PL EN


2014 | 3(11) | 12
Article title

PAŃSTWA UPADŁE JAKO ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Authors
Content
Title variants
EN
FAILED STATES AS A SECURITY THREAT AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Conference
IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł pt. Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku XXI wieku ma charakter specjalistyczny oraz analizuje obszar współczesnych zagrożeń (w tym również zagrożeń asymetrycznych), ze szczególnym uwzględnieniem państw upadłych, a także identyfikuje swoisty zakres wiedzy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zagadnień współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym zaakcentowaniem kwestii terminologicznych państw upadłych, identyfikacji przyczyn ich powstawania na arenie międzynarodowej, a także podejmowania wszelkich działań na rzecz odbudowy i pomocy dla państw upadłych. Treść merytoryczna niniejszej pracy zawiera zarówno własne przemyślenia, oceny i opinie, jak i aspekty zaprezentowane w oparciu o udokumentowane źródła wiedzy. Przedstawiony ogół problemowy w klarowny sposób wyjaśnia zagadnienia terminologiczne państw upadłych oraz współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, a zarazem artykuł może być wykorzystany w pracach naukowo-badawczych, jak i w procesie dydaktycznym.
EN
The article has a specialist character and analyses the area of contemporary threats (asymmetric ones including) drawing particular attention to failed states. It also identifies a peculiar range of knowledge of national and international security. The aim of this publication is to present the issues of contemporary threats to international security, stressing the failed states’ terminology, the identification of reasons of their emergence on the international arena and undertaking all efforts in order to rebuild and assist failed states. The content includes the author’s own considerations, assessments and opinions, as well as aspects basing on documented sources. The presented problems clearly explain terminology issues relating to failed states and modern threats to international security. Thus the article may be used both in scientific research and in the didactic process.
Keywords
Contributors
author
References
 • Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007.
 • Dembiński L., ONZ – wyzwania i możliwości, [w:] Sprawy międzynarodowe, 50. rocznica ONZ, nr 1/1995.
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy XXI wieku, Poznań 2005.
 • Helman G. B., Ratner S. R., Anarchy rules: Saving Failed States, Foreign Policy, t. 89, 1992.
 • Kulesa Ł., Tarnogórski R., Przyszłość ONZ – reinterpretacja czy zmiana Karty Narodów Zjednoczonych?, [w:] Polski Przegląd Dyploma-tyczny styczeń-luty 2005, nr 1, t. 5.
 • Malendowski W., Mojsiewicz C., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004.
 • Rotberg R. I., State Failure and State Weakness in a Time of Terror, World Peace Foundation, 2003.
 • Rotfeld A. D., Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2008.
 • Rotfeld A. D., Towards the UN reform, Warszawa 2004.
 • Symonides J., Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.
 • Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu państwa upadłego, [w:] Państwo i Prawo 2005, nr 2.
 • Ziędalska E., Państwa upadłe i upadające zagrożeniem dla współczesnego światowego bezpieczeństwa na podstawie byłej Jugosławii, ONZ – wyzwania na XXI wiek, materiały pokonferencyjne, Łódź 2005.
 • Żurkowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc357387-afa2-4031-97af-b354b290b5b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.