PL EN


2014 | 17 | 3 | 615-645
Article title

Czy warto (trzeba) dyskutować o różnych aspektach uprawiania psychologii w Polsce?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Is It Worth Discussing (or Is It Necessary to Discuss) Various Aspects of Practicing Psychology in Poland?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ustosunkowując się do głosów w dyskusji, autor podnosi dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy ewentualnych osobliwości badań psychologicznych oraz transferu ich wyników do sfery praktyki społecznej. W szczególności chodzi też o publikowanie prac psychologicznych w języku danego kraju (tu: Polski), mimo to, że psychologia skutecznie wypowiada się w języku angielskim. W związku z tym autor przypomniał, że wyróżnia dwa poziomy uprawiania psychologii. Pierwszy to poziom badań naukowych. Psychologia jest nauką empiryczną i ma charakter intersubiektywny. Drugi to poziom praktyki psychologicznej. Ta zaś jest pochodna względem osiągnięć psychologii pojmowanej jako nauka. Mało tego, tylko osiągnięcia naukowe czynią sensowymi (ale i etycznymi) działania podejmowane w sferze praktyki psychologicznej. I tu autor wypowiada się przeciwko tak popularnym różnorakim harlequinom psychologicznym. Z kolei druga kwestia związana jest z nadużyciami naukowymi, pojawiającymi się (nazbyt często) w praktyce badawczej psychologów, takimi jak: HARKing, p-hacking, ukrywanie wyników negatywnych, ghostwriting, guestwriting itp. Autor odnosi się też do nowej inicjatywy publikacyjnej - walki ze zjawiskiem HARKin-gu - pre-registration. Podkreśla, że w walce z nadużyciami ważna jest praca formacyjna ze studentami i doktorantami mająca na celu przyswojenie przez nich etycznych norm pracy badawczej.
EN
Responding to the comments submitted in the discussion, the author addresses two issues. The first issue concerns the possible peculiarities of psychological research and the transfer of its results to the sphere of social practice. This refers particularly to the publication of psychological works in the language of a given country (in this case, Poland) despite the fact that psychology effectively communicates in English. The author therefore reminds his distinction between two levels of doing psychology. The first level is scientific research. Psychology is an empirical science and has an intersubjective character. The second level is psychological practice. Practice is derivative to the achievements of psychology regarded as a science. What is more, only scientific achievements make actions undertaken in the sphere of psychological practice sensible (as well as ethical). The author voices his opposition to various popular works of pulp psychological literature. The second issue addressed is scientific misconduct, increasingly (and excessively) widespread in the research practice of psychologists, which includes: HARKing, p-hacking, hiding negative results, ghostwriting, guestwriting, etc. The author also comments on the new publication-related initiative aimed at combatting the phenomenon of HARKing - pre-registration. The author stresses that what is important in eradicating misconduct is formative work with graduate and doctoral students, aimed at instilling in them the ethical norms of research work.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
615-645
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b914cf67-ca2e-43bb-bca1-893f9b4fe9d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.