PL EN


2015 | 15 | 81-96
Article title

Doświadczenia na zwierzętach i ubój rytualny. Międzyreligijny wymiar Encykliki Laudato si’

Content
Title variants
EN
Experiments on Animals and Ritual Slaughter. Interreligious Significance of Encyclical Laudato si’
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Research on animals are conscious and deliberate process that allows to explain and explore the phenomena in many areas of biological sciences and especially medicine. Despite the improvement of research methods, the use of alternative techniques limiting the population of experimental animals, their use in experiments is unavoidable, there would be no progress in science without them. The controversial of the problem is ethical aspect in accepted standards for their humane treatment, because they are living beings capable of suffering and pain. The issue of ritual slaughter is directly related to the presented problem, which in recent years has been debated by many bodies. Ritual slaughter is of mandatory nature of the religious rites in Judaism and Islam. Its acceptance by the Constitutional Court in Poland in 2014 was the expression the unity of faith in Israel and Muslim countries. The Catholic Church allows animals to suffer to the extent which is necessary to protect human needs while preserving the ethical and moral principles. The issue on the need for interreligious and scientific dialogue is referred to in the message contained in the Encyclical Laudato si’ in numbers: 10, 11, 14, 25, 42, 64, 69, 76, 77, 92, 110, 130, 132, 133, 221.
PL
Badania naukowe na zwierzętach są świadomym i celowym procesem, który pozwala poznawać i wyjaśniać zjawiska wielu dziedzin nauk biologicznych, a przede wszystkim medycznych. Mimo doskonalenia metod badawczych, stosowania technik zastępczych ograniczających populację eksperymentalną zwierząt, ich wykorzystanie w doświadczeniach jest nieuniknione, bez nich nie byłoby postępu w nauce. Kontrowersyjny problem tkwi w aspekcie etycznym, w przyjętych standardach dotyczących ich humanitarnego traktowania – są to przecież istoty żywe, zdolne do odczuwania cierpienia i bólu. Bezpośrednio z przedstawionym problemem związane jest zagadnienie uboju rytualnego, który przez ostatnie lata był przedmiotem dyskusji wielu gremiów. Ubój rytualny posiada bezwzględnie charakter obrzędu religijnego w judaizmie i islamie. Jego akceptacja przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce w 2014 r. dała wyraz realizacji jedności wiary Izraela i krajów muzułmańskich. Nauka katolicka Kościoła dopuszcza zadawanie cierpień zwierzętom w takim stopniu, jakim konieczne jest zabezpieczenie potrzeb człowieka przy zachowaniu zasad etycznych i moralnych. W tej kwestii o konieczności prowadzenia dialogu międzyreligijnego i naukowego odnosi się przesłanie zawarte w Encyklice Laudato si’ w numerach: 10, 11, 14, 25, 42, 64, 69, 76, 77, 92, 110, 130, 132, 133, 221.
Year
Volume
15
Pages
81-96
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
author
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
 • Bator W., Święte – przeklęte – pozbawione duszy. O traktowaniu zwierząt w doktrynach i praktykach religii świata, „Ethos” 26 (2013) nr 2 (102), 267.
 • Botting J.H., Morrison A.R., Badania na zwierzętach niezbędne medycynie, „Świat Nauki” (1997) nr 4, 64–66.
 • Chmurzyński J.A., Etyczne zasady pracy w naukach behawioralnych, „Wszechświat” (1995) nr 6, 157–159.
 • Franciszek, Encyklika Laudato siʼ.
 • Frieske A., Sitkowska B., Piwczyński D., Mroczkowski S., Rytualny ubój zwierząt, „Przegląd Hodowlany” (2014) nr 2, 32–33.
 • Friszke A., Zwierzęta a człowiek rozumny, „Więź” (1998) nr 7, 29–39.
 • Groń R., Chrześcijańskie traktowanie zwierząt, „Ateneum Kapłańskie” 138 (2002) nr 3 (559), 497–514.
 • Jan Paweł II, Listy Pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997.
 • Jaskóła P., Podstawy ekumenizmu, Opole 2010.
 • Kaleta T., Etyka zwierzęca – projekt XXI w., „Prace i Materiały Zootechniczne” (2008) nr 66, 129–132.
 • Lejman J., Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt. O aksjologicznym statusie zwierząt i ludzi. Wyzwanie dla filozofów, „Ethos” 26 (2013) nr 2 (102), 67–95.
 • Łukomski J., Historyczne i filozoficzne uwarunkowania biocentrycznej etyki środowiska naturalnego, w: J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, A. Skowroński (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 391–414.
 • Mroczkowski S., Frieske A., Lokalne komisje etyczne do spaw doświadczeń na zwierzętach, „Medycyna Weterynaryjna” (2013) nr 69 (6), 353–357.
 • Mroczkowski S., Frieske A., Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych w UE. „Medycyna Weterynaryjna” (2011) nr 67 (8), 536–540.
 • Mroczkowski S., Frieske A., Grochowska E., Piwczyński D., Sitkowska B., Ubój rytualny w świetle prawa II RP, „Przegląd Hodowlany” (2014) nr 4, 1–2.
 • Mroczkowski S., Frieske A., Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych, Bydgoszcz 2014.
 • Ryder D., Szowinizm gatunkowy, czyli etyka wiwisekcji, „Etyka” (1980) nr 18, 39–47.
 • Stryszak A., O podstawowych problemach etyki weterynaryjnej. „Życie Weterynaryjne” (1993) nr 5, 99.
 • Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
 • Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1984.
 • Wirth-Dzięciołowska E., Zwierzęta w badaniach naukowych, „Prace i Materiały Zootechniczne” (2008) nr 66, 11–16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b83585be-b24e-4f18-ab5e-fd1a4c8f8c79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.