PL EN


2012 | 24 | 412-421
Article title

Zasoby kapitału ludzkiego a rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Content
Title variants
EN
Human Capital Resources And Entreprenuership Development in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dane statystyczne charakteryzujące gospodarkę polską uwidaczniają wyraźne, trwałe terytorialne zróżnicowanie poziomu aktywności gospodarczej i społecznej, w tym poziomu przedsiębiorczości. Spośród czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości współcześni badacze dominującą rolę przypisują kapitałowi ludzkiemu. W artykule scharakteryzowano rolę kapitału ludzkiego w kreowaniu przedsiębiorczości, przedstawiono zasoby kapitału ludzkiego i poziom przedsiębiorczości w Polsce oraz określono zależności między poziomem kapitału ludzkiego a poziomem przedsiębiorczości w przekroju regionalnym. Przedstawione dane wskazują, że występuje wyraźna zależność między tymi kategoriami. Regiony, które charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości, to równocześnie obszary o wysokim potencjale zasobów ludzkich mierzonym poziomem wykształcenia, posiadanymi kompetencjami w zakresie korzystania z technik komputerowych, stanowiące atrakcyjne miejsce osiedlania się i poszukiwania pracy
EN
Statistical data characterizing the Polish economy highlight a clear, stable territorial differentiation in the level of economic and social activity, including the level of entrepreneurship. Among the factors affecting the development of entrepreneurship contemporary researchers assign the dominant role to the human capital. The article characterizes the role of human capital in the creation of entrepreneurship, presents the resources of human capital and levels of entrepreneurship in Poland, and determines the relationship between the level of human capital and the level of entrepreneurship by region. The presented data indicates that there is a clear relationship between these categories. Regions that are characterized by high levels of entrepreneurship are also areas with high potential of human resources measured in education level and computer skills, are an attractive places to settle and seek employment.
Year
Volume
24
Pages
412-421
Physical description
Contributors
 • Instytut Przedsiębiorczości Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Bochniarz P., Gugała K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Czapiński J., Panek T., 2009, Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Dzierżanowski W., Sztetyłło A. (red.), 2001, Raport o stanie sektora MSP w latach 1998–1999, PARP, Warszawa.
 • Fitz-Enc J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kapusta F., 2006, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wyd. Forum Naukowe, Poznań–Wrocław.
 • Koźmiński A.K., 2005, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Meyer H., 1999, Humankapitalabschreibung und Arbeitlosgkeit, Deutscher Universitats Verlag, Wiesbaden.
 • Piasecki B., 1998, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Przedsiębiorczość w Polsce w 2010 roku, 2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Rocznik Demograficzny 2010, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2010, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Sobiecki R., 2009, Przedsiębiorca – przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. H. Godlewska- -Majkowska, SGH, Warszawa.
 • Walczak W., 2010, Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 3(722).
 • Wilmańska A. (red.), 2010, Raport o stanie sektora MSP 2008–2009, PARP, Warszawa.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w 2010 roku, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-baa9d2ec-896e-4370-b517-478d20b8fcfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.