PL EN


2014 | 179 | 94-104
Article title

Program aktywności lokalnej (PAL) jako instrument kreowania aktywnej polityki społecznej na problemowych obszarach wiejskich

Content
Title variants
EN
Local Activity Programme (LAP) as an Instrument of a the Creation of Active Social Policy in Problematic Rural Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article includes analysis of instruments and methods used within active social policy implemented in rural areas in Poland. The first part of the article consists of considerations focusing on specific of social and human capital in rural territories, and analysis of demographic situation and determinants of economic activity, entrepreneurship of rural areas. The second part of the article presents methods of community works in problematic, neglected rural areas with the use of partnership, interactive methods and participation of local residents. The main interest is focused on a new instrument of activation, namely Local Activity Programme (LAP) implementation in the six rural gminas. Problematic rural areas studies is based on content analysis of documents of the local programmes of LAP.
Year
Volume
179
Pages
94-104
Physical description
Contributors
References
 • Bański J.: Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji. W: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • "Bariery Instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich" - raport opracowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w 2011 r., http://efrwp.pl/ theme/site/userfiles/files/RAPORT_przedsiebiorczosc.pdf [12.06.2012].
 • Bartkowski J.: Podstawowe fakty o trzecim sektorze: czego nie wiemy o NGOsach. W: Trzeci sektor: fasady i realia. Red. P. Poławski. IPiSS, Warszawa 2012.
 • Fedyszak-Radziejowska B.: Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Grosse T., Hardt Ł.: Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2010.
 • Kaleta A.: Problematyka aktywizacji społeczności lokalnych. W: Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej. Red. W. Maik. Biuletyn KPZK, Zeszyt nr 177, Warszawa 1997.
 • Knieć W., Goszczyński W.: Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich: wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi. "Polityka Społeczna" Numer Specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby kompetencje, partnerstwo. IPiSS, Warszawa 2011.
 • Kowalczyk B., Krzyszkowski J.: Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. W: Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Red. R. Szarfenberg. WRZOS, Warszawa 2011.
 • Krzyszkowski J.: Praca socjalna, polityka społeczna i środowiskowa pomoc społeczna: definicje operacyjne i próba uporządkowania pojęć. W: Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania. Red. B. Skrzypczak. Instytut Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2011.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A.: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Zagożdżon A.: Kilka uwag o obszarach problemowych. W: Gospodarka przestrzenna, region, lokalność. Red. B. Jałowiecki. PWN, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b92c3a7c-1c19-4342-933b-b5728a66ca0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.