PL EN


2016 | 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP | 86-104
Article title

Bariery i szanse rozwoju konkurencyjności i innowacyjności w zakresie rozwiązań normatywnych

Content
Title variants
EN
Barriers and Opportunities for Development of Competitiveness and Innovativeness as Regards the Normative Solutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań normatywnych w zakresie identyfikacji barier i szans rozwoju konkurencyjności i innowacyjności. Prezentacja rozwiązań normatywnych została przedstawiona z uwzględnieniem skutków materialnoprawnych i procesowych. Analiza wybranych rozwiązań normatywnych wykazała istnienie związku między otoczeniem prawnym, w którym działa podmiot gospodarczy a innymi kategoriami środowiska biznesowego, tj. otoczeniem finansowym, ekonomicznym, etycznym, psychologicznym. W artkule opisano także alternatywne metody rozstrzygania sporów stanowiąc o konieczności edukacji prawnej.
EN
In the article, the author presented some examples of normative solutions as regards identification of barriers and opportunities for development of competitiveness and innovativeness. The presentation of normative solutions was made taking into account substantive and procedural effects. An analysis of the selected normative solutions indicated the existence of the relationship between the legal environment, in which a business entity operates, and other categories of the business environment, i.e. the financial, economic, ethical, and psychological environment. In her article, the author also described alternative methods of dispute resolution indicating the need for legal education.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Błaszak Ł., Ludwik M. (2007), Sądownictwo polubowne (Arbitraż), C.H. Beck Warszawa.
 • Kidyba A. (2013), Prawo spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997.78.483 z dnia 1997.07.16).
 • Manowska M. (2015), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz, t.1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Pietrzkowski H. (2011), Zdolność sądowa według kodeksu postępowania cywilnego Aurea praxis, aurea teoria, (w:) Gudowski J., Weitz K. (red.), Aurea praxis aurea teoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, LexisNexis, Warszawa.
 • Sander A. (1976), Varieties of Dispute Processing, konferencja zorganizowana pod auspicjami American Bar Association, Stany Zjednoczone.
 • Szumański A. (1997), Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, „MoP”, nr 2.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. O podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. O radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 915).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 243).
 • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Nowelizacja ustawy kodeks spółek (Dz.U. Nr 92, poz. 531).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. O radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. O portach i przystaniach morskich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. O funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. O działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015.1844 z dnia 2015.11.10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9c074f4-cafa-4ca9-9275-8e97a165a314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.