PL EN


2016 | 22 | 97-106
Article title

„W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
„W naszym timie…” – several remarks on the corporate jargon
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the paper is to present the various distinguishing features of corporate jargon, together with their probable causes. The sources of the material are internet websites devoted to the informal variety of language adopted by Polish divisions of international corporations. It has been established that the most distinct features of the analysed sociolect are overuse of borrowings from English and of Polish-English hybrids, and playful Polonisation of foreign expressions.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
References
 • G: A. Gumowska, 2013, Korpomowa dla początkujących, http://polska.newsweek.pl/korpomowa-dla-poczatkujacych,107371,1,1.html (dostęp: 16 VIII 2015).
 • MS: Mały słownik gwary biurowej zebrany przez serwis pracy praca.pl, 2014, http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/ponglish-w-pracy,czyli-slownik-korpo-mowy_cp-909_3.html (dostęp: 12 X 2015).
 • Sa: A. Sachanowicz, 2012, Nowomowa korporacyjna, czyli obcy język polski (cz. I), http://mediapolis.com.pl/index.php/2012/10/08/nowomowa-korporacyjna-czyli-obcy-jezyk-polski-cz-1/ (dostęp: 10 X 2015).
 • SB: Slang biurowy, 2011, http://weblog.infopraca.pl/2011/10/slang-biurowy/ (dostęp: 24 XI 2015).
 • Sp: M. Spurtacz, 2013, Żargon korporacyjny, czyli jak nie zginąć w biurowej nomenklaturze, http://youngpro.pl/artykuly/sposob-na-kariere/zargon-korporacyjny-czyli-jak-nie-zginac-w-biurowej-nomenklaturze (dostęp: 5 X 2015).
 • Czerska M., 2003, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Warszawa.
 • Dunaj B., 2000, O stanie współczesnej polszczyzny, [w]: G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia, „Język a komunikacja”, t. 1, Kraków, s. 25–34.
 • Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Grabias S., 2003, Kreowanie rzeczywistości w socjolektach, [w:] J. Bartmiński, J. Szadura (red.), Warianty języka, Lublin, s. 133–149.
 • Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.
 • Kuć J., 2011, Nowe profesjolektalne słownictwo polskie na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów, [w:] M. Ološtiak, M. Ivanová, D. Slančová (red.), Vidy jazyka a jazykovedy. Venovanú životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Sokolovej, CSc., Prešov, s. 348–360.
 • Olak P., 2014, Ponglish: urzędowy język korporacji, http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1073769,Ponglish-urzedowy-jezyk-korporacji (dostęp: 7 VII 2015).
 • Piekot T., 2008, Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do badań socjolektów, Wałbrzych.
 • Rychlicka-Maraszek K., 2011, Transmisja wartości w rodzinie korporacyjnej. Przesłanki teoretyczne, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji”, t. 18, s. 155–170.
 • Senderska J., 2011, Wzbogacanie leksyki środowiskowej na przykładzie wybranych odmian socjolektalnych polszczyzny, „Respectus Philologicus”, nr 20, s. 181–191.
 • Skubalanka T., 1976, Założenia analizy stylistycznej, [w:] H. Markiewicz, J. Sławiński (red.), Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków, s. 250–273.
 • Szczypczyk-Klimek A., 2015, Korpomowa, korpożargon, a może korpobełkot?, http://www.frang.pl/korpomowa-korpozargon-a-moze-korpobelkot/ (dostęp: 16 XI 2015).
 • Witalisz A., 2014, Typy pseudoanglicyzmów (na przykładzie języka młodego pokolenia Polaków, „Język Polski” XCIV, s. 1–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba37bdce-26ea-4302-8ecf-0dcb9646170b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.