Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 58-69

Article title

Determinanty credit ratingów instytucji ubezpieczeniowych

Title variants

EN
Insurance Companies’ Credit Ratings Determinants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Agencje ratingowe pełnią kluczową rolę przy ocenie ryzyka upadłości emitenta. Dotychczasowe badania były przeprowadzane dla firm oraz banków. Istnieje luka badawcza na temat determinant ratingów instytucji ubezpieczeniowych. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na credit rating instytucji ubezpieczeniowych. Przeprowadzono badania literaturowe i postawiono następujące hipotezy badawcze. Pierwsza z nich to: Credit ratingi instytucji ubezpieczeniowych determinowane są adekwatnością kapitałową, jakością aktywów, jakością zarządzania, efektywnością i wskaźnikami płynności. Druga z brzmi następująco: Credit rating kraju wpływa statystycznie istotnie na noty ubezpieczycieli. Do analizy zostały wykorzystane długoterminowe noty ratingowe emitenta publikowane przez duże agencje ratingowe. Do weryfikacji zaprezentowanych hipotez zastosowano uporządkowane panelowe modele logitowe. Badanie zostało przygotowane na danych kwartalnych dla instytucji ubezpieczeniowych z Europy. Dane zostały zebrane z bazy Thomson Reuters Database dla lat 1995 – 2016.
EN
Credit rating agencies play a key role in assessing the issuer’s default risk. Previous research was conducted for companies and banks. It is a research gap about the determinants of ratings for insurance companies. The aim of the paper has been to analyse factors influence on insurance companies’ credit ratings. It has been made a literature review, and as a result there have been put the following hypotheses. The first one is: Insurance companies credit ratings are determined by capital adequacy, assets quality, management quality, efficiency and liquidity factors. The second one seems: Countries’ credit ratings influence statistically significantly on insurance notes. To the analysis there have been used long-term issuer credit ratings proposed bigger credit rating agencies. To verify the presented hypotheses there have been used ordered logit panel data models. The research has been prepared on quarterly data for all assessed insurance companies from all the world. Data have been collected from Thomson Reuters Database from 1995 to 2016.

Contributors

  • dr Patrycja Chodnicka- Jaworska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-baf18e0a-22e5-4321-993e-b1964724cf25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.