Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 59 | 4 | 29-60

Article title

Programy Aktywności Lokalnej jako instrument aktywizacji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów mieszkańców

Content

Title variants

EN
Local Activity Programs as an instrument of community organizing for problem solving

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem zaprezentowanych w artykule badań, zrealizowanych przez zespół pracowników Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego, była ewaluacja skuteczności jednego z nowych instrumentów integracji społecznej jakim są Programy Aktywności Lokalnej. W badaniach przeprowadzonych w trzech miastach województwa śląskiego – Bytomiu, Katowicach i Rudzie Śląskiej – poszukiwano odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy i w jakim zakresie w analizowanych Programach Aktywności Lokalnej wykorzystywane są metody aktywizujące środowiska i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym? Zaprezentowane studia przypadków – Programy Aktywności Lokalnej realizowane w dwóch dzielnicach Katowic – Nikiszowcu i Kolonii Bagno, w dwóch dzielnicach Bytomia – Bobrek i Rozbark oraz osiedlu Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, ukazały słabe i mocne strony tych projektów, warunki, które miały i mają wpływ na ich przebieg oraz ich skuteczność jako instrumentu aktywnej integracji i rozwiązywania problemów społeczności.
EN
The aim of research, led by Social Work Unit, University of Silesia, was an attempt to evaluate the efficiency of the new social integration instrument – Local Activity Programs. The focus of the research, effectuated in three towns of Silesian Voivodship-Bytom, Katowice and Ruda Śląska was to get an answer to the fundamental question: are the actions addressed to the excluded populations, undertaken in Local Activity Programs making use of methods of community organizing and what is the impact of these actions on the larger communities? Presented case studies: Local Activity Programs led in two communities in Katowice-Nikiszowiec and Bagno, in two communities of Bytom-Bobrek and Rozbark and one in Ruda Slaska-Kaufhaus – showed the weakness and strengths of these Programs, the conditions which had and still have impact on their course and the efficacy of Local Activity Programs as a tool for active integration and community problem - solving.

Year

Volume

59

Issue

4

Pages

29-60

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Śląski

References

 • Blok W., Raport końcowy Matra COP, Leeuwarden, Poznań, Gdańsk, 2002.
 • Czerkawska M., Mika K. (red.) 2008, Animator skuteczny, poradnik dla wszystkich, którzy chcą coś zmienić w społeczności lokalnej, FISPP, Warszawa,
 • Dumoulin P., Dumont R., Bross N., Masclet G. [2006], Travailler en Reseau. Methodes et pratiques en intervention sociale, Paris, .
 • Hercel P., Skrzypczak B. (red.) [2006], Kim jest animator społeczny?.
 • Jordan P. [2007], Ośrodek Pomocy i Aktywności społecznej – doświadczenia programu Centrum Aktywności Społecznej, [w:] Jordan P. (red.) Ośrodek pomocy i aktywności społecznej, renesans pracy środowiskowej, Warszawa.
 • Jordan P., Skrzypczak P. [2002], Centrum aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, Warszawa.
 • Kowalczyk B. [2009], Programy aktywności lokalnej szansą rozwoju pracy socjalnej metodą organizowania społeczności lokalnej? [w:] K. Wódz, K. Faliszek (red.), Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, Toruń.
 • Krajowy program Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006–2008, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa [2006].
 • Kubisch A.B., Comprehensive Community Initiatives: Lessons in Neighborhood Transformation, www.nhi.org/online/issues/85/compcomint.html, 1985.
 • Lewenstein B. Obywatelskie strategie i modele wprowadzania “zmiany społecznej” w miejskich społecznościach lokalnych- doświadczenia amerykańskie, [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnych, M. Warowicki, Z. Woźniak (red.) [2001], Warszawa.
 • Miley Krogsrud K. O’Melia M., Dubois B. L. [1995], Generalist Social Work Practice. An Empowering Approach, Bostn.
 • Miżejewski C. [2009] Aktywna integracja – nowa formuła pomocy społecznej www.ops.pl/dz1.php?id=246.
 • Niesporek A., Wódz K. [2003], Grupy marginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna-strategia rozwoju społeczności lokalnych, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa.
 • Pilch T., Lepalczyk I. (red.) [1993], Pedagogika społeczna, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa [2007].
 • Rothman J. [1976], Three Model of Community Organization Practice, [w:] F. M. Cox et al. (red.) Strategies f Community Organization, Illinois, s. 22–38.
 • Rymsza M. Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej, [w:] Wódz K., Piątek K. [2004], Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, dylematy teorii i praktyki, Toruń.
 • Smolińska-Theiss B. (red.) [1991], Węgrów, siły społeczne małego miasta, Warszawa.
 • Skinner S. [1997], Building Community Strengths: A Resource Book on Capacity Building, London.
 • Szarfenberg R. [2007], Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, [w:] Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, Warszawa.
 • Teofilska J. [2007], Katowice Nikiszowiec. Miejsca Ludzie Historia, Katowice.
 • Theiss W. [2001], Mała Ojczyzna: kultura-edukacja-rozwój lokalny, Warszawa, Twelvetrees A. [2002], Community Work (wyd. 3). Houndmills.
 • Warowicki M, Wożniak Z., Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, Warszawa, 2001.
 • Uchwała nr LV/1151/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXIX/806/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r.
 • Wódz K. [1998], Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice.
 • Wódz K. [2000], Wprowadzenie, [w:]: K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (red), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Toruń.
 • Wódz J. ,Wódz K. [2009], Restrukturyzacja ekonomiczna województwa śląskiego a przekształcenia społeczno-kulturowe miast. W poszukiwaniu nowej tożsamości, [w:] Człowiek-Miasto-Region. Związki i Interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego. G. Gorzelak, M. S. Szczepański, [w:] Ślęzak-Tazbir (red.), Warszawa.
 • Zasady Przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa grudzień 2008
 • www.mmsilesia.pl; www.razemdlanikiszowca.pl; www.mops.katowice.pl
 • www.spa.mopr.bytom.pl
 • www.spa.mopr.bytom.pl/viewpage.php?page_id=19
 • Dziennik Zachodni, 25.04.2008 Nikiszowiec bez ochrony

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bb7f2ba3-f66c-4a29-8ef8-5941295c44f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.