PL EN


2014 | 5 | 4 | 47-63
Article title

Tendencje na współczesnych 
rynkach usług portowych

Content
Title variants
EN
Trends in contemporary port services markets
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę funkcjonowania współczesnych rynków usług portowych. Rozwój międzynarodowych łańcuchów dostaw, postęp techniczny i procesy integracyjne w żegludze morskiej, rozwój konteneryzacji, nasilająca się konkurencja na rynkach portowych, wymogi ochrony środowiska naturalnego powodują konieczność dostosowywania się portowych usługodawców do zmieniających się oczekiwań i wymagań klientów, zarówno gestorów ładunków, jak i przewoźników, zwłaszcza morskich. Ich działania dostosowawcze wiążą się z podejmowaniem inwestycji służących zapewnieniu odpowiedniego potencjału do obsługi ładunków, pasażerów i środków transportu, wymaganej jakości oferowanych usług, ale także z właściwą organizacją portowych ośrodków podażowych i prowadzą do budowania ich konkurencyjności. Zarówno czynniki związane z otoczeniem portów morskich, jak i te o charakterze wewnątrzportowym wpływają na zmiany w relacjach podaży i popytu na rynkach usług portowych. Współczesne rynki usług portowych charakteryzują pewne zjawiska świadczące o ich zmianach i rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie istoty rynku usług portowych oraz jego powiązań z otoczeniem, które ulegając bardzo szybkim i poważnym zmianom, tworzy nowe warunki funkcjonowania portowych ośrodków podażowych oraz całych rynków usług portowych.
EN
This article describes the issues associated with functioning of contemporary seaport services markets. The growth of international supply chains, technical progress and the integration processes in shipping, growth of containerization, increasing competition in the seaport services markets and environmental protection regulations make it necessary for port service providers to adapt to the changing expectations and requirements of their customers, both shippers and, especially maritime, carriers. Thus, the activities they undertake are associated with making investments to ensure an adequate capacity to handle cargo, passengers and means of transport, required quality of service, but also with appropriate organization of port supply centres and lead to an improvement of their competitiveness. Both the factors associated with the external and internal environment of seaports affect the changes in the relationship between the supply and demand on port services markets. Contemporary port services markets are characterized by certain phenomena which can be a sign of their adaptation and development. The aim of this article is to present the essence of the port services market and its relationship with the environment, which subject to rapid and significant changes, creates new conditions for the operation of port supply centres and the entire port services market.
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
47-63
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8f3be23-adf8-467e-b5ea-c97e49c22b64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.