PL EN


2012 | 13 | 229-234
Article title

Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z budową obwodnicy miasta Mogilna, pow. loco, woj. kujawsko – pomorskie

Title variants
EN
Introductory report of rescue archaeological researches conducted on the construction of the town of Mogilno ring road, Mogilno county, Kujawsko-Pomorskie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Rescue archaeological excavations on the construction of the town of Mogilno ring road, financed by STRABAG Ltd. company, were held between March, 23 and September, 30, 2011, by Archaeological Research Services “THOR” from Niechanowo. The works were conducted by mgr Piotr Pachulski and mgr Robert Prawniczak. As a result of the conducted supervision on dehumusing of the investment area 3 yet unknown archaeological sites were discovered. All of them were located on plots in Wiecanowo village and were given the numbers: 23, 24 and 25. On site 23, on the area of 52 are there were discovered a occupational layer and 45 archaeological features, mostly dated on early bronze age (Trzciniec horizon). Singular Neolithic relics as well as of Roman period and modern period were also registered. On site 24 on the area of 30,5 ares the presence of 30 archaeological features mainly dated on early bronze age (Trzciniec horizon) was found. Beside those a few Lusatian Culture, late medieval and modern period artefacts. On site 25 on the area of 158,5 are the presence of settlement relics of vast chronological range was stated. The origin of the relics varied from Neolithic period (Linear Band Pottery Culture, Late Band Pottery Culture, Funnelbeaker Culture, Globular Amphora Culture) through bronze and early iron age (Lusatian Culture), Roman period (Przeworsk Culture), to late medieval and modern period – skeleton cemetery. Gathered antique materials are being processed right now and the results will be presented in a monograph form.
PL
Archeologiczne badania ratownicze związane z budową obwodnicy miasta Mogilna, finansowane ze środków firmy STRABAG sp. z o.o., były prowadzone w okresie od 23 marca do 30 września 2011 roku przez Archeologiczną Pracownię Badawczą „THOR” z Niechanowa. Całością prac kierowali mgr Piotr Pachulski oraz mgr Robert Prawniczak. W wyniku przeprowadzonego nadzoru nad odhumusowaniem pasa inwestycji odkryto 3 nieznane dotąd stanowiska archeologiczne. Wszystkie zlokalizowane na gruntach wsi Wiecanowo, gdzie otrzymały nr: 23, 24 i 25. Na stanowisku nr 23, na powierzchni 52 arów odkryto warstwę kulturową oraz 45 obiektów archeologicznych datowanych przeważnie na wczesną epokę brązu (horyzont trzciniecki). Zarejestrowano również nieliczne relikty z okresu neolitu, wpływów rzymskich i nowożytności. Na stanowisku nr 24 na powierzchni 30,5 ara stwierdzono obecność 30 obiektów archeologicznych datowanych głównie na wczesną epokę brązu (horyzont trzciniecki). Ponadto natrafiono także na nieliczne występujące w warstwie doczyszczania zabytki kultury łużyckiej, z okresu późnośredniowiecznego i nowożytnego. Na stanowisku nr 25 na powierzchni 158,5 ara stwierdzono występowanie reliktów osadniczych o szerokiej rozpiętości chronologicznej od okresu neolitu (kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura późnej ceramiki wstęgowej, kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych), przez epokę brązu i wczesną epokę żelaza (kultura łużycka), okres wpływów rzymskich (kultura przeworska), po późne średniowiecze i okres nowożytny. Pozyskany w trakcie niniejszych prac ratowniczych materiał zabytkowy jest obecnie opracowywany, a otrzymane wyniki zostaną przedstawione w formie monografii.
Year
Volume
13
Pages
229-234
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR", ul. Długa 35A, 62-220 Niechanowo, Poland
  • Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”, ul. Długa 35A, 62-220 Niechanowo, Poland
  • Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”, ul. Długa 35A, 62-220 Niechanowo, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bc5e8d44-6ee0-4407-87af-ebaa2259718e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.