PL EN


2018 | 1(21) | 31-51
Article title

Tytuł profesora w Polsce w latach 1920–1990. Część 2. Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The title of Professor in Poland in the years 1920–1990. Part 2. Conditions for awarding the title of professor under the law on degrees and academic titles
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues concerning the conferment of the title of Professor regulated by the law on academic degrees and academic titles covered a period of twenty-five years. This is much shorter than subjecting proceedings in this area to the law on higher education for the past forty-five years. It is not without reason that during the seventy years (1920–1990) covered by both parts of the study issues related to the conferring the title of professor were subject to significant changes, in accordance with the changing legal and factual reality of the People’s Republic, the Polish People’s Republic, and the Republic of Poland. The 1965 Act on Academic Degrees and Scientific Titles undoubtedly differed from the legislation in force in the People’s Republic and in the first years of the Polish People’s Republic. Its unquestioned advantage was: (1) a limited number of academic titles of professor, restricted to extraordinary and ordinary professor, (2) identified fields of science in which these titles could be awarded, and (3) a gradual simplification of the procedure for applying for the award of the academic title to a candidate in universities, scientific institutions of the Polish Academy of Sciences and research institutes. Although in this respect, the provisions of the Act of 1965 together with the secondary legislation issued on its basis were subject to amendments, as a rule they were limited to clarifying the legal solutions adopted earlier, or to increasing the requirements imposed on candidates for the title of professor, except for candidates not possessing a degree or a scientific title, subject to a separate legal regime dictated by exceptional cases. The wider scope of changes concerned the procedure for presenting to the Prime Minister by competent ministers and the Scientific Secretariat of the Polish Academy of Sciences (PAN) candidates for the academic title and the requirements related to the obligation put on these bodies to seek the opinion of the General Council for Higher Education, the Central Qualification Commission, or competent Higher Education Councils in the scope of a relevant science.
PL
Sprawy nadawania tytułów profesora unormowane prawem o stopniach naukowych i tytułach naukowych objęły dwudziestopięcioletni czas jego obowiązywania. To znacznie krócej niż poddanie postępowań w tym zakresie prawu o szkołach wyższych w okresie minionych czterdziestu pięciu lat. Nie bez powodu na przestrzeni siedemdziesięciu lat (1920–1990) objętych badaniem w obu częściach opracowania sprawy nadawania tytułów profesora podlegały dużym zmianom, odpowiednio do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i faktycznej Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Ludowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ustawa z 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych bez wątpienia różniła się od ustawodawstwa obowiązującego w Polsce Ludowej i w pierwszych latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jej niewątpliwą zaletą było: (1) ograniczenie liczby tytułów naukowych profesora wyłącznie do tytułów profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego, (2) wskazanie dziedzin nauki, w których tytuły te mogły być nadawane oraz (3) stopniowe upraszczanie postępowania o wysunięcie wniosku w sprawie nadania kandydatowi tytułu naukowego w szkołach wyższych, jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych. I choć w tym zakresie postanowienia ustawy z 1965 r. wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi podlegały zmianom, z reguły sprowadzały się do doprecyzowania przyjętych przed nimi rozwiązań prawnych albo do podwyższenia wymagań stawianych przed kandydatami do tytułu naukowego profesora, z wyłączeniem kandydatów niemających stopnia lub tytułu naukowego, poddanych odrębnemu reżimowi prawnemu podyktowanemu wyjątkowymi przypadkami. Szerszy zakres zmian dotyczył natomiast procedury przedstawiania prezesowi Rady Ministrów przez właściwych ministrów i Sekretariat Naukowy PAN kandydatów do tytułu naukowego oraz wymagań związanych z obowiązkiem zasięgania przez te organy opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej i właściwych Rad Szkolnictwa Wyższego w zakresie określonych nauk.
Year
Issue
Pages
31-51
Physical description
Contributors
References
  • Izdebski H., J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.
  • Wojtczak K., Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 1. Warunki i przebieg habilitacji w prawie szkół wyższych, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 1(17).
  • Wojtczak K., Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 2. Warunki i przebieg habilitacji w prawie o stopniach i tytułach naukowych, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 2(18).
  • Wojtczak K., Tytuł profesora w Polsce w latach 1920–1990. Część 1. Warunki przyznawania tytułu profesora w prawie szkół wyższych, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 4(20).
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b97cf5a5-be0b-48d8-865f-e6103061f8be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.