PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 21-32
Article title

Starzenie się społeczeństwa i w społeczeństwie

Content
Title variants
Aging of Society and in Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule uwaga została skoncentrowana na zasadniczych pojęciach w rozumieniu gerontologicznym mianowicie: starzenie się, starość oraz ludzie starzy. Pogłębiona analiza dotyczyła trzech obszarów zagadnień: starzenia się społeczeństwa, starzenia się w społeczeństwie oraz propozycji przygotowania się do starości. Starzenie się jest procesem, który dotyczy każdego i któremu należy zapobiegać. Stawianie wymagań, a nawet wyzwań wobec osób starszych to jedna z metod pracy z osobami w podeszłym wieku.
EN
Attention in the article is focused on the basic concepts in the gerontological sense, namely: aging, old age and elderly people. The in-depth analysis concerned three areas of issues: aging of society, aging in society and proposals of preparation for old age. Aging is a process that affects everyone and should be prevented. Demanding and even challenging older people is one of the methods.
Issue
Pages
21-32
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bois J.P., (1996), Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 • Bugajska B., (2015), Dziewiąta faza w cyklu życia – propozycja rozszerzenia teorii psychospołecznego rozwoju E.H. Eriksona, „EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej”, 1(9), s. 83–100.
 • Bugajska B., (2017), The ninth stage in the cycle of life – reflections on E. H. Erikson’s theory. „Ageing and Society”, Vol. 37, Issue 6.
 • Dyczewski L., (2013), Wezwania człowieka w starszym wieku, [w:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Rance-Sikory D.,Obra cht-Prondzyński C., Kaczmarczyk M., Czekanowski P. (red.), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk, s. 281–290.
 • Halicka M., (1995), Historyczna zmienność traktowania starości, „Gerontologia Polska”, t. 3, nr 3/4, s. 42–44.
 • Halicka M., Halicki J., (2011), Opinie polskich seniorów na temat starości i przygotowania się do niej, „Polityka Społeczna” (numer specjalny), Warszawa, s. 17–22.
 • Halicka M., Halicki J., (2013), Socjalizacja i kształcenie w starości, [w:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Rance-Sikory D., Obracht-Prondzyński C., Kaczmarczyk M., Czekanowski P. (red.), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk, s. 301–3019.
 • Halicki J., (2000), Relacje międzygeneracyjne jako jeden z elementów poszerzających przestrzeń życiową ludzi starszych, [w:] Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Dzięgielewska M. (red.), Biblioteka Edukacji Dorosłych, Łódź, s. 275–280.Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie Badań Głównego Urzędu Statystycznego, (2018), GUS, Warszawa.
 • Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016, (2017), MRPiPS, Warszawa.
 • Kamiński A., (1993), Wychowanie do starości jako czynnik adaptacji ludzi starszych do nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Problemowe PTG”, nr 3, s. 81–101.
 • Kojder A., (2013), Pochwała starości, [w:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Rance-Sikory D., Obracht-Prondzyński C., Kaczmarczyk M., Czekanowski P. (red.), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk, s. 273–280.
 • Kruse A., (1987), Kompentenzerhaltung, Kompetenzsteigerung und Kompetenzwiedergewinnung im Alter, [w:] Gerontologie – eine Interdisziplinare Wissenschaft, Kruse A., Lehr U., Rott Ch. (red.), Peutinger-Institut, Munchen.
 • Minois G., (1995), Historia starości. Od antyku do renesansu, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 • Młoźniak I., (2016), O zmienności pojęć: Społeczna historia starości, „Konteksty Społeczne”, t. 4, nr 2(8), s. 50–64.
 • Rosenmayr L., (1999), Jung gegen Alt?. Europeischer Gipfel der Generationen. Das 9. Euroforum 1999, „Generationen gestalten gemeinsam Burgergesellschaft”, Stuttgart 2–4 maja 1999 r. [referat].
 • Synak B., (2001), Skutki transformacji ustrojowej dla pozycji społecznej ludzi starych w Polsce; wyzwanie dla badań gerontologicznych, [w:] Seniorzy w społeczeństwach XXI wieku, Pędach W. (red.), Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego, Białystok, s. 47–58.
 • Synak B., (2014), Bezsens i sens choroby nieodwracalnej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
 • Szarota Z., (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Szatur B., (2016), Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Szczepański J., (1980), Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa.
 • Szukalski P., (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • Szukalski P., (2009), Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości, [w:] Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Szukalski P. (red.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 39–55.
 • Woźniak Z., (2016), Starość. Bilans – zadanie – wyzwanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bcc4c226-97a2-4bf2-991d-b7e867184638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.