PL EN


2015 | 4(42) | 113-118
Article title

Instrumenty wsparcia klastrów kreatywnych w Polsce i Europie

Authors
Title variants
EN
Instruments Supporting Creative Clusters in Poland and Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia ogólną analizę instrumentów wsparcia klastrów kreatywnych w oparciu o opisane, istniejące instrumenty wsparcia ze środków publicznych. Instrumenty wsparcia klastrów są bezpośrednią konsekwencją prowadzonej polityki innowacyjnej i klastrowej na poziomie UE, kraju (polityka narodowa) oraz regionu. Ze względu na swoją specyfikę klastry kreatywne wymagają również specyficznych instrumentów wsparcia dostosowanych do sposobów zarządzania wiedzą w klastrze oraz prowadzonych przez klaster aktywności. W nowym okresie programowania (2014–2020) przewidziano różne formy wsparcia w których mogłyby uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio klastry kreatywne.
EN
The paper presents the general analysis of exiting instruments supporting creative clusters using described information about existing public support for clusters. Instruments for supporting clusters are the direct consequence of innovation policy and cluster policy realized on the EU, national and regional level. Because its specificity creative cluster needs specific instruments of support adapted to the methods of knowledge management in the cluster and activities carried out by the cluster. In the new programming period (2014–2020) varied forms of support have been provided, involving directly and indirectly creative clusters.
Contributors
 • Politechnika Śląska
References
 • Carayannis E.G., Campbell D.F.J. (2009): „Mode 3” and „Quadruple Helix”: Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. „International Journal of Technology Management”, nr 46 (3–4), s. 201–234.
 • Dzierżanowski M. (red.) (2012): Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej (projekt, wersja I ). Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000): The Dynamics of Innovation: from National Systems and „Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. „Research Policy”, nr 29 (2), s. 109–123.
 • Florida R.L. (2004): The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York, Basic Books.
 • Klasik A. (2008): Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej. Wykład inauguracyjny. „AE Forum. Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach” (27), s. 12–15.
 • Klasik A. (red.) (2010): Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Klemens B. (2014): Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 12 (2), s. 41–48.
 • Knop L. (2011): Modele polityki klastrowej. [w:] R. Borowiecki i T. Rojek (red.): Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja, kooperencja, klastering, Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Knop L. (2013): Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S. (2013): Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady. Monografia/Politechnika Śląska, t. 443, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Martin R., Florida R., Pogue M., Mellander C. (2015): Creativity, Clusters and the Competitive Advantage of Cities. martinprosperity.org, Martin Prosperity Institute, [dostęp: 2015.11.12], [@:] http://martinprosperity.org/media/Creativity-Clusters-and-the-Competitive-Advantage-of-Cities.pdf.
 • Nussbaum B. (2013): Creative Intelligence. Harnessing the Power to Create, Connect, and Inspire. New York, NY, HarperBusiness.
 • Rifkin J. (2011): The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. New York, Palgrave Macmillan.
 • Rosenfeld S.A. (2004): Art and Design as Competitive Advantage: A Creative Enterprise Cluster in the Western United States. „European Planning Studies”, nr 12 (6), s. 891–904.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba3cf4a3-10b9-4be7-a2cc-24b2baa91da7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.