PL EN


2015 | 3(33) | 56-66
Article title

Krajowa Polityka Miejska okiem politologa

Authors
Content
Title variants
EN
National Urban Policy in the eyes of political scientist
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi krytyczne omówienie rządowego dokumentu Krajowa Polityka Miejska (KPM 2014), podjęte z perspektywy nauk politycznych. Autor wskazuje na podstawowe wady dokumentu, związane z pominięciem istotnych działań rządu wpływających na rozwój miast, takich jak: zmiany podziału administracyjnego, tworzenie i znoszenie instytucji publicznych finansowanych z budżetu centralnego, restrukturyzacja gospodarki. Badacz przedstawia brak spójności między definicją miast jako miejsc skupienia nauki i biznesu a zaproponowaną hierarchią ośrodków miejskich, ściśle związaną z ich statusem administracyjnym (stolice województw). Opisuje próby narzucania przez rząd władzom lokalnym działań, w sferze których powinny one korzystać z właściwej samorządowi autonomii (partycypacja obywatelska, procesy suburbanizacji, rozwiązania komunikacyjne).
EN
The article offers a critical review of the government document “National Urban Policy” (2014) from the viewpoint of political science. The author points out the fundamental flaws in the document related to the omission of important government actions influencing the development of cities, including changes in the administrative division of Poland, the establishment and closure of public institutions financed from the central budget, or restructuring of the economy. The article underlines a lack of consistency between the definition of cities as areas of concentration of economic activity and scientific institutions, and the proposed hierarchy of urban centres closely related to their administrative status (as regional capitals). The text also describes government attempts to impose certain policies in the area studied on local authorities where the latter should enjoy due autonomy (public participation, urban sprawl processes, transportation systems).
Contributors
author
 • Katedra Nauk Społecznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Dahl R.A., Stinebrickner B. (2007). Współczesna analiza polityczna (przekł. P.M. Kazimierczak). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jałowiecki B. (red.) (2008). Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kajdanek K. (2011). Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Kraków: Nomos.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, 24–25 maja 2007 (2007). Dokument na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Karwińska A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kjær A.M. (2009). Rządzenie (przekł. M. Dera). Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 • KPM (2014). Krajowa Polityka Miejska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • KPZK (2012). Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Madejska M. (2014). „Łódź – studium przypadku”, w: Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, do-świadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (2013). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • OECD (2010). Urban Dimension of Strategic Documents: National Regional Development Strategy and National Spatial Arrangement Concept. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Peters B.G. (1999). Administracja publiczna w systemie politycznym (przekł. K. Frieske). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Podgórecki A. (1995). Społeczeństwo polskie. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Sagan I. (2000). Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009). „Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje”, Studia Regionalne i Lokalne, t. 1, nr 35.Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 (2009). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Wallis A. (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Wendt J. (2001). Geografia władzy w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Węcławowicz G. (2007). Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaborowski Ł. (2013). Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bba50870-c2cc-4387-bb7b-ff0b1fbc1064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.