Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(17) | 59-76

Article title

Kształcenie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Programy wsparcia realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”

Authors

Content

Title variants

EN
Education and vocational activation of persons with disabilities. Support programs implemented by the Your New Opportunities Associacion

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Próba podjęcia walki na rzecz zmian jakości życia osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu, niejednokrotnie wiąże się z trudem pokonywania barier mentalnych, strachu i wątpliwości środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz poczuciem zagubienia ich członków rodziny. Ma to, niestety, swoje odzwierciedlenie także w kształceniu i aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami, dlatego Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” stworzyło programy wsparcia, które mają sprawić, by osoba niepełnosprawna nie musiała stale podkreślać i udowadniać swojego profesjonalizmu w pracy, a także, by wzrósł udział osób z dysfunkcjami w dotąd niedostępnych dla nich zawodach. Spełnienie tych warunków nieodłącznie wiąże się ze zdobywaniem kwalifikacji przez osoby z niepełnosprawnościami, dlatego jednym z zadań organizacji jest podniesienie świadomości społecznej o potrzebach wsparcia edukacji dla osób, które tego najbardziej wymagają. Wśród narzędzi temu służących znajdują się nie tylko uwagi dotyczące potrzeby konkretnych zmian, ale również wskazanie dobrych praktyk wspomagających proces kształcenia niepełnosprawnych studentów. Stowarzyszenie, tworząc projekty, w których udział biorą osoby pełniące ważne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami funkcje, przyczynia się przede wszystkim do przełamania u nich stereotypu niezaradnej osoby niepełnosprawnej oraz próbuje uświadomić swoim odbiorcom częste, choć również nieświadome, tworzenie barier przez władze uczelni.
EN
An attempt to take the fight to change the quality of life of persons who have suffered from health impairement, often involves difficulties in overcoming mental barriers, fear and doubts about the environment of persons with disabilities and insecurity among their family members. Unfortunately, this is also reflected in the education and vocational activation of young people with disabilities. That is why the Your New Opportunities Association created support programs, so that the disabled person does not have to constantly emphasize and prove his or her professionalism at work, and to increase participation of persons with disabilities in professions inaccessible for them so far. The fulfillment of these conditions is intrinsically associated with gaining qualifications by persons with disabilities. That is why, one of the tasks of the organization is to raise public awareness about the needs to support education for people who need it the most. Among the tools for that, there are not only comments on the needs for specific changes, but also identification of good practices to support the educational process of disabled students. By creating projects involving persons holding important functions from the point of view of persons with disabilities, the association contributes primarily to breaking the stereotypes of disabled person - helpless and trys to make its receivers be aware of the common and unaware creating of barriers by the university authorities.

Year

Issue

Pages

59-76

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim, red. Kubów A., Wawrzak-Chodaczek M., Wojtaś J., Zarzeczny J., Legnica, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka”, 2008
 • Czerepaniak-Walczak M., Doradztwo w reformowanej szkole – gimnazjum jako ośrodek doradztwa, [w:] Podejmowanie decyzji zawodowej przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. Wojtasik B., Wrocław, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001
 • Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych, red. Klinik A., Kraków, „Impuls”, 2009
 • Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2006
 • Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, red. Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A., Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2006
 • Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, red. Palak Z., Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2006
 • Kalbarczyk M., Omieciński J., Brajlowska notacja matematyczna. Jak to zapisać, a jak odczytać?, Warszawa, Unia Pomocy Niepełnosprawnym „Szansa”, 2008
 • Kalbarczyk M., Szklarczuk M., Tyflorehabilitacja dla wszystkich, również dla widzących, Warszawa, Unia Pomocy Niepełnosprawnym „Szansa”, 2012
 • Kozyra B., Komunikowanie bez barier, Warszawa, MT Biznes, 2008
 • Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, red. Jakubowski S., Warszawa, MEN, 2001
 • Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, red. Błaszczak A., Imiołczyk B., Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012
 • Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa, WN PWN – Wydawnictwo APS, 2006

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b910d57f-e7fe-4268-a9d1-59333c637008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.