Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 21-29

Article title

Rynek usług bez barier w Unii Europejskiej – działania na rzecz jego realizacji

Content

Title variants

EN
Services Market without Barriers in the European Union – Actions for Its Implementation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Budowa jednolitego, konkurencyjnego rynku usług jest priorytetowym ce-lem Unii Europejskiej, ma on bowiem istotne znaczenie dla wzrostu gospo-darczego i tworzenia miejsc pracy. Bariery na rynku wewnętrznym uniemożli-wiają usługodawcom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, rozszerzanie swojej działalności poza granice ich krajów i pełny udział w korzyściach z jednolitego rynku usług. Jego utworzenie wymaga zarówno zniesienia istniejących przeszkód na poziomie unijnym w działalności transgra-nicznej, jak i jednoczesnej reformy krajowych rynków usługowych, prowadzą-cej do ich mniejszego zróżnicowania. Mimo podjętych do tej pory działań, inte-gracja rynku usług jest na znacznie niższym poziomie niż rynku towarów, a jednolity rynek usług nadal nie istnieje. Istotnym problemem pozostaje frag-mentacja krajowych przepisów, co w przypadku usług transgranicznych ozna-cza konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów ich przestrzegania. Nadal istnieją bariery wejścia i dostępu do świadczenia określonych usług w postaci m.in. wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych lub ograniczenia liczby usługodawców na rynku. Celem opracowania jest wskazanie istniejących istotnych barier, utrudniają-cych transgraniczne świadczenie usług oraz określenie priorytetowych działań związanych z ich usuwaniem i tworzeniem jednolitego rynku usług w Unii Eu-ropejskiej w najbliższych latach.
EN
Construction of a single, competitive market in services is a priority objec-tive of the European Union. It is essential for economic growth and job creation. The development of smaller and medium-sized enterprises is hindered by barri-ers in the internal market, that slow down or even prevent the expansion abroad. The creation of the single, competitive market requires the elimination of exist-ing obstacles at EU level in cross-border activities, as well as a simultaneous reform of national services markets. Despite all the previously taken measures of integration the development of a services single market leaves far behind of the same effort on the common goods market. The significant problem are the differences in national regulations. Service providers offering cross-border ser-vices are facing additional costs. Moreover, the entry into a foreign market be-comes more complicated because of rules like requirements for professional qualifications or a fixed maximum number of service providers. The aim of the paper is to identify existing significant barriers that impede cross-border services and explain the most significant recent efforts to over-come existing barriers in the internal market.

Year

Issue

4

Pages

21-29

Physical description

Dates

published
2015-07-2015-08

Contributors

  • Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bbec260a-3aa8-40a4-935f-bf455ae7e132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.