PL EN


2015 | 1 (354) | 193-202
Article title

Zachowania konsumpcyjne deklarowane przez studentów WNE Politechniki Koszalińskiej a style życia

Content
Title variants
EN
Consumer Behaviours Declared by Students of WNE of the Koszalin University of Technology and Lifestyles
RU
Потребительское поведение, декларируемое студентами Факультета экономических наук Кошалинской политехники, и стили жизни
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca zawiera rozważania dotyczące trendów konsumenckich w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Scharakteryzowano ogólnie popularne metody podziału rynku. Analizie poddano zachowania nabywcze konsumentów-studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i wpisanie ich we współczesne style życia. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako wzór przyjęto segmentację AIO, tworząc twierdzenia głównie z obszaru działania, zainteresowań oraz opinii. Z badań wynika, iż młodzi konsumenci mają zbliżone opinie dotyczące niektórych aspektów życia, także ich działania są podobne. Nieco inna sytuacja dotyczy zachowań konsumpcyjnych. Badani dopiero uczą się wydawać pieniądze i określają swoją tożsamość. Nie ma wśród nich osób zdecydowanie deklarujących wybrany styl życia. Komunikaty perswazyjne zdolnych reklamodawców, zachęcające do zakupu określonych produktów, mogą trafić na podatny grunt. Wpływ technologii i reklamy na badanych jest widoczny w ich życiu i często nieuświadomiony. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The study includes considerations concerning the consumer trends in advanced market economies. There are generally described the popular methods of market division. An analysis comprised purchasing behaviours displayed by consumers, the students of the Department of Economics (WNE) of the Koszalin University of Technology and assignment thereof in the contemporary lifestyles. The author used the method of diagnostic survey. As the model there was assumed the AIO (Activities, Interests and Opinions) segmentation, forming the statements mainly from the area of activities, interests and opinions. The surveys show that young consumers have similar opinions on some aspects of the life; also their activities are similar. Somewhat different situation concerns consumer behaviours. The individuals surveyed only learn to spend money and define their identity. There are not among them individuals definitely declaring the selected lifestyle. Persuasive messages of skilled advertisers, encouraging buying definite products, may have found fertile ground. The impact of technology and advertising on the individuals surveyed is apparent in their life and often dark. The article is of the research nature.
RU
Труд содержит рассуждения, касающиеся потребительских трендов в высокоразвитых рыночных экономиках. Дана общая характеристика популярных методов деления рынка. Анализ охватил покупательское поведение потребителей-студентов Факультета экономических наук Кошалинской политехники и определение его места в современных стилях жизни. Использовали метод диагностического зондажа. В качестве образца приняли сегментацию по действиям, интересам и мнениям (англ. AIO), формируя констатации в основном из области действий, интересов и мнений. Обследования показали, что у молодых потребителей близкие мнения о некоторых аспектах жизни, также их действия сходны. Несколько отличная ситуация касается потребительско- го поведения. Обследуемые лишь учатся тратить деньги и определяют свое тождество. Среди них нет лиц, решительно заявляющих об избранном стиле жизни. Сообщения умелых рекламодателей, преследующие собой цель уговорить потребителя, поощряющие к покупке определенных продуктов, могут попасть на плодотворную почву. Влияние технологии и рекламы на обследуемых заметно в их жизни и часто неосознанное. Статья имеет исследователь- ский характер.
Year
Issue
Pages
193-202
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Assael H. (1990), Consumer Behavior and Marketing Action, Kent Publishing, Boston.
 • Chrąchol U. (2011), Proces segmentacji, (w:) Rosa G. (red.), Marketing, materiały do ćwiczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gałęski B. (1977), Styl życia i jakość życia – próba systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz ‒ Warszawa.
 • Komor M. (2000), Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubów A. (2006), Socjologia zarys problematyk ii podstawowe pojęcia, Forum Naukowe, Poznań – Wrocław.
 • Plummer J. (1974), The concept and application of life style segmentations, “Journal of Marketing”, No. 1.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rachocka J., Woś J., Kasperek-Hope M. (2011) Zachowanie konsumentów teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Siciński A. (1997), Problemy przemian stylu życia w Polsce, (w:) Szczepański J. (red.), Badania nad wzorami konsumpcji, Ossolineum, Wrocław.
 • Solomon M.S. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Sznajder A. (1999), Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bb737ff4-dd08-4f54-9e18-c2ef850962d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.