PL EN


2018 | 53 | 203-216
Article title

Ocena jakości platform e-usług publicznych

Content
Title variants
EN
Quality evaluation for public e-services platforms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się z koniecznością budowania platform elektronicznych umożliwiających realizację e-usług publicznych. Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwijanie kompetencji cyfrowych obywateli oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług i danych publicznych. W pracy przedstawiono wdrożone rozwiązania, ich przygotowanie do realizacji usług administracji rządowej i samorządowej drogą elektroniczną w aspekcie ich różnorodności, sposobów udostępniania oraz jakości i stopnia wykorzystywania. Zamieszczono także wyniki przeprowadzonego autorskiego badania ankietowego dotyczącego użytkowania i oceny platformy ePUAP, które potwierdzają tezy zawarte w pracy.
EN
The development of the information society requires the creation of electronic platforms to implement e-public services. Currently, the emphasis is on the development of modern telecommunication infrastructure and digital literacy of citizens, as well as provision of secure access to services and data. The paper presents implemented solutions and their readiness for the implementation of electronic government (state and local) services in terms of their diversity, ways of sharing and the quality and level of use. We also included the results of a proprietary survey on the use and evaluation of the ePUAP platform, which confirm the thesis contained in the work.
Year
Volume
53
Pages
203-216
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE 6.5.2014, L133/1.)
 • ePUAP, https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/aktualnosci (dostęp: 30.03.2016 r.).
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2011-2015,
 • Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informa- -cyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z- lat-2011–2015,1,9.html (dostęp: 20.06.2016 r.).
 • Maj M., 2014, ePUAP nie ułatwiał pozostania w OFE, a powinien, di.com.pl/epuap-nie- -ulatwial-pozostania-w-ofe-a-powinien-50351 (dostęp: 20.06.2016 r.).
 • Maj M., 2016, Załatwianie spraw na ePUAP i podpisywanie Profilem Zaufanym. Oswajamy e-administrację, część 4 bis, http://di.com.pl/zalatwianie-spraw-na-epuap-i- -podpisywanie-profilem-zaufanym-oswajamy-e-administracje-czesc-4-bis-54287 dostęp: 20.06.2016 r.).
 • Marcinkowski P., 2016, Raport dostępności 2016, wybrane podmioty realizujące zadania publiczne, Fundacja Widzialni, http://www.widzialni.org/raport-dostepnosci-2016,- new,mg,14,6,242.
 • Mazowieckie, https://mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/biuro-wojewody/276,Biuro-Wo jewody.html (dostęp: 14.07.2016 r.).
 • MAC, 2014, Wpływ Cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., PBS, MAC, mac.gov.pl/files/pbs_mac_cyfryzacja_fin_2014_v.pdf (dostęp: 14.07.2016 r.).
 • Ministerstwo Cyfryzacji, Rusza projekt EZD RP, https://mc.gov.pl/aktualnosci/rusza-projekt- ezd-rp (dostęp: 31.05.2016 r.).
 • Ministerstwo Rozwoju, Fakturowanie elektroniczne, mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie- -przedsiebiorczosci/e-przedsiebiorczosc/e-fakturowanie (dostęp: 30.05.2016 r.).
 • MSWiA, 2011, Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku. Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA, ARC Rynek i Opinia, Warszawa.
 • NIK, 2015, Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli, Departament Administracji Publicznej, Warszawa 22.02.2016 r., nik.gov.pl/plik/id,10420 ,vp,12749.pdf (dostęp: 30.05.2016 r.).
 • NIK, 2016, NIK o usługach elektronicznych w administracji publicznej, nik.gov.pl/aktualnosci/ nik-o-uslugach-elektronicznych-w-administracji-publicznej, html (dostęp: 06.04.2016 r.).
 • PAP, 2016, Cyfrowe zmiany. Informatyzacja, samorządy, edukacja i biznes na konferencji „Miasta w Internecie”, samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/166078/ Cyfrowe-zmiany--Informatyzacja--samorzady--edukacja-i-biznes-na-konferencji- -Miasta-w-Internecie (dostęp: 12.07.2016 r.).
 • Polska Cyfrowa, polskacyfrowa.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug- -publicznych (dostęp: 16.10.2015 r.).
 • Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ znamy-e-uslugi-publiczne-ktore-beda-finansowane-z-programu-polska-cyfrowa (dostęp: 16.10.2015 r.).
 • Przybysz A., Bednarek M., 2016, Kolejna awaria ePUAP. Streżyńska: System do zaorania, http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20042569,kolejna-awaria-epuap-strezynska system-do-zaorania.html?disableRedirects=true (dostęp: 09.05.2016 r.).
 • Rządowy portal konsultacji społecznych, Projekt założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konsultacje.gov.pl/node/3947 (dostęp: 12.07.2016 r.).
 • Statystyki ePUAP, 2016, ePUAP/Strefa Klienta/Aktualności/30.03.2016 Statystyki ePUAP, epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/aktualnosci, (dostęp: 30.03.2016 r.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., nr 64, poz. 565).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba09ab4f-56f0-4bfc-b576-7e035d4f98f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.