PL EN


2009 | 1(67) | 70-76
Article title

Finansowanie mieszkalnictwa oraz remontów nieruchomości jako elementy rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Authors
Content
Title variants
EN
Financing the Housing Sector’s Development and Real Estates’ Renovation as the Elements of Revitalisation of Degraded Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samorządy lokalne przygotowują programy rewitalizacji, stanowiące podstawę dla dofinansowania części zapisanych zadań ze środków bezzwrotnych, zwłaszcza funduszy unijnych. Źródła finansowania rewitalizacji, w tym zadań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa i remontów nieruchomości, podzielić można na międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne, komercyjne, partnerstwo publiczno-prywatne oraz prywatne. W przypadku większości projektów konieczny jest montaż finansowy, wykorzystujący więcej niż jedno źródło finansowania. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do prac remontowych, zarówno w ramach zintegrowanych programów rewitalizacji, jak i realizowanych indywidualnie, należy przeanalizować możliwości uzyskania optymalnego montażu finansowego. Artykuł przedstawia możliwości finansowania działań z zakresu mieszkalnictwa.
EN
Municipalities prepare regeneration programs which are necessary for obtaining co-financing for some of the projects from external sources, especially from the EU funds. Regeneration in general and housing sector’s development and real estates’ renovation in particular may be financed from the following types of sources: international, national, regional and local, commercial, public-private partnership and private. In most cases more than one source have to be used to complete a project. Before making a decision on undertaking the renovation works, both in case of individually conducted projects and integrated revitalisation programs, possibilities of optimal financing should be considered. The article presents the possibilities of financing projects within the housing sector.
Year
Issue
Pages
70-76
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
References
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Narodowa Strategia Spójności.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 wraz ze szczegółowym opisem priorytetów Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2007 wraz z uszczegółowieniem.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Uchwała nr LVI/703/08 Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek przez Gminę Miejską Kraków na remonty, w tym remonty elewacji budynków będących poza zarządem Zarządu Budynków Komunalnych.
 • Uchwała nr LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków niestanowiących jej własności.
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2000, nr 48, poz. 550)
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), art. 663.
 • Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2000, nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).
 • Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).
 • Ustawa z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. 2002, nr 230, poz. 1922).
 • Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844).
 • Ustawa z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. 2006, nr 183, poz. 1354 z późn. zm.).
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa Nr MRR/H/18(01)/08.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-baa079d2-b2df-4fe0-ad75-d44b4329ca02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.