PL EN


2012 | 24 | 280-291
Article title

Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń

Authors
Content
Title variants
EN
Empirical Testing of Human Capital Model and Minimal Wages
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest badanie hipotez o zgodności stopnia opłacenia pracy na Ukrainie z teorią stałej potencjalnego wzrostu. Ponadto treścią artykułu jest analiza wynagrodzenia minimalnego ustalonego na podstawie teorii kapitału ludzkiego w stosunku do wartości ustawowej płacy minimalnej. W tym celu wprowadza się odpowiedni model ekonometryczny. Zbudowany model potwierdza prawidłowość obliczania rozmiaru płac zasadniczych według teorii kapitału ludzkiego i może być stosowany do ustalania godziwych wynagrodzeń pracowników.
EN
The aim of the paper has been examining of consistency between computation of wages using economic constant versus expected compensation. Moreover, the second aim of the paper was comparison of legal minimal wage with the amount of minimal wages computed in line with human capital theory. An econometric model was built that introduce compensation as a function of two variables. Computations made have confirmed hypothesis.
Keywords
Year
Volume
24
Pages
280-291
Physical description
Contributors
author
 • doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendysta Rządu Polskiego
References
 • Cieślak I., 2006, Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego, rozprawa doktorska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, ed. Linda M. Cornwall, p. 89–114, New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Dobija M., 2009, Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy, Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W., 2010, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 16.
 • Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac worganizacji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2004, Culture Creating Function of Accounting [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin,Cracow University of Economics.
 • Kurek B., 2007, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA, in I. Górowski (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.
 • Sobczyk M., 2010, Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Sunder S., 1997, Theory of Accounting and Control, South – Western College Publishing, Cincinnati.
 • Renkas J., 2010, Аналіз і оцінка мінімальної заробітної плати в Україні на основі теорії людського капіталу / Ю.Л. Ренкас // Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін: матеріали та тези виступів ІХ-ї міжнародної наукової конференції. – / М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет. – Житомир: ЖДТУ.
 • Renkas J., 2011, Розмір економічної сталої потенційного зросту та встановлення за її допомогою мінімальної заробітної плати для України / Ю.Л. Ренкас // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 (20). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011.
 • Закон України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” від 20.10.2009 року №1646-VI. http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/T091646.html
 • http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b991dcc3-8543-4d57-be28-dea533426fe7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.