Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | LXVII (67) | 3 | 9-34

Article title

Labour law violations as innovations in Central Eastern European countries

Content

Title variants

PL
Naruszenia prawa pracy jako innowacje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł analizuje dane wtórne pochodzące z inspekcji pracy Czech, Polski, Słowacji i Węgier (państw Europy Środkowo-Wschodniej – EŚW) i argumentuje, że popularność i struktura naruszeń prawa pracy powinna być tłumaczona przez fakt, że naruszenia prawa pracy są specyficznymi formami adaptacji/innowacji dokonywanymi przez firmy w państwach EŚW, nakierowanymi na obniżanie kosztów pracy i uelastycznianie stosunków zatrudnienia. Artykuł wykorzystuje teorię gospodarki rynkowej zależnej pochodzącą z ujęcia różnorodności kapitalizmu (varieties of capitalism). Główna przewaga komparatywna zależnych gospodarek rynkowych leży w niskich kosztach pracy. Rozpowszechnienie i najpopularniejsze formy naruszeń wskazują, że firmy wykorzystują naruszenia prawa pracy w sposób kreatywny, aby wyostrzyć swoją przewagę konkurencyjną. Umożliwia to nieefektywny system nadzoru przestrzegania prawa pracy. Możliwości obchodzenia i naruszenia regulacji zatrudnienia powinny być traktowane jako elementy instytucjonalnej przewagi komparatywnej państw EŚW. Artykuł sugeruje również, że rządy państw EWŚ częściowo promują naruszenia prawa pracy poprzez „polityki dryfu”.
EN
The paper analyses secondary data from Czech, Hungarian, Polish, and Slovak (Central Eastern European Countries – CEECs) labor inspectorate reports to argue that the prevalence and patterns of labor law violations should be understood as a result of adaptations/innovations undertaken by firms in CEECs that use them to strategically lower labor law costs and make employment conditions more flexible. The paper is informed by dependent market economy theory from the varieties of capitalism approach. The main comparative advantage of dependent market economies lies in low labor costs. The spread and pattern of violations suggest that firms use labor law violations in a creative way to enhance their competitive advantage. It is enabled by an ineffective labor standards monitoring system. The possibility to circumvent and violate specific employment regulations to lower labor costs should be treated as an element of the institutional comparative advantage of CEECs. The paper also suggests that governments in CEECs partially promote labor law violations through “drift policies”.

