PL EN


2017 | 18 |
Article title

Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych

Title variants
EN
THE DEFINING OF THE THE NOTION OF “SCIENTIFIC WORK” IN THE RULES OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Languages of publication
Abstracts
PL
Zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym senat uczelni wyższej uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji. W artykule została dokonana analiza definicji utworu naukowego zawartych w 25 regulaminach szkół wyższych, pomimo że przepisy prawa nie wymagają definiowania utworu naukowego w tych regulaminach. Analiza przeprowadzona przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych doprowadziła do wniosku, że zawarte w regulaminach szkół wyższych definicje utworu naukowego nie w pełni odpowiadają przepisom tej ustawy. Z tego względu rekomendowane jest traktowanie tych definicji jako autonomicznych i uwzględniających aspekty specyficzne dla profilu danej uczelni.
EN
According to the Art. 86c para. 1 point 1 of the Act of Higher Education Law of 27 July, 2005 a senate of the higher education institution passes the Rules on management of copyright, related rights and industrial rights and Principles of their commercialization. Although that the Act does not impose an obligation on higher education institutions to define the notion of “scientific work”, all of them decided to define it. Thus an author analyses 25 definitions of “a scientific work” which are included in the Rule of the 25 different higher education institution. The author comes to conclusion that the definitions included in 25 different Rules are not fully compatible with an Act of 4 February, 1994 on Copyright and Related Rights. Thus it is recommended to consider the analyzed definitions independently from the Act on Copyright and Related Rights and to take into consideration some specific aspects of the profile of a higher education institution.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 882, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 84, poz. 455, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. nr 179, poz. 1065.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1126.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1198, z późn. zm.
 • Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3391 z 17 września 2010 r.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 1996 r., sygn. I ACr 104/96, LEX nr 62572.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., sygn. I ACa 477/97, LEX nr 533708.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. II CKN 269/01, LEX nr 82128.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. I ACa 154/04, LEX nr 567213.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. IV CK 763/04, LEX nr 155374.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. I CK 281/05, LEX nr 181263.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., sygn. II CSK 207/07, LEX nr 527097.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. IV CSK 359/09, LEX nr 694269.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2011 r., sygn. V ACa 422/11, LEX nr 1120395.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. III UZP 4/11, LEX nr 1108381.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. V CSK 180/13, LEX nr 1455199.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., sygn. V CSK 202/13, LEX nr 1486990.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r., sygn. I ACa 574/14, LEX nr 1587351.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. III UK 34/15, LEX nr 1977827
 • Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.
 • Haberstumpf H., Zur Individualität wissenschaftlicher Sprachwerke, Freiburg 1982.
 • Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2015.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania, cz. 2, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.
 • Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia”, t. 36, Kraków 1961.
 • Kopff A., Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1988, z. 48.
 • Markiewicz R., Ochrona prac naukowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, z. 55.
 • Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975.
 • Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-Niedzielska, Bydgoszcz 2006.
 • Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016.
 • Sokołowska D., „Omnis definicio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, w: Zarys prawa własności intelektualnej, red. M. Kępiński, t. 1: Granice prawa autorskiego, Warszawa 2010.
 • Sokołowska D., Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2.
 • System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-baa37a4f-72d8-49b3-b2cd-3ce0e5f7ab19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.