PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 325-343
Article title

Analiza komparatywna wartości dochodu całkowitego i zysku netto w perspektywie corporate governance

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative analysis of comprehensive income and net profit in the corporate governance perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The financial statements of the joint stock company should be characterized by relevance, defined as the factor which may influence on the investment decisions. In this context, the financial results of companies play a vital role in the investor relations and specific information policy connected with corporate governance. The main purpose of this paper is the comparative analysis of net profit and comprehensive income, which was introduced to financial reporting in Poland in 2009. The review of the hypothesis on existence of greater variability comprehensive income in contrast to the traditional net profit, has been conducted on the basis of the analyzing joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-20 Index. The empirical analysis were preceded by a theoretical discussion on the comprehensive income and net profit in corporate governance perspective.
Year
Volume
Pages
325-343
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330).
 • B. Bek-Gaik, Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2013/59.
 • Brown S., Hillegeist S.A., Disclosure quality and information asymmetry, Kellogg School of Management, Evanston, IL 2003.
 • Buk H., Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, [w:] Duraj J. (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2013/278.
 • Czerwińska T., Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG, Inwestycje i Nieruchomości 2004.
 • Duraj J., Sajnóg A., Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
 • Ezzamel M., Willmott H., Worthington F., Manufacturing shareholder value: the role of accounting in organizational transformation, Accounting, Organizations and Society 2008/33.
 • Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] Szablewski A., Tuzimek K. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
 • Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005.
 • Gleadle P., Cornelius N., A case study of financialization and EVA®, Critical Perspectives of Accounting 2008/19.
 • Grabiński K., Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny – użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66.
 • Koładkiewicz I., Globalizacja a nadzór korporacyjny, [w:] Koładkiewicz I., Kozioł W. (red.), Wyzwania Globalizacji. Odpowiedzi Przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. Wydz. Zarządz. UW, Warszawa 2004.
 • Kraus K., Lind J., The impact of the corporate balanced scorecard on corporate control – a research note, Management Accounting Research 2010/21.
 • Marcinkowska M., Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, Zesz. Teoret. Rach. 2003/17.
 • Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 • Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Rees L.L., Shane P.B., Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, Accounting Horizons 2012/26/4.
 • Szablewski A., Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] idem (red.), Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000.
 • Świderska G., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2012.
 • Walińska E., Zasady wyceny kapitału własnego oraz jego ujawniania, [w:] eadem (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Walińska E., Jurewicz A., Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze międzynarodowym, [w:] Walińska E. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, SKwP, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bb6b7cc0-c71e-4117-a665-efe98bf5720d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.