PL EN


2016 | 46 | 237-247
Article title

Rozwój innowacji społecznych w Polsce w ramach programu Kapitał Ludzki 2007–2013

Authors
Content
Title variants
The Development of Social Innovation in Poland under the Human Capital Programme 2007–2013
RU
Развитие социальных инноваций в Польше в рамках Программы человеческого капи-тала 2007-2013гг.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z jednej strony, kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem budowania innowacyjnej gospodarki, z drugiej – rozwój innowacji wpływa na proces kształtowania zasobów kapitału ludzkiego. Tak jest w przypadku innowacji społecznych, które mogą oznaczać zmiany w zachowaniu poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów, projektów, a te z kolei umożliwiają odmienne roz-wiązywanie problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. W procesie tworzenia i rozwoju innowacji społecznych istotną rolę odgrywają decydenci polityczni. Działania te są obecne w szeregu inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej od wczesnych lat 90. Innowacyjność była jednym z ważniejszych aspektów agendy lizbońskiej, w której umieszczono wiedzę w centrum rozwoju gospodarczego i społecznego, i pozostaje centralnym elementem strategii Europa 2020, choć ujęta w innym kontekście. Unia Europejska stworzyła wiele instrumentów finansowych wspierających innowacyjne praktyki w odniesieniu do kwestii społecznych i socjalnych. Najważniejszymi środkami wsparcia dla innowacji społecznych są jednak fundusze strukturalne, głównie Europejski Fundusz Społeczny. W perspektywie finansowej 2007–2013, w ramach każdego programu operacyjnego szczególną uwagę zwracano na wspieranie działalności innowacyjnej i włączanie jej do głównego nurtu polityki, co było zaleceniem Komisji Europejskiej dla wsparcia z tego funduszu. W Polsce w latach 2007–2013 jedynym programem współfinansowanym z tego funduszu był program Kapitał Ludzki. Celem artykułu jest analiza projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków Europej-skiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki 2007–2013 oraz powstałych w ich wyniku innowacji społecznych. W tym celu przeprowadzono badania, przede wszystkim w oparciu o bazę projektów Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13 (stan na dzień 31.03.2015 r.) oraz in-formacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EN
On the one hand, human capital is an important factor of building an innovative economy, on the other – innovation affects the process of developing human capital. This is the case of social innovation that could mean a change in behavior by introducing new values, ideas, projects, activities, and these in turn allow solving social problems in a different way and produce positive results in the functioning of individuals and social groups. The policymakers play an important role in the process of creation and development of social innovations. These activities are present in a number of policy initiatives of the European Commission since the early 90s. Innovation was one of the most important aspects of the Lisbon agen-da, and remains a central element of the Europe 2020 strategy, although recognized in another context. The European Union has created a number of financial instruments to support innovative practices in relation to social issues. The most important support for social innovations, however, are the structural funds, especially the European Social Fund. In the framework of each operational programme, particular attention was paid to the promotion and mainstreaming of innovative activi-ties, which was recommended by the European Commission. Human Capital Programme was the only program cofinanced by ESF in Poland in the years 2007–2013. The aim of the article is to analyze innovation projects and implemented social innovations cofinanced by the European Social Fund under the OP Human Capital 2007–2013. For this pur-pose, a study was conducted primarily based on the database of the National Information System SIMIK 07–13 (as of 03/31/2015) and information of the National Supporting Institution for Hu-man Capital Operational Programme.
Year
Volume
46
Pages
237-247
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Politologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, mdorota@up.krakow.pl
References
 • BEPA (Bureau of European Policy Advisers), European Commission, 2011, Empowering people, driving change. Social Innovation in the European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Drucker P., 1987, Social innovation: management's new dimension, “Long Range Planning”, 20(6), s. 29–34, http://dx.doi:10.1016/0024-6301(87)90129-4.
 • European Commission, 2013, Guide to Social Innovation. http://ec.europa.eu/regional _policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf (stan na dzień 30.05.2015).
 • Foray D., Goddard J. i in., 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). European Union, Regional Policy. http://s3platform.jrc. ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be8c-b51d034 50946&groupId=10157 (stan na dzień 30.05.2015).
 • Grimm R., Fox C., Baines S., Albertson K., 2013, Social innovation, an answer to contemporary societal challenges? Locating the concept in theory and practice, “Innovation: The European Journal of Social Science Research”, Vol. 26, No. 4, s. 436–455, http://dx.doi: 10.1080/13511610.2013.848163.
 • Kasprowicz D., Murzyn D., 2014, Innowacje społeczne – skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej?, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 28, Warszawa–Kraków.
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Krajowa Instytucja Wspomagająca, 2013, Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja IV – poprawiona, Warszawa.
 • Kwaśnicki W., 2014, Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka [w:] Innowacyjność a samoorganizacja społeczna, red. G. Chimiak, A. Kościański, Warszawa, http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todo wnload/InnowacjeSpoleczneWK.pdf (dostęp: 30.05.2015).
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A., 2014, Innowacje społeczne – aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej?, Monografie IBRKK, „Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.\
 • Phills J.A., Deiglmeier K., Miller D.T., 2008, Rediscovering Social Innovation, “Stanford Social Innovation Review” 6 (4).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządze-nie (WE) nr 1784/1999, Dz. U. UE L 210 z 31 lipca 2006.
 • Wyrwa J. (red.), 2014, Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Young Foundation, 2010, Study on social innovation. A paper prepared by the Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors, European Union.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9b5817f-d987-423d-887d-ad4a1c0c996f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.