PL EN


2017 | 2(24) | 59-80
Article title

Factors determining the effective cooperation of the scientific and research units

Authors
Content
Title variants
PL
Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present and analyse the factors that affect the success of the cooperation between science and business. The inspiration to write this article were the results of research conducted during the years 2015-2016 by a team of Academy of Management in Warsaw. These studies describe the problem of low level of innovativeness of the Polish economy. The goal of these researches was to identify barriers of innovation resulting from the wrong policy of the state, activities of enterprises and activities undertaken by research institutions. In this article, only the results of studies that concerned issues of cooperation between science and business are discussed. Then, in the course of further deliberations the difficulties in the communication and building relationship between business and science will be clarified. Theses: • The low level of innovativeness of Polish economy steam from the low level of cooperation between enterprises and research institutions • A key reason for the low level of cooperation between science and business is the inability to build relationships and establish communication between the two communities
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza czynników, które wpływają na powodzenie współpracy między nauką a biznesem. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań prowadzonych w latach 2015-2016 przez zespół naukowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Badania te dotyczyły problemu niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Ich celem było określenie barier innowacyjności wynikających z błędnej polityki państwa, działań przedsiębiorstw jak i działań podejmowanych przez instytucje naukowo-badawcze. Na bazie uzyskanych wniosków zostały przygotowane rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań, które mogłyby pozwolić na zmianę niekorzystnej sytuacji w zakresie poziomu polskiej innowacyjności. W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie te wyniki badań, które dotyczyły zagadnień współpracy nauki z biznesem. Następnie w toku dalszych rozważań autora będzie podjęta próba wyjaśnienia jednej z kluczowych przyczyn niskiego poziomu współpracy obu środowisk, jaką jest trudność w komunikacji i budowaniu relacji. Tezy: • Niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki wynika między innymi z niskiego poziomu współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi • Kluczowym powodem niskiego poziomu współpracy między nauką a biznesem jest nieumiejętność zbudowania relacji i nawiązania komunikacji między tymi środowiskami W podsumowaniu przedstawione są sugerowane rozwiązania, które mogłyby wesprzeć oba środowiska w nawiązaniu i rozwijaniu współpracy.
Publisher
Year
Issue
Pages
59-80
Physical description
Dates
online
2017-06
Contributors
author
References
  • M. Chrzanowski, Stopień zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych a poziom innowacyjności. Ekspertyza naukowa, projekt systemowy „kapitał intelektualny Lubelszczyzny”, 2013.
  • Marszałek, Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa 2010.
  • E. Okoń-Horodyńska (red), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE, Warszawa 2004.
  • J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  • J. Walas-Trebacz, M. Tyrańska, A. Stabryła, Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej, [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  • L. Zbiegień – Maciąg, Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.
  • European Innovation Scoreboard 2016.
  • K. Poznańska, M. Zarzecki, P. Matuszewski, A. Rudawski, Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Raport z badania, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
  • S.Sudoł, K.Poznańska, Warunki zdynamizowania innowacyjności technologicznej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, Raport z badania, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2016.
  • http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/rola-panstwa-w-relacjach-nauki-z-otoczeniem-spoleczno-gospodarczym/ z dn. 7.11.2016.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bb54488c-87a5-4b01-ae15-25c07c4a661c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.