PL EN


2015 | 3 (356) | 205-215
Article title

„I Con – Ja konsument”, czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym

Authors
Content
Title variants
EN
“I Con – I Consumer”, or the Era of New, Intelligent, Multi-Channel Consumer in Retail Trade
RU
«I Con – я потребитель», или эпоха нового, интеллигентного, многоканального потребителя в розничной торговле
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest rozpoznanie nowych trendów w zachowaniach polskich konsumentów w handlu detalicznym oraz wskazanie implikacji dla przedsiębiorstw handlowych wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumentów. Trendy, te w przekonaniu autorki opracowania, są ważnym czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania współczesnych podmiotów działających w sektorze handlu detalicznego, które to wyznaczają nowe reguły funkcjonowania placówek detalicznych w warunkach rozwijającej się w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W powyższym kontekście rysuje się ważna kwestia wpływu zachowań konsumentów na rozwój handlu detalicznego. Stąd też rozpoznanie wyżej wspomnianych trendów niesie ze sobą ważne implikacje praktyczne i społeczne. Pierwsze ‒ oznaczają wykorzystanie istotnej wiedzy o współczesnym konsumencie, którą potrzebują firmy detaliczne do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu. Drugie ‒ przekładają się na dyfuzję wiedzy o zachowaniach rynkowych konsumentów, uwzględniającej rzeczywiste (a więc faktyczne) potrzeby polskiego społeczeństwa. Pozwala to z jednej strony podnieść świadomość podmiotów handlowych działających w sferze handlu detalicznego, a z drugiej wzbogaca dotychczasową wiedzę o handlu i jego wyzwaniach. Dzięki temu artykuł ma szansę przyczynić się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, a to stanowi obecnie jedną z głównych polityk kierunkowych Unii Europejskiej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to recognise the new trends in Polish consumers’ behaviour in retail trade and to indicate the implications for commercial enterprises issuing from consumers’ attitudes and behaviours. These trends, in the author’s belief, are an important factor affecting the manner in which contemporary entities operating in the retailing sector are functioning, which set forth new rules of retail outlets functioning under the conditions of the knowledge-based economy developing in Poland. In the above context, there is outlined an important issue of the impact of consumers’ behaviours on retail trade development. Thus, the recognition of the abovementioned trends entails important practical and social implications. The first mean use of important knowledge on the contemporary consumer, which is needed by retail firms to build their innovative offers and business models. The second translate into diffusion of knowledge on consumers’ market behaviours taking into account the real (hence, actual) needs of the Polish society. It allows, on the one hand, raising awareness of trade entities operating in the sphere of retail trade and, on the other hand, expands the hitherto knowledge on trade and its challenges. Owing to this, the article can contribute to the knowledge-based society’s development and this is currently one of the main direction policies of the European Union. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить новые тенденции в поведении польских потребителей в розничной торговле и указать импликации для торговых предприятий, вытекающие из изменяющегося отношения и поведения потребителей. Эти тенденции, по мнению автора разработки, являются важным фактором, влияющим на способ функционирования современных субъектов, действующих в секторе розничной торговли, которые определяют новые правила функционирования розничных объектов в условиях развивающейся в Польше экономики, основанной на знаниях. В вышеприведенном контексте проявляет себя важный вопрос влияния поведения потребителей на развитие розничной торговли. И потому ознакомление с вышеупомянутыми тенденциями несет с собой важные практические и социальные импликации. Первые обозначают использование существенных знаний о современном потребителе, которые нужны розничным фирмам для построения инновационных предложений и моделей бизнеса. Вторые преобразуются в в распространение знаний о рыночном поведении потребителей, учитывающих действительные (следовательно, фактические) потребности польского общества. Это позволяет, с одной стороны, повысить сознание торговых субъектов, действующих в сфере розничной торговли, с другой же обогащает прежние знания о торговле и ее вызовах. Благодаря этому статья может способствовать развитию общества, основанного на знаниях, а это в настоящее время представляет одну из основных направляющих политик Европейского Союза. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
205-215
Physical description
Contributors
References
 • Borusiak B. (2012), Innowacyjne formaty handlu detalicznego, e- wydawnictwo, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2051 pdf [dostęp: 15.01.2014].
 • Christensen C.M., Raynor M.E. (2008), Innowacje. Napęd wzrostu, Studio Emka, Warszawa.
 • Härmä O. (2010), Smart Shoppers in Finland: New Shopping Attitude and Response of Retailers, Faculty of Business Economics and Tourism, University of Applied Sciences, Finland.
 • Ito T. (2001), The Japanese Economy, MIT Press, Cambridge-London.
 • Kleer J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe, (w:) Kotowicz-Jawor J. (red.), GOW– wyzwanie dla Polski, PWE, Warszawa.
 • Małysa-Kaleta A. (2009), Strategie decyzyjne konsumentów w warunkach niepewności. Strategie decyzyjne konsumentów w warunkach niepewności, (w:) Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Stefańska R. (2010), Retail marketing strategies − evolution and the future of retail companies in Poland, article published in the proceedings of 9th International Conference Marketing Trends, Paris-Venice, ed. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, Paris-Venice: Marketing Trends Association.
 • Raport The I Factor: how consumer demand is driving retail innovation, http://newsroom.mastercard.com/2012/09/19/ [dostęp: 19.09.2012].
 • Reformat B. (2013), The Idea of Smart Shopping that is, the Generation of “Smart” Consumers, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 151, Katowice.
 • Skrzypek E. (2009), Kapitał intelektualny w organizacji, UMCS, Lublin.
 • Sławińska M. (2011), Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 184.
 • Śmigielska G. (2007), Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Śmigielska G., Stefańska R. (2013), Private brand in the positioning strategies of FMCG retailers in Poland, (w:) Marketing przyszłości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Tkaczyk J., Awdziej M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców, (w:) Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Toffler A. (2006), Trzecia fala, Kurpisz S.A., Poznań.
 • Wizja roku 2020: przewidywanie świata dnia jutrzejszego. Nowy Konsument w sektorze handlu detalicznego, http://biznes.pl/magazyny/handel/detal/nowy-konsument-w-sektorze-handlu-detalicznego,5249502,magazyn-detal.html [dostęp: 18.09.2013].
 • Znaczenie miejsca wytwarzania produktów w wyborach konsumenckich, TNS OBOP, na zlecenie marki Żywiec, http://www.egospodarka.pl/pliki/zachowania-konsumenckie-raport-TNS-OBOP.pdf [dostęp 17.01.2014].
 • http://zafinansowani.pl/oszczedzanie/smart-shopping-raport [dostęp: 07.02.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9d9e5ed-7b81-4783-b4f2-881f0b04432a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.