Year

Volume

Issue

3

Pages

9-34

Physical description

Contributors

 • University of Warsaw

References

 • Amable Bruno. 2003. The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Bednarski Marek. 2012. Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców. In: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, M. Bednarski, K.W. Frieske (eds.), 36–66. Warszawa: IPiSS .
 • Bluhm Katharina. 2010. “Theories of capitalism put to the test: introduction to a debate on central and eastern Europe”. Historical Social Research/Historische Sozialforschung 35(2): 197–217.
 • BAG [Bundesamt für Güterverkehr]. 2017. BAG veröffentlicht Lkw-Maut-Ergebnisse der ersten 3 Quartale. Köln. https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/2017_12.html [access: 15.01.2018].
 • Bohle Dorothee, Béla Greskovits. 2012. Capitalist diversity on Europe’s periphery. Ithaca-London: Cornell University Press.
 • Casper Steven. 2010. The comparative institutional analysis of innovation: From industrial policy to the knowledge economy. In: The Oxford handbook of comparative institutional Analysis, G. Morgan, J.L. Campbell, C. Crouch, O.K. Pedersen, R. Whitley (eds.), 335–362. Oxford: Oxford University Press.
 • Czarzasty Jan, Dominik Owczarek. 2012. The economic crisis and social dialogue in Poland. Warsaw: Institute for Public Affairs.
 • Deeg Richard. 2007. “Institutional complementarity and change in capitalist systems”. Journal of European Public Policy 14(4): 612–623.
 • Drahokoupil Jan, Martin Myant. 2015. Putting comparative capitalisms research in its place: varieties of capitalism in transition economies. In: New directions in comparative capitalisms research, M. Ebenau, I. Bruff, C. May (eds.), 155–171. London: Palgrave Macmillan.
 • Drahokoupil Jan, Martin Myant. 2016. Dependent capitalism and employment relations in East Central Europe. In: Labour and social transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and beyond, V. Delteil, V.N. Kirov (eds.), 42–59. London-New York: Routledge.
 • Drahokoupil Jan. 2009. Globalization and the state in Central and Eastern Europe: the politics of foreign direct investment. London–New York: Routledge.
 • Eurofound. 2017. Fraudulent contracting of work: Bogus self-employment [Czech Republic, Spain and UK]. Dublin: Eurofound.
 • Eurostat. 2017. Labour force survey.
 • Federowicz Marek. 2004. Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warsaw: IFIS PAN.
 • Geissler Hana. 2012. New regulations aim to fight bogus self-employment. Eurofound. https:// www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/new-regulations-aim-to-fight-bogus-self-employment. [access: 15.01.2018].
 • Global Compact Poland. 2015. Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Warsaw: UN.
 • Goliaš Peter. 2014. Reforming non-standard contracts in Slovakia. INEKO.
 • Goraus-Tanska Karolina, Piotr Lewandowski. 2016. Minimum wage violation in Central and Eastern Europe. Bonn: Institute for the Study of Labor.
 • Grzebyk Piotr. 2015. Analiza orzecznictwa sądowego w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Grzymala-Busse Anna. 2010. „The best laid plans: the impact of informal rules on formal institutions in transitional regimes”. Studies in Comparative International Development 45(3): 311–333.
 • Hacker Jacob. 2004. “Privatizing risk without privatizing the welfare state: The hidden politics of social policy retrenchment in the United States”. American Political Science Review 98(2): 243–260.
 • Hacker Jacob, Kathleen Thelen, Paul Pierson. 2013. Drift and conversion: Hidden faces of institutional change. Available at: http://ssrn.com/abstract=2303593 [access: 15.01.2018].
 • Hall, Peter A., David Soskice. 2001. An Introduction to Varieties of Capitalism. In: Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage, P.A. Hall, D. Soskice (eds.), 1–68. Oxford: Oxford University Press.
 • ILO (International Labour Organisation). 2011. Labour administration and labour inspection. Geneva: ILO .
 • Jackson Gregory, Richard Deeg. 2008. “Comparing capitalisms: understanding institutional diversity and its implications for international business”. Journal of International Business Studies 39: 540–561.
 • Jasiecki Krzysztof. 2013. Kapitalizm po polsku: między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Filozofii i S ocjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Jasiecki Krzysztof. 2014. “Polityka publiczna wobec kapitału zagranicznego. Kapitalizm zależny?”. Studia z Polityki Publicznej 4: 9–37.
 • Kahancová Marta. 2016. The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Slovakia. Bratislava: CELSI .
 • Kamińska Agnieszka, Piotr Lewandowski. 2015. The effects of minimum wage on a labour market with high temporary employment. Warsaw: IBS.
 • Kristensen Peter H., Jonathan Zeitlin. 2005. Local players in global games: The strategic constitution of a multinational corporation. Oxford: Oxford University Press.
 • Lehrer Mark. 2001. Macro-varieties of capitalism and micro-varieties of strategic management in European airlines. In: Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, P.A. Hall, D. Soskice (eds.), 361–386. Oxford: Oxford University Press.
 • Maciejewska Małgorzata, Adam Mrozowicki. 2016. The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR). Poland: Country report. Bratislava: CELSI .
 • Mahoney James, Kathleen Thelen. 2009. A theory of gradual institutional change. In: Explaining institutional change: ambiguity, agency, and power, J. Mahoney, K. Thelen (eds.), 1–37. New York: Cambridge University Press.
 • Martišková Monika, Mária Sedláková. 2016. The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR). The case of Czechia. Bratislava: CELSI .
 • Merton Robert K. 1968. Social theory and social structure (1968 enlarged edition). New York: The Free Press.
 • Meszmann Tibor. 2016. Country report: Hungary PRECARIR: The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations. Bratislava: CELSI .
 • Muszyński Karol. 2016. “Factors behind the growth of civil law contracts as employment contracts in Poland – a study of labour law violations”. Prakseologia 158, 323–359.
 • NIP (Národný inšpektorát práce). 2017. Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2016. Košice
 • NGM (Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály). 2017a. A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai [2016. év]. Budapest.
 • NGM (Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály). 2017b. Összefoglaló jelentés a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzéséről [2017. június 19.– július 7.]. Budapest.
 • Nölke Andreas, Arjan Vliegenthart. 2009. “Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent market economies in East Central Europe”. World Politics 61(4): 670–702.
 • Nölke Andreas. 2011. Transnational economic order and national economic institutions: comparative capitalism meets international political economy. Cologne: Max Planck Institute for the Study of Societies.
 • PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). 2017. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. Warszawa.
 • PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). 2016. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. Warszawa.
 • Rais Jonáš, Ondřej Klička, Aleš Rod. 2015. Stínová ekonomika v České republice. Praha: Cetrum ekonomických a tržních analýz.
 • Schumpeter Joseph A. 1934(2008). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. New Brunswick-London: Transaction Publishers.
 • Skowron-Mielnik Beata, Grzegorz Wojtkowiak. 2016. “Formy zatrudnienia – analiza elastyczności pracowników”. Organizacja i kierowanie 3(173): 81–98.
 • Staniszkis Jadwiga. 1999. Post-communism: The emerging enigma. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences.
 • SUIP (Státní úřad inspekce prace). 2017a. Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce. Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí za rok 2016. Oprava
 • SUIP (Státní úřad inspekce prace). 2017b. Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2016.
 • SUIP (Státní úřad inspekce prace). 2017c. Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj za rok 2016. Brno.
 • Streeck Wolfgang. 2004. Taking uncertainty seriously: Complementarity as a moving target. In: Workshops/Oesterreichische Nationalbank, Eurosystem: proceedings of OeNB workshops, 101–115. Oesterreichische Nationalbank.
 • Streeck Wolfgang. 2009. Re-forming capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Streeck Wolfgang, Kathleen Thelen. 2005. Introduction: Institutional change in advanced political economies. In: Beyond continuity. institutional change in advanced political economies, W. Streeck, K. Thelen (eds.), 1–39. Oxford: Oxford University Press.
 • Williams Colin C., Ioana A. Horodnic, Jan Windebank. 2015. “Explaining participation in the informal economy: an institutional incongruence perspective”. International Sociology 30(3): 294–313.
 • Williams Colin C. 2015. “Evaluating cross-national variations in envelope wage payments in East-Central Europe”, Economic and Industrial Democracy 36(2): 283–303.
 • Witt Michael A., Gregory Jackson. 2016. “Varieties of capitalism and institutional comparative advantage: A test and reinterpretation”. Journal of International Business Studies 47(7): 778–806.
 • Visser Jelle. 2016. ICTWSS data base. version 5.1. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies.
 • Zaccaria Márton Leó. 2015. “The changing concept of employment: The special connection between labour law and civil law in Hungary”. Warsaw Forum of Economic Sociology 6:1(11): 131–139.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b99ddde4-7e57-43d5-a650-24968ed8b482
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.