PL EN


2013 | 1(80) | 129-144
Article title

Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT (doniesienie z badań)

Content
Title variants
EN
Factors differentiating teachers’ information competences and their implementation of ICT methods and tools (research report)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the results of diagnostic and correlative studies determining the level and symptoms of the occurrence of information competences of teachers in the use of ICT tools and methods. Issues under consideration are looking for answers on qu-estions establishing: the factors differentiating the level of teachers’ information compe-tences and level of using by teachers the modern ICT tools. The results of these statisti-cal calculations highlight such features as: gender; age; teaching experience; level of professional promotion; the taught subject; locality; the degree of interest in technology and computer science as disciplines of knowledge.
PL
Umiejętności kluczowe niezbędne w każdej pracy zawodowej to obok efektyw-nego komunikowania się w językach obcych oraz sprawności interpersonalnych sku-teczne stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technology – ICT). W świetle dynamicznego postępu naukowo- -technicznego szczególnego znaczenia nabierają nauczycielskie kompetencje w zakre-sie stosowania ICT do poszukiwania, porządkowania, selekcjonowania, przechowy-wania i udostępniania informacji cyfrowych. W tym względzie każdy nauczyciel stoi w obliczu nowych zadań wymagających podjęcia odpowiednich czynności wykonaw-czych na rzecz wykorzystywania w procesie dydaktyczno-wychowawczym metod i narzędzi ICT. W ten sposób powstają pytania o diagnostyczno-zależnościowym cha-rakterze: czy i jaki jest związek pomiędzy poziomem kompetencji informacyjnych nauczycieli a poziomem wykorzystywania przez nich ICT? Jakie czynniki różnicują ten związek? Ze względu na fakt, iż kompetencje informacyjne ulegają zmianom, podejmowanie przez nauczycieli ciągle nowe zadania edukacyjne mają swoją wartość i wymiar w kontekście permanentnego rozwoju zawodowego. Niezwykle istotne jest zatem prowadzenie badań środowiskowych nad kompetencjami informacyjnymi w celu wytyczania kierunków i sposobów ich ustawicznego podnoszenia.
Contributors
References
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, przeł. Betkiewicz W. i inni, PWN, War-szawa.
 • Baron-Polańczyk E (2011), Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra.
 • Baron-Polańczyk E. (2012), Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystywa-nia ICT, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Nowe media w edukacji, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Baron-Polańczyk E. (2007), Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra.
 • Baron-Polańczyk E. (2006), Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wyko-rzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1994), Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypa-cyjnej teorii edukacji, Wyd. Naukowe US, Szczecin.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości kry-tycznej człowieka, GWP, Gdańsk.
 • Dec Ł. OECD: o 1,64 punktu wyższa penetracja internetu w Polsce, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/501190.html [14.06.2010].
 • Dróżka W. (2010), Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, [w:] Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.
 • Ferguson G.A., Takane Y. (2003), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gnitecki J. (1996), Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Wyd. WSP, Zielona Góra.
 • Gołębniak B.D. (2004), Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, PWN, Warszawa.
 • Góralski A. (1976), Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa.
 • Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
 • Kwaśnica R. (2004), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Kwieciński Z., Śli-werski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Nowaczyk C. (1995), Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Agencja Wydawni-czo-Szkoleniowa „AVIS”, Jelenia Góra.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jako-ściowe, Wyd. „Żak”, Warszawa.
 • Reykowski J. (1992), Motywacja, [w:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna. Emo-cje. Motywacja. Osobowość, PWN, Warszawa.
 • Schön D.A. (1987), The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton, Basic Books, New York.
 • Sobiecki J., Elementy statystyki dla pedagogów, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001.
 • Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, 22.08.2003, http://www.men.gov.pl/ oswia-ta/ed_infor/standardy.php[17.05.2007], http://homepage.mac.com/zbl/teksty/standardy_przygotowania.html [25.06.2011].
 • Szewczuk W., Działanie – działalność, [w:] Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psycholo-gii, Fundacja INNOWACJA, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b920f5db-1f5e-4a0b-b70a-36182aca22f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.