PL EN


2018 | 28 | 3 | 49-57
Article title

„… cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Wokół publikacji Wioletty Pawlikowskiej-Butterwick i Liudasa Jovaišy Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai

Title variants
EN
„… cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Some Remarks on Publication by Wioletta Pawlikowska-Butterwick and Liudas Jovaiša Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie edycji statutów kapituły wileńskiej i żmudzkiej autorstwa W. Pawlikowskiej-Butterwick i Liudasa Jovaišy. Prezentacja poprzedzona jest opisem dziejów obu diecezji oraz uwagami na temat roli statutów jako źródła prawa partykularnego obu kapituł. Uwagę poświęcono autorom statutów, a także ich problematyce. Omówiono podstawę edycji oraz aparat krytyczny. Zwrócono wreszcie uwagę na uzupełniające edycję ilustracje.
EN
The purpose of this paper is to present the edition of the statutes of the Vilnius and Samogitian chapters by W. Pawlikowska-Butterwick and Liudas Jovaiša. The presentation is preceded by a description of the history of both dioceses and comments on the role of statutes as the source of the particular law of both chapters. Attention was given to the authors of the statutes, as well as their content. The editing base and the critical apparatus are discussed. Finally, attention was drawn to supplementary illustrations.
Contributors
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, marzena.dyjakowska@kul.pl
References
  • Błaszczyk Grzegorz: Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1993.
  • Fijałkowski Tadeusz: Piotr Rojzjusz – polski romanista XVI wieku. Zarys problematyki, [w:] Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVIII wieku, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1976, s. 7-76.
  • Kasabuła Tadeusz: Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1998.
  • Kasabuła Tadeusz: Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym, Rocznik Teologii Katolickiej 15 (2016), z. 1, s. 127-147.
  • Krahel Tadeusz: Początki organizacji kościelnej na Litwie, [w:] Tadeusz Krahel, Diecezja wileńska. Studia i szkice, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego 2014, s. 57-68.
  • Krahel Tadeusz: Spory graniczne między diecezją żmudzką i wileńską w XVI-XVIII wieku, [w:] Tadeusz Krahel, Diecezja wileńska. Studia i szkice, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego 2014, s. 135-142.
  • Ochmański Jerzy: Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie, Poznań: Wydawnictwo UAM 1972.
  • Wiśniowski Eugeniusz, Jerzy Ochmański: Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Seria Historyczna nr 55, Poznań 1972, ss. 118, 2 nlb., Rocznik Lubelski 17 (1974), s. 285-289.
  • Zachorowski Stanisław: Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912, reprint z 2005 roku, Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b92a9368-e6f1-49ad-8d02-8d61e333067e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.