozwoju, [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, Żukrowska K. (red.), Warszawa.
 • Chmielecka E., 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Studia BAS nr 3(35), www.bas.sejm.gov.pl.
 • Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, 19 czerwca 1999, http://ehea.info (5.05.2015).
 • Hut P., Jaroszewska E., 2011, Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnej w świecie, Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa.
 • Szapiro T., 2012, Proces boloński: nowe szanse czy nieznane zagrożenie, [w:] Ekonomiczne studia licencjackie z perspektywy absolwenta i władz uczelni, Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. (red.), Wydawnictwo UW, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Szreder M., 2010, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek J., 2009, Logistyka miejska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Kluwer.
 • Szołtysek J., 2016, Logistyka miasta, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek J., Jeziorski P., Trzpiot G., 2011, Analiza uwarunkowań podejmowania decyzji o wyborze alternatywnych sposobów realizacji podróży miejskich, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, cz. 2, Szołtysek J., Detynia B. (red.), Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, s. 127-146.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2011a, Klasyfikacja oczekiwań i preferencji komunikacyjnych studentów, Śląski Przegląd Statystyczny, 9 (15), s. 21-32.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2011b, Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych, Transport Miejski i Regionalny, nr 4/2011, s. 28-33.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012a, Cluster analysis in description some communication behavior, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 5, s. 75-85.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012b, Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych, Studia Ekonomiczne, 97, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Modelowanie preferencji a ryzyko’ 12, Trzaskalik T. (red.), s. 213-230.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2015, Analiza motywacji mobilności edukacyjnej wybranych uczelni Polski i Rosji z wykorzystaniem analizy skupień, Ekonometria, 4(50), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 159-169.
 • Truszczyński J., 2012, Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Trzpiot G., 2011, Statystyczna analiza decyzji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Trzpiot G., Ganczarek-Gamrot A., 2009, Decision trees for a virtual supply chain, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65, Ekonometria 25.
 • Urry J., 2009, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b82d7e89-f9a4-4422-ae34-c02430694d75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.