Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 116-128

Article title

Rola instytucji rynku produktów jako mechanizmu nadzoru korporacyjnego

Authors

Content

Title variants

EN
The role of products market institution as a mechanism of corporate governance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z nadzorem korporacyjnym. Na gruncie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej szczególną rolę pełnią w jego sprawowaniu instytucje, których zasadniczą funkcją jest zmniejszanie niepewności poprzez określenie norm rządzących zachowaniami różnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, oraz definiowanie granic tego, co jest zgodne z prawem. W ramach rynkowego mechanizmu corporate governance jednym z zasadniczych obszarów jest rynek produktów i działająca w jego ramach instytucja – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
EN
This paper concerns related to corporate governance. On the basis of the New Institutional Economics special role in the exercise of institutions whose essential function is to reduce uncertainty by identifying the standards that govern the behavior of the various stakeholders, including businesses, and defining the boundaries of what is lawful. As part of the corporate governance mechanism of the market one of the key areas is the products market and the institution – Office of Competition and Consumer Protection.

Year

Volume

222

Pages

116-128

Physical description

Contributors

References

 • Aluchna M. (2009), Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 94, SGH, Warszawa.
 • Barwacz K. (2011), Skuteczność nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, nr 1(17).
 • Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Jerzemowska M., Nogalski B. (2000), Corporate Governance in Polish Holdings [w:] In Search of Effective Corporate Governance, Management Studies Centre, Warsaw.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Klimczak B. (2003), Globalizacja gospodarcza – napięcia między wolnością i odpowiedzialnością [w:] „Annales” Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
 • Monks R., Minnow N. (1995), Corporate Governance, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M.(2002a), Biała księga nadzoru korporacyjnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M.(2002b), Problem pomiaru efektywności nadzoru korporacyjnego: ratingi nadzoru korporacyjnego, ich charakterystyka, dylematy i użyteczność, „Organizacja i Kierowanie”, nr1.
 • Tirole J. (2001), Corporate Governance, „Economertica”, Vol 69, No. 1.
 • Turnbull S. (2006), Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, Social Science Research Network (SSRN), Rochester, NY.
 • UOKiK (2013), Sprawozdanie z działalności 2012, Warszawa.
 • UOKiK (2012), Sprawozdanie z działalności 2011, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331.
 • Zalega K. (2000), Spór o pojęcie corporate governance, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (2005), Ministerstwo Skarbu Państwa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b8946059-b1c6-4a54-becb-fe48099e0234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.