Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 349-361

Article title

Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach Europy

Authors

Content

Title variants

EN
THE DIVERSITY OF FARMERS’ SOCIAL INSURANCE SYSTEMS IN CHOSEN EUROPEAN COUNTRIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi prezentację powiązań polityki rolnej z polityką socjalną w wybranych państwach europejskich. Opracowanie opiera się w części na wynikach badań autora w ramach pracy magisterskiej pt. „Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce na tle doświadczeń krajów europejskich. Kierunki i perspektywy zmian”. Artykuł składa się z sześciu rozdziałów, poświęconych kolejnym państwom, w których zarysowano historię rolniczych ubezpieczeń danych krajów oraz sposób ich funkcjonowania obecnie. Jest to opracowanie zebranych przez autora materiałów przedstawiających sytuację producentów rolnych w krajach Europy o podobnej strukturze agrarnej: Finlandii, Francji, Austrii oraz Niemiec. W każdym z tych krajów odpowiednie instytucje zostały ukształtowane na innych fundamentach społeczno-politycznych. Wszystkie przedstawione systemy posiadają większe doświadczenie w zakresie rolniczych ubezpieczeń społecznych i pomimo pojawiających się kontrowersji decydenci tych krajów uważają za zasadne podtrzymywanie ich działania. Celem artykułu jest także wskazanie silnych i słabych stron różnych rozwiązań, ich ocena pod kątem sprawiedliwego rozłożenia obciążeń na poszczególne grupy społeczne oraz ich wpływu na stan finansów danego państwa. Wykorzystano istniejące porównania oraz omówiono główne problemy systemów, przeanalizowano ich organizację i funkcjonowanie a także specyficzne rozwiązania prawne przyjmowane w innych państwach.
EN
This article presents the agricultural and social policy in selected European countries. It is based in part on the results of the author’s research in his thesis “Polish farmers’ social insurance in comparison with the experience of European countries. Trends and prospects for change”. This paper consists of six chapters dedicated to selected countries in which it describes the evolution of farmers’ social insurance and the way the particular institution operates today. Author presents the situation of agricultural producers in the countries of similar agrarian structure: Finland, France, Austria and Germany. In each of these countries the social insurance institutions have been shaped on different historical foundations. All of the systems have more experience in the field of farmers’ social insurance and, despite being somewhat controversial, governments of these countries consider it justified to sustain their existence. The purpose of this article is to present the strengths and weaknesses of different approaches, their evaluation in terms of fair burden on different social groups and the impact on the state budget. The paper also shows the main problems of the systems as well as the specific legal solutions adopted in each country.

References

 • Deenen B., Die sozialen Sicherungssysteme gegen die Risiken von Krankheit, Unfall und Alter der landwirtschaftlichen Bevölkerung der BRD, Universitat Bonn, Bonn 1996.
 • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, Paryż 1789.
 • Esping-Andersen, G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 • Konkolewsky H., Dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla Europy: Wybór i odpowiedzialność. Rozwój sytuacji i tendencje, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” 2010, nr 38.
 • Konstytucja Republiki Francuskiej, Paryż 1958.
 • Pątkowski K., Zarys niemieckiego systemu ubezpieczeń i osłon socjalnych w rolnictwie, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” 1999, nr 4.
 • Pątkowski K., SVB – Zakład Ubezpieczenia Społecznego rolników austriackich, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” 2000, nr 7.
 • Pątkowski K., Rolnicze Ubezpieczenie Społeczne we Francji Mutualite Sociale Agricole, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2001, nr 9.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2013.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, GUS, Warszawa 2014.
 • Tryfan B., Ubezpieczenia społeczne rolników niemieckich, „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia” 2010, nr 38.
 • Tryfan B., Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-baa423c2-5d01-4368-808d-bb72fc83ad5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.