PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 84-98
Article title

Korzyści i zagrożenia dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Benefits and Threats to Functioning of Polish Service Enterprises in the EU Market
RU
Выгоды и угрозы для функционирования польских предприятий сферы услуг на рынке Европейского Союза
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i zagrożeń (barier) dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku Unii Europejskiej w warunkach liberalizacji rynku usług. Autorzy przeprowadzili badanie ilościowe przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród 400 polskich przedsiębiorstw usługowych, które świadczą usługi w innych krajach Unii Europejskiej, najczęściej w: Niemczech (64% wskazań), Francji (29%), Włoszech (29%), Czechach (28%), Holandii (23%), Wielkiej Brytanii (22%) i Hiszpanii (21%). Respondentami byli właściciele, kadra zarządzająca i osoby kompetentne w zakresie handlu zagranicznego. Przedmiotem badania były usługi ujęte w sześciu grupach: usługi handlowe; usługi budowlane; usługi rzemieślnicze; usługi specjalistyczne i związane z działalnością biznesową; turystyka i usługi zakwaterowania i wyżywienia; usługi szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne. Z badania wynika, że do bardzo ważnych korzyści respondenci zaliczyli: możliwość zdobycia nowych zleceń, możliwość rozwoju firmy, możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, większy rynek zbytu, natomiast do największych zagrożeń (barier): zmianę kursów walut, nadal zbyt dużą biurokrację, zbyt dużą konkurencję. Może to wskazywać, że wdrożenie Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym nie przyniosło zapowiadanych efektów w pełnym wymiarze. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article is to present benefits and threats (barriers) to functioning of Polish service enterprises in the European Union’s market under the conditions of service market liberalisation. The authors carried out a quantitative survey using a survey questionnaire among 400 Polish service enterprises rendering services in other EU countries, most often in Germany (64% of indications), France (29%), Italy (29%), the Czech Republic (28%), the Netherlands (23%), the United Kingdom (22%), and Spain (21%). Respondents were owners, managers and individuals competent in the field of foreign trade. The subject matter of the research was services from sic groups: commercial services; construction services; craft services; specialist services and those related to business activity; tourism and accommodation and catering services; training, education and information services. The research shows that the respondents mentioned as very important benefits the following: the possibility to gain new orders, to develop one’s business, to establish business contacts, and a bigger sales market, whereas as the most serious threats (barriers): alteration of currency exchange rates, still too high bureaucracy, and too great competition. This may indicate that the implementation of Directive 2006/123/EC on services in the internal market has failed to yield the heralded effects in full amount. The article is of the research nature.
RU
Цель статьи – представить выгоды и угрозы (барьеры) для функционирования польских предприятий сферы услуг на рынке Европейского Союза в условиях либерализации рынка услуг. Авторы провели количественное обследование с использованием вопросника анкеты среди 400 польских пред- приятий услуг, которые оказывают услуги в других странах Европейского Союза, чаще всего в Германии (64% указаний), Франции (29%), Италии (29%), Чехии (28%), Голландии (23%), Великобритании (22%) и Испании (21%). Респондентами были владельцы, менеджеры и компетентные лица в области внешней торговли. Предметом изучения были услуги, входящие в шесть групп: торговые услуги; строительные услуги; ремесленные услуги; срециалистические услуги и услуги, связанные с бизнесом; туризм, гостиничные услуги и услуги общепита; услуги в сфере образования (тренировка и обуче- ние) и информационные услуги. Изучение показывает, что к числу весьма важных выгод респонденты отнесли: возможность получать новые заказы, возможность развивать фирму, возможность установить бизнес-контакты, больший рынок сбыта, тогда как к числу самых больших угроз (барьеров): из- менение курсов валют, по-прежнему слишком большой бюрократизм, слишком большую конкуренцию. Это может указывать, что внедрение Директивы 2006/123/ЕС об услугах на внутреннем рынке не принесло ожидаемых эффектов в полной мере. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Pages
84-98
Physical description
Contributors
References
 • Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European (2012), “Official Journal of the European Union”, C 326/49, 26.10.2012.
 • Dąbrowska A. (2009), Dyrektywa usługowa – ocena skutków, (w:) Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Polska w Unii Europejskiej – problemy i doświadczenia procesu integracji, Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, Kielce.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Kasprzak R., Mróz B., Słaby T. (2017), Konsument w strategii rynkowej przedsiębiorstwa, (w:) Dworzecki Z., Lesniak-Łebkowska G. (red.), Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2011), Liberalizacja rynku usług w ocenie polskich przedsiębiorców, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, L 376/36, 27.12.2006.
 • Egan P.M. (2015), Single markets: economic integration in Europe and the United States, Oxford University Press, Oxford.
 • Fabbrini S. (2015), Which European Union? Europe after the Euro crisis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hagemejer J., Michałek J.J., Michałek T. (2008), Pogłębienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług, Warszawa.
 • Lovelock Ch. H., Wirtz J. (2016), Services Marketing People, Technology Strategy (8th ed), Upper Side River Prentice Hall.
 • Monteagudo J., Rutkowski A., Lorenzani D. (2012), The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation, “European Economy, Economic Papers”, No. 456, Brussels, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp_456_en.pdf [dostęp: 05.07.2016].
 • Ocena skutków regulacji wdrożenia Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym (2008), Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych, Warszawa.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług na rynku wewnętrznym (2005), (COM(2004) 2 końcowy - 2004/0001 (COD)) (2005/C 221/20), Dz.U. UE C 221/113, 8.9.2005.
 • Peppers D., Rogers M., Kotler Ph. (2016), Managing Customer Experience and Relationships: A Strategic Framework, John Wiley & Sons.
 • Piotrowski J. (2012), Strategia lizbońska – przyczyny niepowodzenia, „Unia Europejska.pl”, nr 1(212).
 • Piotrowski J. (2007), Dyrektywa usługowa, „Wspólnoty Europejskie”, nr 5(186). Rynek wewnętrzny 2015 (2016), GUS, Warszawa.
 • Shoppingshow – firma skoncentrowana na oczekiwaniach nabywców (2017), „Strategy Journal”, http://strategyjournal.pl/index.php/2012/10/shoppingshow-firma-skoncentrowana-naoczekiwaniach-nabywcow/ [dostęp: 15.08.2017].
 • Świadczenie usług w Unii Europejskiej (2010), PARP, Warszawa.
 • http://www.ptbrio.pl/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=ZCN4SI2Nr6P9-w4mrri3bkuyyoi5psMVXv_b80zHb9s, [dostęp: 24.08.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9d8bdec-13ec-4ad9-a8c1-d6a7d1ce290e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.