PL EN


2016 | 38 | 38, 2016, nr 4 | 63-88
Article title

Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową

Content
Title variants
EN
Modelling of the Distribution of Economic, Social and Cultural Capital through Massive Genealogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł postuluje uznanie nowej dyscypliny badawczej: genealogii masowej, jako dyscypliny stojącej na pograniczu genealogii i demografii historycznej. Genealogia masowa zajmuje się rekonstrukcją i analizą sieci rodzinnych liczących setki tysięcy lub miliony osób i dziesiątki pokoleń. Od strony metodologii analizy korzysta z doświadczeń internetowych serwisów wyszukiwawczych (jak Google) i sieci społecznościowych (jak Facebook). W artykule przedstawiono przykład zastosowania genealogii masowej do analizy żywej kwestii socjologicznej: jak się rozkłada i jak jest przekazywany kapitał kulturowy i społeczny (w rozumieniu P. Bourdieu). Pokazano, jak można mierzyć pewną wagę, która wydaje się być miarą owych kapitałów, a przynajmniej tej ich składowej, która jest przekazywana przez środowisko rodzinne. Postuluje się także, że gdyby socjologowie uznali, że ta miara źle koreluje z oczekiwanymi przez nich wartościami uogólnionej sumy kapitału (ekonomicznego, społecznego i kulturowego) posiadanego przez daną osobę, to można zmodyfikować algorytm wyliczania owej wagi tak, by uzyskać wartości bliskie oczekiwanym. Konkretne przykłady przedstawione w artykule to wyliczone na podstawie położenia danej osoby w wielkiej sieci rodzinnej takie wielkości, jak szansa bycia bohaterem artykułu w Polskim słowniku biograficznym, oraz szansa, że (o ile się zmarło w latach 1821–1861) było się wspomnianym w „Kurierze Warszawskim”. Analizuje się też prestiż społeczny różnych zawodów w XIX i XX w. (na podstawie analizy nagłówków biogramów w Polskim słowniku biograficznym) oraz różnice we wpływie przodków ojczystych i macierzystych na to, czy ich dziecko zostanie członkiem akademii nauk.
EN
The article postulates recognition of a new academic discipline: massive genealogy, as a discipline in the borderland of genealogy and historical demography. Massive genealogy deals with reconstructing and analysing family networks that comprise thousands or millions of people and many generations. From a methodological point of view it makes use of the Internet tools, such as the search engine Google and the social networking service Facebook. The article presents an example of applying massive genealogy to an essentially sociological analysis: what the distribution of the cultural and social capital is like and how it is transmitted (according to P. Bourdieu). In addition, the article shows how it is possible to measure a certain weight which seems to be a yardstick of the capital in question or at least of the component that is transmitted through families. It also postulates that the algorithm of calculating the weight be modified so that values close to the expected ones can be obtained if sociologists agreed that the yardstick in question did not correlate properly with the expected values of the generalised sum of the (economic, social and cultural) capital owned by a given person. The examples presented in the article are quantities calculated on the basis of the situation of a person in a big family network such as the chance of being a hero of an article in the Polish Biographical Dictionary or the chance – if the person died between 1821 and 1861 – of being mentioned in ‘Kurier Warszawski’. The article also contains an analysis of social prestige of various professions in the 19th and 20th centuries (based on the analysis of the headlines of the entries in the Polish Biographical Dictionary) and the presentation of differences in the impact of paternal and maternal ancestors on the chance of their child becoming a member of the Academy of Sciences.
Year
Volume
38
Pages
63-88
Physical description
Contributors
References
 • Bourdieu, Pierre. „The Forms of Capital”. W: Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, red. John C. Richardson, 117–142. New York–Westport, CT–London: Greenwood Press, 1986.
 • Brin, Siergiey, Page, Larry. „The Anatomy of a Large-scale Hypertetual Web Search Engine”. Computer Networks and ISDN Systems 30 (1998): 107–117.
 • Dworzaczek, Włodzimierz. Genealogia. Warszawa: PWN, 1959.
 • Eyal, Gil, Iván Szelényi, Eleanor Townsley. Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. London–New York: Verso, 1998.
 • Geneteka. Serwis internetowy prowadzony przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne. http://geneteka.genealodzy.pl.
 • Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Mały rocznik statystyczny 1939. Warszawa: GUS, 1939.
 • Judycka, Agata, Zbigniew Judycki, red. Indeks haseł Polskiego Słownika Biograficznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 1999.
 • Konarski, Szymon. Kanoniczki warszawskie 24 IV 1744 – 13 VIII 1944. Paryż, 1952.
 • Minakowski, Marek J. „Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014), 35: 65–74.
 • Polski słownik biograficzny. T. 1–50. Kraków: PAU, PAN, 1935–2016.
 • Poznan Project. Serwis internetowy prowadzony przez Łukasza Bieleckiego i Macieja Głowiaka. http://poznan-project.psnc.pl.
 • Prinke, Rafał T. Poradnik genealoga amatora. Poznań: Zysk i S-ka, 2007.
 • Prinke, Rafał T., Andrzej Sikorski. Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących. Poznań: Zysk i S-ka, 1997.
 • Portal genealogów Lubelszczyzny. http://regestry.lubgens.eu.
 • Smoczyński, Rafał, Tomasz Zarycki. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
 • Tyszka, Andrzej T., oprac. Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821–1939. T. 1–4. Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2001–2012.
 • Wielka genealogia Minakowskiego. http://wielcy.pl i http://www.sejm-wielki.pl.
 • Zarycki, Tomasz. „Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu”. Psychologia Społeczna 4 (2009), 1–2: 12–25.
 • Zarycki, Tomasz, Tomasz Warczok. „Hegemonia inteligencka: kapitał kulturowy we współczesnym polu władzy – perspektywa «długiego trwania»”. Kultura i Społeczeństwo 4 (2014): 27–49.
 • Ziółkowski, Marek. „Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim”. Studia Edukacyjne 22 (2012): 7–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ba7993f2-d439-4d69-8d5c-0d8d6d5229cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.